శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామ స్తోత్రం – Sri Rama ashtottara satanama stotram

Sri Rama ashtottara satanama stotram శ్రీరామో రామభద్రశ్చ రామచంద్రశ్చ శాశ్వతః | రాజీవలోచనః శ్రీమాన్రాజేంద్రో రఘుపుంగవః || ౧ || జానకీవల్లభో జైత్రో జితామిత్రో జనార్దనః | విశ్వామిత్రప్రియో దాంతః శరణత్రాణతత్పరః || ౨ || వాలిప్రమథనో వాగ్మీ సత్యవాక్సత్యవిక్రమః | సత్యవ్రతో వ్రతధరః సదాహనుమదాశ్రితః || ౩ || కౌసలేయః ఖరధ్వంసీ విరాధవధపండితః | విభీషణపరిత్రాతా హరకోదండఖండనః || ౪ || సప్తతాలప్రభేత్తా చ దశగ్రీవశిరోహరః | జామదగ్న్యమహాదర్పదలనస్తాటకాంతకః || ౫ || వేదాంతసారో … Continue reading శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామ స్తోత్రం – Sri Rama ashtottara satanama stotram