Sri Rama Bhujanga Prayata Stotram | శ్రీరామ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్

0
1355

Sri Rama Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in Telugu

విశుద్ధం పరం సచ్చిదానందరూపం – గుణాధారమాధారహీనం వరేణ్యమ్ |
మహాంతం విభాంతం గుహాంతం గుణాంతం – సుఖాంతం స్వయం ధామ రామం ప్రవద్యే || ౧ ||

శివం నిత్యమేకం విభుం తారకాఖ్యం – సుఖాకారమాకారశూన్యం సుమాన్యమ్ |
మహేశం కలేశం సురేశం పరేశం – నరేశం నిరీశం మహీశం ప్రవద్యే || ౨ ||

యదావర్ణయత్కర్ణమూలేzంతకాలే – శివో రామ రామేతి రామేతి కాశ్యామ్ |
తదేకం పరం తారకబ్రహ్మరూపం – భజేzహం భజేzహం భజేzహం భజేzహమ్ || ౩ ||

మహారత్నపీఠే శుభే కల్పమూలే – సుఖాసీనమాదిత్యకోటిప్రకాశమ్ |
సదా జానకీలక్ష్మణోపేతమేకం – సదా రామచంద్రం భజేzహం భజేzహమ్ || ౪ ||

క్వణద్రత్నమంజీరపాదారవిందం – లసన్మేఖలాచారుపీతాంబరాఢ్యమ్ |
మహారత్నహారోల్లసత్కౌస్తుభాంగం – నదచ్చంచరీమంజరీలోలమాలమ్ || ౫ ||

లసచ్చంద్రికాస్మేరశోణాధరాభం – సముద్యత్పతంగేందుకోటిప్రకాశమ్ |
నమద్బ్రహ్మరుద్రాదికోటీరరత్న – స్ఫురత్కాంతినీరాజనారాధితాంఘ్రిమ్ || ౬ ||

పురః ప్రాంజలీనాంజనేయాదిభక్తా-న్స్వచిన్ముద్రయా భద్రయా బోధయంతమ్ |
భజేzహం భజేzహం సదా రామచంద్రం – త్వదన్యం న మన్యే న మన్యే న మన్యే || ౭ ||

యదా మత్సమీపం కృతాంతః సమేత్య – ప్రచండప్రకోపైర్భటైర్భీషయేన్మామ్ |
తదావిష్కరోషి త్వదీయం స్వరూపం – సదాపత్ప్రణాశం సకోదండబాణమ్ || ౮ ||

నిజే మానసే మందిరే సన్నిధేహి – ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో రామచంద్ర |
ససౌమిత్రిణా కైకయీనందనేన – స్వశక్త్యానుభక్త్యా చ సంసేవ్యమాన || ౯ ||

స్వభక్తాగ్రగణ్యైః కపీశైర్మహీశై-రనీకైరనేకైశ్చ రామ ప్రసీద |
నమస్తే నమోzస్త్వీశ రామ ప్రసీద – ప్రశాధి ప్రశాధి ప్రకాశ ప్రభో మామ్ || ౧౦ ||

త్వమేవాసి దేవం పరం మే యదేకం – సుచైతన్యమేతత్త్వదన్యం న మన్యే |
యతోzభూదమేయం వియద్వాయుతేజో – జలోర్వ్యాదికార్యం చరం చాచరం చ || ౧౧ ||

నమః సచ్చిదానందరూపాయ తస్మై – నమో దేవదేవాయ రామాయ తుభ్యమ్ |
నమో జానకీజీవితేశాయ తుభ్యం – నమః పుండరీకాయతాక్షాయ తుభ్యమ్ || ౧౨ ||

నమో భక్తియుక్తానురక్తాయ తుభ్యం – నమః పుణ్యపుంజైకలభ్యాయ తుభ్యమ్ |
నమో వేదవేద్యాయ చాద్యాయ పుంసే – నమః సుందరాయేందిరావల్లభాయ || ౧౩ ||

నమో విశ్వకర్త్రే నమో విశ్వహర్త్రే – నమో విశ్వభోక్త్రే నమో విశ్వమాత్రే |
నమో విశ్వనేత్రే నమో విశ్వజేత్రే – నమో విశ్వపిత్రే నమో విశ్వమాత్రే || ౧౪ ||

నమస్తే నమస్తే సమస్తప్రపంచ – ప్రభోగప్రయోగప్రమాణప్రవీణ |
మదీయం మనస్త్వత్పదద్వంద్వసేవాం – విధాతుం ప్రవృత్తం సుచైతన్యసిద్ధ్యై || ౧౫ ||

శిలాపి త్వదంఘ్రిక్షమాసంగిరేణు – ప్రసాదాద్ధి చైతన్యమాధత్త రామ |
నరస్త్వత్పదద్వంద్వసేవావిధానా-త్సుచైతన్యమేతీతి కిం చిత్రమత్ర || ౧౬ ||

పవిత్రం చరిత్రం విచిత్రం త్వదీయం – నరా యే స్మరన్త్యన్వహం రామచంద్ర |
భవంతం భవాంతం భరంతం భజంతో – లభంతే కృతాంతం న పశ్యన్త్యతోzన్తే || ౧౭ ||

స పుణ్యః స గణ్యః శరణ్యో మమాయం – నరో వేద యో దేవచూడామణిం త్వామ్ |
సదాకారమేకం చిదానందరూపం – మనోవాగగమ్యం పరం ధామ రామ || ౧౮ ||

ప్రచండప్రతాపప్రభావాభిభూత – ప్రభూతారివీర ప్రభో రామచంద్ర |
బలం తే కథం వర్ణ్యతేzతీవ బాల్యే – యతోzఖండి చండీశకోదండదండమ్ || ౧౯ ||

దశగ్రీవముగ్రం సపుత్రం సమిత్రం – సరిద్దుర్గమధ్యస్థరక్షోగణేశమ్ |
భవన్తం వినా రామ వీరో నరో వా – సురో వామరో వా జయేత్కస్త్రిలోక్యామ్ || ౨౦ ||

సదా రామ రామేతి నామామృతం తే – సదారామమానందనిష్యందకందమ్ |
పిబంతం సమంతం సుదంతం హసంతం – హనూమంతమంతర్భజే తం నితాంతమ్ || ౨౧ ||

సదా రామ రామేతి రామామృతం తే – సదారామమానందనిష్యందకందమ్ |
పిబన్నన్వహం నన్వహం నైవ మృత్యో-ర్బిభేమి ప్రసాదాదసాదాత్తవైవ || ౨౨ ||

అసీతాసమేతైరకోదండభూషై-రసౌమిత్రివంద్యైరచండప్రతాపైః |
అలంకేశకాలైరసుగ్రీవమిత్రై-రరామాభిధేయైరలం దైవతైర్నః || ౨౩ ||

అవీరాసనస్థైరచిన్ముద్రికాఢ్యై-రభక్తాంజనేయాదితత్త్వప్రకాశైః |
అమందారమూలైరమందారమూలై-రరామాభిధేయైరలం దైవతై ర్నః || ౨౪ ||

అసింధుప్రకోపైరవంధ్యప్రతాపై-రబంధుప్రయాణైరమందస్మితాఢ్యైః |
అదండప్రవాసైరఖండప్రబోధై-రరామాభిధేయైరలం దేవతై ర్నః || ౨౫ ||

హరే రామ సీతాపతే రావణారే – ఖరారే మురారేzసురారే పరేతి |
లపంతం నయంతం సదాకాలమేవం – సమాలోకయాలోకయాశేషబంధో || ౨౬ ||

నమస్తే సుమిత్రాసుపుత్రాభివంద్య – నమస్తే సదా కైకయీనందనేడ్య
నమస్తే సదా వానరాధీశవంద్య – నమస్తే నమస్తే సదా రామచంద్ర || ౨౭ ||

ప్రసీద ప్రసీద ప్రచండప్రతాప – ప్రసీద ప్రసీద ప్రచండారికాల |
ప్రసీద ప్రసీద ప్రపన్నానుకంపిన్ – ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో రామచంద్ర || ౨౮ ||

భుజంగప్రయాతం పరం వేదసారం – ముదా రామచంద్రస్య భక్త్యా చ నిత్యమ్
పఠన్సంతతం చింతయన్స్వాంతరంగే – స ఏవ స్వయం రామచంద్రః స ధన్యః || ౨౯ ||

శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య కృత శ్రీరామ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం సంపూర్ణమ్.

Related Posts

శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామావళిః – Sri Rama Ashtottara Satanamavali

శ్రీ రామ అష్టోత్తరనామ స్తోత్రం – Sri Rama ashtottara satanama stotram

సంక్షేప రామాయణం – Sankshepa Ramayanam (Shatashloki)

శ్రీ రామ ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం – Sri Rama Apaduddharaka Stotram

శ్రీ రఘువీర గద్యం (శ్రీ మహావీర వైభవం) – Sri Raghuveera Gadyam

శ్రీ రామానుజాష్టకం – Sri Ramanuja Ashtakam

రామ రక్షా స్తోత్రం | Rama Raksha Stotram

శ్రీ నామ రామాయణం | Sri Nama Ramayanam

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here