Sri Ramachandra Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ రామచంద్రాష్టకం

0
249
Sri Ramachandra Ashtakam Lyrics in Telugu
Sri Ramachandra Ashtakam Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Sri Ramachandra Ashtakam Lyrics in Telugu

శ్రీ రామచంద్రాష్టకం

సుగ్రీవమిత్రం పరమం పవిత్రం
సీతాకళత్రం నవమేఘగాత్రమ్ |
కారుణ్యపాత్రం శతపత్రనేత్రం
శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ౧ ||

సంసారసారం నిగమప్రచారం
ధర్మావతారం హృతభూమిభారమ్ |
సదాఽవికారం సుఖసింధుసారం
శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ౨ ||

లక్ష్మీవిలాసం జగతాం నివాసం
లంకావినాశం భువనప్రకాశమ్ |
భూదేవవాసం శరదిందుహాసం
శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ౩ ||

మందారమాలం వచనే రసాలం
గుణైర్విశాలం హతసప్తతాళమ్ |
క్రవ్యాదకాలం సురలోకపాలం
శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ౪ ||

వేదాంతగానం సకలైస్సమానం
హృతారిమానం త్రిదశప్రధానమ్ |
గజేంద్రయానం విగతావసానం
శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ౫ ||

శ్యామాభిరామం నయనాభిరామం
గుణాభిరామం వచనాభిరామమ్ |
విశ్వప్రణామం కృతభక్తకామం
శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ౬ ||

లీలాశరీరం రణరంగధీరం
విశ్వైకసారం రఘువంశహారమ్ |
గంభీరవాదం జితసర్వవాదం
శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ౭ ||

ఖలే కృతాంతం స్వజనే వినీతం
సామోపగీతం మనసా ప్రతీతమ్ |
రాగేణ గీతం వచనాదతీతం
శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ౮ ||

శ్రీరామచంద్రస్య వరాష్టకం త్వాం
మయేరితం దేవి మనోహరం యే |
పఠంతి శృణ్వంతి గృణంతి భక్త్యా
తే స్వీయకామాన్ ప్రలభన్తి నిత్యమ్ || ౯ ||

ఇతి శ్రీరామచంద్రాష్టకమ్ |

ఇతి శతకోటిరామచరితాంతర్గతే శ్రీమదానందరామాయణే వాల్మీకీయే సారకాండే యుద్ధచరితే ద్వాదశసర్గాంతర్గతం శ్రీరామాష్టకం సమాప్తమ్ ||

Lord Sri Rama Related Stotras

Sri Rama Pancharatnam Lyrics in Telugu | శ్రీ రామ పంచరత్నం

Sri Rama Chandra Stuti Lyrics in Telugu | శ్రీ రామచంద్ర స్తుతిః

Sri Rama Karnamrutham Lyrics in Telugu | శ్రీ రామ కర్ణామృతం

Sri Raghava Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ రాఘవ స్తోత్రం

Bhadragiri Pati Sri Rama Mangalasasanam in Telugu | భద్రగిరిపతి శ్రీ రామచంద్ర మంగళాశాసనం

Bhadragiri Pati Sri Rama Sharanagati in Telugu | భద్రగిరిపతి శ్రీ రామచంద్ర శరణాగతిః

Bhadragiri Pati Sri Rama Stuti Lyrics in Telugu | భద్రగిరిపతి శ్రీ రామచంద్ర సంస్తుతిః

Sri Janaki Jeevana Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ జానకీ జీవనాష్టకం

Ashtakshara Sri Rama Mantra Stotram Lyrics in Telugu | అష్టాక్షర శ్రీరామ మంత్ర స్తోత్రం

శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Sita Ashtottara Shatanamavali