Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram | శ్రీ గణేశ విలాస స్తోత్రం

0
836

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram Lyrics in Telugu

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram Lyrics in Telugu

వామదేవతనూభవం నిజవామభాగసమాశ్రితం
వల్లభామాశ్లిష్యతన్ముఖవల్గువీక్షణదీక్షితమ్ |
వాతనందనవాంఛితార్థ విధాయినం సుఖదాయినం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౧||

కారణం జగతాం కలాధరధారిణం శుభకారిణం
కాయ కాంతిజితారుణం కృతభక్తపాపవిదారణమ్ |
వాదివాక్సహకారిణం వారాణసీసంచారిణం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౨||

మోహసాగరతారకం మాయావికుహనావారకం
మృత్యుభయపరిహారకం రిపుకృత్యదోషనివారకమ్ |
పూజకాశాపూరకం పుణ్యార్థసత్కృతికారకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౩||

ఆఖుదైత్యరథాంగమరుణమయూఖమర్థిసుఖార్థినం
శేఖరీకృత చంద్రరేఖముదారసుగుణమదారుణమ్ |
శ్రీఖనిం శ్రీత భక్త నిర్జరశాఖినం లేఖావనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౪||

తుంగమూషకవాహనం సురపుంగవారివిమోహనం
మంగళాయతనం మహాజనభంగశాంతివిధాయినమ్ |
అంగజాంతకనందనం సుఖభృంగపద్మోదంచనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౫||

రాఘవేశ్వరరక్షకం రక్షౌఘదక్షణశిక్షకం
శ్రీఘనం శ్రిత మౌనివచనామోఘతాసంపాదనమ్ |
శ్లాఘనీయదయాగుణం మఘవత్తపఃఫలపూరణం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౬||

కంచనశ్రుతి గోప్యభావ మకించనాంశ్చ దయారసై-
స్సించతానిజవీక్షణేన సమంచితార్థసుఖాస్పదమ్ |
పంచవక్త్రసుతం సురద్విడ్వంచనాదృతకౌశలం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౭||

యచ్ఛతక్రతుకామితం ప్రాయచ్ఛదర్చితమాదరా-
ద్యచ్ఛతచ్ఛదసామ్యమన్వనుగచ్ఛతీచ్ఛతిసౌహృదమ్ |
తచ్ఛుభంయుకరాంబుజం తవ దిక్పతి శ్రియమర్థినే
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౮||

రాజరాజకిరీటకోటి విరాజమానమణిప్రభా
పుంజరంజితమంజుళాంఘ్రిసరోజమజవృజనావహమ్ |
భంజకం దివిషద్ద్విషామనురంజకం మునిసంతతే-
ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౯||

శిష్టకష్టనిబర్హణం సురజుష్ట నిజపదవిష్టరం
దుష్టశిక్షణ ధూర్వహం మునిపుష్టితుష్టీష్టప్రదమ్ |
అష్టమూర్తిసుతం సుకరుణా విష్టమవినష్టాదరం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౧౦||

శుంఠశుష్కవితర్కహరణాకుంఠశక్తిదమర్థినే
శాఠ్యవిరహితవితరణం శ్రీకంఠకృతసంభాషణమ్ |
కాఠకశ్రుతి గోచరం కృత మాఠపత్యపరీక్షణం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౧౧||

పుండరీకకృతాననం శశిఖండకలితశిఖండం
కుండలీశ్వరపండితోదరమండజేశాభీష్టదమ్ |
దండపాణిభయాపహం మునిమండలీ పరిమండనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౧౨||

గూఢమామ్నాయాశయం పరిలీఢమర్థిమనోరథై-
ర్గాఢమాశ్లిష్టం గిరీశ గిరీశజాభ్యాం సాదరమ్ |
ప్రౌఢసరసకవిత్వసిద్ధిద మూఢనిజభక్తావనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౧౩||

పాణిధృతపాశాంకుశం గీర్వాణగణసందర్శకం
శ్రోణదీధితిమప్రమేయమపర్ణయాపరిపోషితమ్ |
కాణఖంజకుణీష్టదం విశ్రాణితద్విజణామితం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౧౪||

భూతభవ్యభవద్విభుం పరిధూతపాతకమీశసం-
జాతమంఘ్రి విలాసజితకంజాతమజితమరాతిభిః |
శీతరశ్మిరవీక్షణం నిర్గీతమామ్నాయోక్తిభి-
ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౧౫||

ప్రార్థనీయపదం మహాత్మభిరర్థితం పురవైరిణా-
ఽనాథవర్గ మనోరథానపి సార్థయంతమహర్నిశమ్ |
పాంథసత్పథదర్శకం గణనాథమస్మద్దైవతం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౧౬||

ఖేదశామకసుచరితం స్వాభేదబోధకమద్వయం
మోదహేతు గుణాకరం వాగ్వాదవిజయదమైశ్వరమ్ |
శ్రీదమనుపమసౌహృదం సంభేదకం రిపుసంతతే-
ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౧౭||

ముగ్ధమౌగ్ధ్యనివర్తకం రుచిముగ్ధముర్వనుకంపయా
దిగ్ధముద్ధృతపాదనతజనముద్ధరంతమిమం చమామ్ |
శుద్ధచిత్సుఖ విగ్రహం పరిశుద్ధవృత్యభిలక్షితం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౧౮||

సానుకంపమనారతం మునిమానసాబ్జమరాళకం
దీనదైన్యవినాశకం సితభానురేఖాశేఖరమ్ |
గానరసవిద్గీత సుచరితమేనసామపనోదకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౧౯||

కోపతాపనిరాసకం సామీప్యదం నిజసత్కథా-
లాపినాం మనుజాపిజనతాపాపహరమఖిలేశ్వరమ్ |
సాపరాధజనాయశాపదమాపదాం పరిహారకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౨౦||

రిప్ఫగేషు ఖగేషుజాతో దుష్ఫలం సమవాప్నుయా-
త్సత్ఫలాయ గణేశమర్చతు నిష్ఫలం నతదర్పణమ్ |
యః ఫలీభూతః క్రతూనాం తత్ఫలానామీశ్వరం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౨౧||

అంబరం యద్వద్వినిర్మలమంబుదైరాచ్ఛాద్యతే
బింబభూత ముముష్య జగతస్సాంబ సుతమజ్ఞానతః |
తం బహిస్సంగూహితం హేరంబమాలంబం సతాం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౨౨||

డంభకర్మాచరణకృతసౌరంభయాజిముఖే మను-
స్తంభకారిణమంగనాకుచకుంభపరిరమ్భాతురైః |
శంభునుతమారాధితం కృతి సంభవాయచ కామిభి-
ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౨౩||

స్తౌమి భూతగణేశ్వరం సప్రేమమాత్మస్తుతిపరే
కామితప్రదమర్థినే ధృతసోమమభయదమాశ్వినే |
శ్రీమతానవరాత్రదీక్షోద్దామవైభవభావితం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౨౪||

ఆయురారోగ్యాదికామితదాయినం ప్రతిహాయనం
శ్రేయసే సర్వైర్యుగాదౌ భూయసే సంభావితమ్ |
కాయజీవ వియోగ కాలాపాయ హరమంత్రేశ్వరం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౨౫||

వైరిషట్కనిరాసకం కామారికామితజీవితం
శౌరిచింతాహారకం కృతనారికేళాహారకమ్ |
దూరనిర్జితపాతకం సంసారసాగరసేతుకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౨౬||

కాలకాలకలాభవం కలికాలికాఘవిరోధినం
మూలభూతమముష్యజగతః శ్రీలతోపఘ్నాయితమ్ |
కీలకం మంత్రాదిసిద్ధే పాలకం మునిసంతతే
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౨౭||

భావుకారమ్భావసరసమ్భావితం భగేప్సితం
సేవకా వనదీక్షితం సహభావమోజన్తేజసోః |
పావనం దేవేషు సామస్తావకేష్టవిధాయకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౨౮||

కాశికాపురకళితనివసతి మీశమస్మచ్చేతసః
పాశిశిక్షా పారవశ్యవినాశకం శశిభాసకమ్ |
కేశవాదిసమర్చితం గౌరీశగుప్త మహాదనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౨౯||

పేషకం పాపస్య దుర్జనశోషకం సువిశేషకం
పోషకం సుజనస్య సుందరవేషకం నిర్దోషకమ్ |
మూషకం త్వధిరుహ్యభక్త మనీషితపత్రిపాదకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౩౦||

వాసవాదిసురార్చితం కృతవాసుదేవాభీప్సితం
భాసమాన మురుప్రభాభిరుపాసకాధికసౌహృదమ్ |
హ్రాసకం దురహంకృతేర్నిర్యాసకం రక్షస్తతే-
ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౩౧||

బాహులేయగురుం త్రయీ యం ప్రాహ సర్వగణేశ్వరం
గూహితం మునిమానసైరవ్యాహతాధిక వైభవమ్ |
ఆహితాగ్ని హితం మనీషిభిరూహితం సర్వత్ర తం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౩౨||

కేళిజితసురశాఖినం సురపాళిపూజితపాదుకం
వ్యాళపరివృఢ కంకణం భక్తాళిరక్షణదీక్షితమ్ |
కాళికాతనయం కళానిధి మౌళిమామ్నాయస్తుతం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౩౩||

దక్షిణేన సురేషుదుర్జనశిక్షణేషు పటీయసా
రక్షసామపనోదకేనమహోక్ష వాహప్రేయసా |
రక్షితా వయమక్షరాష్టకలక్షజపతో యేనవై
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౩౪||

రత్నగర్భగణేశ్వరస్తుతి నూత్న పద్యతతిం పఠే-
ద్యత్నవాన్యః ప్రతిదినం ద్రాక్ప్రత్నవాక్సదృశార్థదామ్ |
రత్నరుక్మసుఖోచ్ఛ్రయం సారత్న విరహితమాప్నుయా-
ద్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ||౩౫||

సిద్ధినాయకసంస్తుతిం సిద్ధాంతి సుబ్రహ్మణ్య హృ-
చ్చుద్ధయే సముదీరితాం వాగ్బుద్ధిబలసందాయినీమ్ |
సిద్ధయే పఠతాను వాసరమీప్సితస్య మనీషిణః
శ్రద్ధయా నిర్నిఘ్న సంపద్వృద్ధిరపి భవితాయతః ||౩౬||

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యయోగివిరచితం రత్నగర్భ గణేశవిలాసస్తోత్రం |

Download PDF here Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram – శ్రీ గణేశ విలాస స్తోత్రం

Related Posts

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram / Stuti

ఋణ విమోచన గణేశ స్తోత్రం – Runa Vimochana Ganesha Stotram in Telugu

Sri Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram

Sankata Nasana Ganesha Stotram | Sankata Nasana Ganapti Stotra

Sri Ganesha Ashtakam

Sri Ganesha Pancha Chamara Stotram | Sri Ganesha Stotra

Sri Ganesha Ashtottara satanamavali

Sri Ganesha Prabhava Stuti

శ్రీ గణేశసూక్తం – Sri Ganesha Suktam

శ్రీ గణేశ విలాస స్తోత్రం – Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram

శ్రీ గణేశభుజంగం – Sri Ganesha Bhujangam

శ్రీ గణేశపంచచామరస్తోత్రం – Sri Ganesha Panchachamara stotram

శ్రీ గణేశాష్టకం – Sri Ganesha Ashtakam

శ్రీ గణేశ ప్రభావ స్తుతిః – Sri Ganesha Prabhava Stuti

Symbolism Of Lord Ganesha’s Mouse

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here