శ్రీ శివ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri siva Ashtottara Satanamavali

0
1980

Sri siva Ashtottara Satanamavali

ఓం శనైశ్చరాయ నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయినే నమః |
ఓం శరణ్యాయ నమః |
ఓం వరేణ్యాయ నమః |
ఓం సర్వేశాయ నమః |
ఓం సౌమ్యాయ నమః |
ఓం సురవంద్యాయ నమః |
ఓం సురలోకవిహారిణే నమః |
ఓం సుఖాసనోపవిష్టాయ నమః | ౧౦

ఓం సుందరాయ నమః |
ఓం ఘనాయ నమః |
ఓం ఘనరూపాయ నమః |
ఓం ఘనాభరణధారిణే నమః |
ఓం ఘనసారవిలేపాయ నమః |
ఓం ఖద్యోతాయ నమః |
ఓం మందాయ నమః |
ఓం మందచేష్టాయ నమః |
ఓం మహనీయగుణాత్మనే నమః |
ఓం మర్త్యపావనపదాయ నమః | ౨౦

ఓం మహేశాయ నమః |
ఓం ఛాయాపుత్రాయ నమః |
ఓం శర్వాయ నమః |
ఓం శరతూణీరధారిణే నమః |
ఓం చరస్థిరస్వభావాయ నమః |
ఓం చంచలాయ నమః |
ఓం నీలవర్ణాయ నమః |
ఓం నిత్యాయ నమః |
ఓం నీలాంజననిభాయ నమః |
ఓం నీలాంబరవిభూషాయ నమః | ౩౦

ఓం నిశ్చలాయ నమః |
ఓం వేద్యాయ నమః |
ఓం విధిరూపాయ నమః |
ఓం విరోధాధారభూమయే నమః |
ఓం భేదాస్పదస్వభావాయ నమః |
ఓం వజ్రదేహాయ నమః |
ఓం వైరాగ్యదాయ నమః |
ఓం వీరాయ నమః |
ఓం వీతరోగభయాయ నమః |
ఓం విపత్పరంపరేశాయ నమః | ౪౦

ఓం విశ్వవంద్యాయ నమః |
ఓం గృధ్నవాహాయ నమః |
ఓం గూఢాయ నమః |
ఓం కూర్మాంగాయ నమః |
ఓం కురూపిణే నమః |
ఓం కుత్సితాయ నమః |
ఓం గుణాఢ్యాయ నమః |
ఓం గోచరాయ నమః |
ఓం అవిద్యామూలనాశాయ నమః |
ఓం విద్యాఽవిద్యాస్వరూపిణే నమః | ౫౦

ఓం ఆయుష్యకారణాయ నమః |
ఓం ఆపదుద్ధర్త్రే నమః |
ఓం విష్ణుభక్తాయ నమః |
ఓం వశినే నమః |
ఓం వివిధాగమవేదినే నమః |
ఓం విధిస్తుత్యాయ నమః |
ఓం వంద్యాయ నమః |
ఓం విరూపాక్షాయ నమః |
ఓం వరిష్ఠాయ నమః |
ఓం గరిష్ఠాయ నమః | ౬౦

ఓం వజ్రాంకుశధరాయ నమః |
ఓం వరదాభయహస్తాయ నమః |
ఓం వామనాయ నమః |
ఓం జ్యేష్ఠాపత్నీసమేతాయ నమః |
ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం మితభాషిణే నమః |
ఓం కష్టౌఘనాశకాయ నమః |
ఓం పుష్టిదాయ నమః |
ఓం స్తుత్యాయ నమః |
ఓం స్తోత్రగమ్యాయ నమః | ౭౦

ఓం భక్తివశ్యాయ నమః |
ఓం భానవే నమః |
ఓం భానుపుత్రాయ నమః |
ఓం భవ్యాయ నమః |
ఓం పావనాయ నమః |
ఓం ధనుర్మండలసంస్థాయ నమః |
ఓం ధనదాయ నమః |
ఓం ధనుష్మతే నమః |
ఓం తనుప్రకాశదేహాయ నమః |
ఓం తామసాయ నమః | ౮౦

ఓం అశేషజనవంద్యాయ నమః |
ఓం విశేషఫలదాయినే నమః |
ఓం వశీకృతజనేశాయ నమః |
ఓం పశూనాం పతయే నమః |
ఓం ఖేచరాయ నమః |
ఓం ఖగేశాయ నమః |
ఓం ఘననీలాంబరాయ నమః |
ఓం కాఠిన్యమానసాయ నమః |
ఓం ఆర్యగణస్తుత్యాయ నమః |
ఓం నీలచ్ఛత్రాయ నమః | ౯౦

ఓం నిత్యాయ నమః |
ఓం నిర్గుణాయ నమః |
ఓం గుణాత్మనే నమః |
ఓం నిరామయాయ నమః |
ఓం నింద్యాయ నమః |
ఓం వందనీయాయ నమః |
ఓం ధీరాయ నమః |
ఓం దివ్యదేహాయ నమః |
ఓం దీనార్తిహరణాయ నమః |
ఓం దైన్యనాశకరాయ నమః | ౧౦౦

ఓం ఆర్యజనగణ్యాయ నమః |
ఓం క్రూరాయ నమః |
ఓం క్రూరచేష్టాయ నమః |
ఓం కామక్రోధకరాయ నమః |
ఓం కళత్రపుత్రశత్రుత్వకారణాయ నమః |
ఓం పరిపోషితభక్తాయ నమః |
ఓం పరభీతిహరాయ నమః |
ఓం భక్తసంఘమనోఽభీష్టఫలదాయ నమః | ౧౦౮

Lord Shiva Related Stotras

Agastya Ashtakam Lyrics in Telugu | అగస్త్యాష్టకం | Lord Shiva Stotras

Sri Siva Sahasranama Stotram Uttara Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం ఉత్తర పీఠిక

Sri Siva Sahasranama Stotram Poorva Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం పూర్వపీఠిక

Bilva Ashtottara Shatanama Stotram | బిల్వాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శివాష్టకం – Sivashtakam

Shiva Panchakshara Stotram | శివ పంచాక్షర స్తోత్రం

Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram | శివ పంచాక్షర నక్షత్రమాలా స్తోత్రం

Sri Shiva Dwadasa Nama Stotram | శ్రీ శివ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

శ్రీ శివ కవచం – Sri Siva Kavacham

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here