శ్రీ శివ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri siva Ashtottara Satanamavali

Sri siva Ashtottara Satanamavali ఓం శనైశ్చరాయ నమః | ఓం శాంతాయ నమః | ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయినే నమః | ఓం శరణ్యాయ నమః | ఓం వరేణ్యాయ నమః | ఓం సర్వేశాయ నమః | ఓం సౌమ్యాయ నమః | ఓం సురవంద్యాయ నమః | ఓం సురలోకవిహారిణే నమః | ఓం సుఖాసనోపవిష్టాయ నమః | ౧౦ ఓం సుందరాయ నమః | ఓం ఘనాయ నమః | ఓం ఘనరూపాయ … Continue reading శ్రీ శివ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri siva Ashtottara Satanamavali