శ్రీ శని కవచం – Sri Sani Kavacham

1
5632

Sri Sani Kavacham

కరన్యాసః ||
శాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
శీం తర్జనీభ్యాం నమః |
శూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
శైం అనామికాభ్యాం నమః |
శౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
శః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||

అంగన్యాసః ||
శాం హృదయాయ నమః |
శీం శిరసే స్వాహా |
శూం శిఖాయై వషట్ |
శైం కవచాయ హుం |
శౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
శః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్భంధః ||

ధ్యానం ||

చతుర్భుజం శనిం దేవం చాపతూణీ కృపాణకం |
వరదం భీమదంష్ట్రం చ నీలాంగం వరభూషణం |
నీలమాల్యానులేపం చ నీలరత్నైరలంకృతం |
జ్వాలోర్ధ్వ మకుటాభాసం నీలగృధ్ర రథావహం |
మేరుం ప్రదక్షిణం కృత్వా సర్వలోకభయావహం |
కృష్ణాంబరధరం దేవం ద్విభుజం గృధ్రసంస్థితం |
సర్వపీడాహరం నౄణాం ధ్యాయేద్గ్రహగణోత్తమమ్ ||

అథ కవచం ||

శనైశ్చరః శిరో రక్షేత్ ముఖం భక్తార్తినాశనః |
కర్ణౌ కృష్ణాంబరః పాతు నేత్రే సర్వభయంకరః |
కృష్ణాంగో నాసికాం రక్షేత్ కర్ణౌ మే చ శిఖండిజః |
భుజౌ మే సుభుజః పాతు హస్తౌ నీలోత్పలప్రభః |
పాతు మే హృదయం కృష్ణః కుక్షిం శుష్కోదరస్తథా |
కటిం మే వికటః పాతు ఊరూ మే ఘోరరూపవాన్ |
జానునీ పాతు దీర్ఘో మే జంఘే మే మంగళప్రదః |
గుల్ఫౌ గుణాకరః పాతు పాదౌ మే పంగుపాదకః |
సర్వాణి చ మమాంగాని పాతు భాస్కరనందనః |

ఫలశ్రుతిః ||

య ఇదం కవచం దివ్యం సర్వపీడాహరం నృణాం |
పఠతి శ్రద్ధయాయుక్తః సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ ||

ఇతి శ్రీపద్మ పురాణే శనైశ్చర కవచం ||

Download PDF here Sri Sani Kavacham – శ్రీ శని కవచం

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here