శ్రీ శని కవచం – Sri Sani Kavacham

Sri Sani Kavacham కరన్యాసః || శాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | శీం తర్జనీభ్యాం నమః | శూం మధ్యమాభ్యాం నమః | శైం అనామికాభ్యాం నమః | శౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | శః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః || అంగన్యాసః || శాం హృదయాయ నమః | శీం శిరసే స్వాహా | శూం శిఖాయై వషట్ | శైం కవచాయ హుం | శౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | శః అస్త్రాయ ఫట్ | … Continue reading శ్రీ శని కవచం – Sri Sani Kavacham