శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Saraswathi Ashtottara Satanamavali in Telugu

0
692

 

శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Saraswathi Ashtottara Satanamavali in Telugu

ఓం సరస్వత్యై నమః |
ఓం మహాభద్రాయై నమః |
ఓం మహామాయాయై నమః |
ఓం వరప్రదాయై నమః |
ఓం శ్రీప్రదాయై నమః |
ఓం పద్మనిలయాయై నమః |
ఓం పద్మాక్ష్యై నమః |
ఓం పద్మవక్త్రాయై నమః |
ఓం శివానుజాయై నమః |
ఓం పుస్తకభృతే నమః | ౧౦

ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః |
ఓం రమాయై నమః |
ఓం పరాయై నమః |
ఓం కామరూపాయై నమః |
ఓం మహావిద్యాయై నమః |
ఓం మహాపాతకనాశిన్యై నమః |
ఓం మహాశ్రయాయై నమః |
ఓం మాలిన్యై నమః |
ఓం మహాభోగాయై నమః |
ఓం మహాభుజాయై నమః | ౨౦

ఓం మహాభాగాయై నమః |
ఓం మహోత్సాహాయై నమః |
ఓం దివ్యాంగాయై నమః |
ఓం సురవందితాయై నమః |
ఓం మహాకాళ్యై నమః |
ఓం మహాపాశాయై నమః |
ఓం మహాకారాయై నమః |
ఓం మహాంకుశాయై నమః |
ఓం పీతాయై నమః |
ఓం విమలాయై నమః | ౩౦

ఓం విశ్వాయై నమః |
ఓం విద్యున్మాలాయై నమః |
ఓం వైష్ణవ్యై నమః |
ఓం చంద్రికాయై నమః |
ఓం చంద్రవదనాయై నమః |
ఓం చంద్రలేఖావిభూషితాయై నమః |
ఓం సావిత్ర్యై నమః |
ఓం సురసాయై నమః |
ఓం దేవ్యై నమః |
ఓం దివ్యాలంకారభూషితాయై నమః | ౪౦

ఓం వాగ్దేవ్యై నమః |
ఓం వసుధాయై నమః |
ఓం తీవ్రాయై నమః |
ఓం మహాభద్రాయై నమః |
ఓం మహాబలాయై నమః |
ఓం భోగదాయై నమః |
ఓం భారత్యై నమః |
ఓం భామాయై నమః |
ఓం గోవిందాయై నమః |
ఓం గోమత్యై నమః | ౫౦

ఓం శివాయై నమః |
ఓం జటిలాయై నమః |
ఓం వింధ్యవాసాయై నమః |
ఓం వింధ్యాచలవిరాజితాయై నమః |
ఓం చండికాయై నమః |
ఓం వైష్ణవ్యై నమః |
ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః |
ఓం బ్రహ్మజ్ఞానైకసాధనాయై నమః |
ఓం సౌదామిన్యై నమః |
ఓం సుధామూర్త్యై నమః | ౬౦

ఓం సుభద్రాయై నమః |
ఓం సురపూజితాయై నమః |
ఓం సువాసిన్యై నమః |
ఓం సునాసాయై నమః |
ఓం వినిద్రాయై నమః |
ఓం పద్మలోచనాయై నమః |
ఓం విద్యారూపాయై నమః |
ఓం విశాలాక్ష్యై నమః |
ఓం బ్రహ్మజాయాయై నమః |
ఓం మహాఫలాయై నమః | ౭౦

ఓం త్రయీమూర్త్యై నమః |
ఓం త్రికాలజ్ఞాయై నమః |
ఓం త్రిగుణాయై నమః |
ఓం శాస్త్రరూపిణ్యై నమః |
ఓం శుంభాసురప్రమథిన్యై నమః |
ఓం శుభదాయై నమః |
ఓం స్వరాత్మికాయై నమః |
ఓం రక్తబీజనిహంత్ర్యై నమః |
ఓం చాముండాయై నమః |
ఓం అంబికాయై నమః | ౮౦

ఓం ముండకాయప్రహరణాయై నమః |
ఓం ధూమ్రలోచనమర్దనాయై నమః |
ఓం సర్వదేవస్తుతాయై నమః |
ఓం సౌమ్యాయై నమః |
ఓం సురాసురనమస్కృతాయై నమః |
ఓం కాళరాత్ర్యై నమః |
ఓం కళాధారాయై నమః |
ఓం రూపసౌభాగ్యదాయిన్యై నమః |
ఓం వాగ్దేవ్యై నమః |
ఓం వరారోహాయై నమః | ౯౦

ఓం వారాహ్యై నమః |
ఓం వారిజాసనాయై నమః |
ఓం చిత్రాంబరాయై నమః |
ఓం చిత్రగంధాయై నమః |
ఓం చిత్రమాల్యవిభూషితాయై నమః |
ఓం కాంతాయై నమః |
ఓం కామప్రదాయై నమః |
ఓం వంద్యాయై నమః |
ఓం విద్యాధరసుపూజితాయై నమః |
ఓం శ్వేతాననాయై నమః | ౧౦౦

ఓం నీలభుజాయై నమః |
ఓం చతుర్వర్గఫలప్రదాయై నమః |
ఓం చతురాననసామ్రాజ్యాయై నమః |
ఓం రక్తమధ్యాయై నమః |
ఓం నిరంజనాయై నమః |
ఓం హంసాసనాయై నమః |
ఓం నీలజంఘాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికాయై నమః | ౧౦౮ ||

Download PDF here Sri Saraswathi Ashtottara Satanamavali – శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here