శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Saraswati Ashtottara Satanama Stotram

0
1333

Sri Saraswati Ashtottara Satanama Stotram in Telugu

Sri Saraswati Ashtottara Satanama Stotram Lyrics

సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా |
శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రగా || ౧ ||

శివానుజా పుస్తకధృత్ జ్ఞానముద్రా రమా పరా |
కామరూపా మహావిద్యా మహాపాతకనాశినీ || ౨ ||

మహాశ్రయా మాలినీ చ మహాభోగా మహాభుజా |
మహాభాగా మహోత్సాహా దివ్యాంగా సురవందితా || ౩ ||

మహాకాళీ మహాపాశా మహాకారా మహాంకుశా |
సీతా చ విమలా విశ్వా విద్యున్మాలా చ వైష్ణవీ || ౪ ||

చంద్రికా చంద్రవదనా చంద్రలేఖావిభూషితా |
సావిత్రీ సురసా దేవీ దివ్యాలంకారభూషితా || ౫ ||

వాగ్దేవీ వసుధా తీవ్రా మహాభద్రా మహాబలా |
భోగదా భారతీ భామా గోవిందా గోమతీ శివా || ౬ ||

జటిలా వింధ్యవాసా చ వింధ్యాచలవిరాజితా |
చండికా వైష్ణవీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞానైకసాధనా || ౭ ||

సౌదామినీ సుధామూర్తిస్సుభద్రా సురపూజితా |
సువాసినీ సునాసా చ వినిద్రా పద్మలోచనా || ౮ ||

విద్యారూపా విశాలాక్షీ బ్రహ్మజాయా మహాఫలా |
త్రయీమూర్తీ త్రికాలజ్ఞా త్రిగుణా శాస్త్రరూపిణీ || ౯ ||

శుంభాసురప్రమథినీ శుభదా చ సర్వాత్మికా |
రక్తబీజనిహంత్రీ చ చాముండా చాంబికా తథా || ౧౦ ||

ముండకాయప్రహరణా ధూమ్రలోచనమర్దనా |
సర్వదేవస్తుతా సౌమ్యా సురాసురనమస్కృతా || ౧౧ ||

కాళరాత్రీ కళాధారా రూపసౌభాగ్యదాయినీ |
వాగ్దేవీ చ వరారోహా వారాహీ వారిజాసనా || ౧౨ ||

చిత్రాంబరా చిత్రగంధా చిత్రమాల్యవిభూషితా |
కాంతా కామప్రదా వంద్యా విద్యాధరా సుపూజితా || ౧౩ ||

శ్వేతాసనా నీలభుజా చతుర్వర్గఫలప్రదా |
చతురాననసామ్రాజ్యా రక్తమధ్యా నిరంజనా || ౧౪ ||

హంసాసనా నీలజంఘా బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా |
ఏవం సరస్వతీ దేవ్యా నామ్నామష్టోత్తరశతమ్ || ౧౫ ||

Download PDF here Sri Saraswati ashtottara satanama stotram – శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

Related Posts

Sri Neela Saraswati Stotram | śhrī nīlasarasvatī stōtram

శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Saraswathi Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Saraswati ashtottara satanama stotram

సరస్వతీస్తోత్రం – Sri Saraswati Stotram in Telugu

Sri Saraswati Stotram

Sri Chandrasekharendra Saraswati (Paramacharya)

Sri Saraswati ashtottara satanama stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here