శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Saraswati Ashtottara Satanama Stotram

Sri Saraswati Ashtottara Satanama Stotram Lyrics సరస్వతీ మహాభద్రా మహామాయా వరప్రదా | శ్రీప్రదా పద్మనిలయా పద్మాక్షీ పద్మవక్త్రగా || ౧ || శివానుజా పుస్తకధృత్ జ్ఞానముద్రా రమా పరా | కామరూపా మహావిద్యా మహాపాతకనాశినీ || ౨ || మహాశ్రయా మాలినీ చ మహాభోగా మహాభుజా | మహాభాగా మహోత్సాహా దివ్యాంగా సురవందితా || ౩ || మహాకాళీ మహాపాశా మహాకారా మహాంకుశా | సీతా చ విమలా విశ్వా విద్యున్మాలా చ వైష్ణవీ … Continue reading శ్రీ సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Saraswati Ashtottara Satanama Stotram