శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Satyanarayana Ashtottara Satanamavali

0
1018

 

Sri Satyanarayana Ashtottara Satanamavali

శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం సత్యదేవాయ నమః |
ఓం సత్యాత్మనే నమః |
ఓం సత్యభూతాయ నమః |
ఓం సత్యపురుషాయ నమః |
ఓం సత్యనాథాయ నమః |
ఓం సత్యసాక్షిణే నమః |
ఓం సత్యయోగాయ నమః |
ఓం సత్యజ్ఞానాయ నమః |
ఓం సత్యజ్ఞానప్రియాయ నమః | ౯

ఓం సత్యనిధయే నమః |
ఓం సత్యసంభవాయ నమః |
ఓం సత్యప్రభవే నమః |
ఓం సత్యేశ్వరాయ నమః |
ఓం సత్యకర్మణే నమః |
ఓం సత్యపవిత్రాయ నమః |
ఓం సత్యమంగళాయ నమః |
ఓం సత్యగర్భాయ నమః |
ఓం సత్యప్రజాపతయే నమః | ౧౮

ఓం సత్యవిక్రమాయ నమః |
ఓం సత్యసిద్ధాయ నమః |
ఓం సత్యాఽచ్యుతాయ నమః |
ఓం సత్యవీరాయ నమః |
ఓం సత్యబోధాయ నమః |
ఓం సత్యధర్మాయ నమః |
ఓం సత్యాగ్రజాయ నమః |
ఓం సత్యసంతుష్టాయ నమః |
ఓం సత్యవరాహాయ నమః | ౨౭

ఓం సత్యపారాయణాయ నమః |
ఓం సత్యపూర్ణాయ నమః |
ఓం సత్యౌషధాయ నమః |
ఓం సత్యశాశ్వతాయ నమః |
ఓం సత్యప్రవర్ధనాయ నమః |
ఓం సత్యవిభవే నమః |
ఓం సత్యజ్యేష్ఠాయ నమః |
ఓం సత్యశ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం సత్యవిక్రమిణే నమః | ౩౬

ఓం సత్యధన్వినే నమః |
ఓం సత్యమేధాయ నమః |
ఓం సత్యాధీశాయ నమః |
ఓం సత్యక్రతవే నమః |
ఓం సత్యకాలాయ నమః |
ఓం సత్యవత్సలాయ నమః |
ఓం సత్యవసవే నమః |
ఓం సత్యమేఘాయ నమః |
ఓం సత్యరుద్రాయ నమః | ౪౫

ఓం సత్యబ్రహ్మణే నమః |
ఓం సత్యాఽమృతాయ నమః |
ఓం సత్యవేదాంగాయ నమః |
ఓం సత్యచతురాత్మనే నమః |
ఓం సత్యభోక్త్రే నమః |
ఓం సత్యశుచయే నమః |
ఓం సత్యార్జితాయ నమః |
ఓం సత్యేంద్రాయ నమః |
ఓం సత్యసంగరాయ నమః | ౫౪

ఓం సత్యస్వర్గాయ నమః |
ఓం సత్యనియమాయ నమః |
ఓం సత్యమేధాయ నమః |
ఓం సత్యవేద్యాయ నమః |
ఓం సత్యపీయూషాయ నమః |
ఓం సత్యమాయాయ నమః |
ఓం సత్యమోహాయ నమః |
ఓం సత్యసురానందాయ నమః |
ఓం సత్యసాగరాయ నమః | ౬౩

ఓం సత్యతపసే నమః |
ఓం సత్యసింహాయ నమః |
ఓం సత్యమృగాయ నమః |
ఓం సత్యలోకపాలకాయ నమః |
ఓం సత్యస్థితాయ నమః |
ఓం సత్యదిక్పాలకాయ నమః |
ఓం సత్యధనుర్ధరాయ నమః |
ఓం సత్యాంబుజాయ నమః |
ఓం సత్యవాక్యాయ నమః | ౭౨

ఓం సత్యగురవే నమః |
ఓం సత్యన్యాయాయ నమః |
ఓం సత్యసాక్షిణే నమః |
ఓం సత్యసంవృతాయ నమః |
ఓం సత్యసంప్రదాయ నమః |
ఓం సత్యవహ్నయే నమః |
ఓం సత్యవాయువే నమః |
ఓం సత్యశిఖరాయ నమః |
ఓం సత్యానందాయ నమః | ౮౧

ఓం సత్యాధిరాజాయ నమః |
ఓం సత్యశ్రీపాదాయ నమః |
ఓం సత్యగుహ్యాయ నమః |
ఓం సత్యోదరాయ నమః |
ఓం సత్యహృదయాయ నమః |
ఓం సత్యకమలాయ నమః |
ఓం సత్యనాలాయ నమః |
ఓం సత్యహస్తాయ నమః |
ఓం సత్యబాహవే నమః | ౯౦

ఓం సత్యముఖాయ నమః |
ఓం సత్యజిహ్వాయ నమః |
ఓం సత్యదంష్ట్రాయ నమః |
ఓం సత్యనాసికాయ నమః |
ఓం సత్యశ్రోత్రాయ నమః |
ఓం సత్యచక్షసే నమః |
ఓం సత్యశిరసే నమః |
ఓం సత్యముకుటాయ నమః |
ఓం సత్యాంబరాయ నమః | ౯౯

ఓం సత్యాభరణాయ నమః |
ఓం సత్యాయుధాయ నమః |
ఓం సత్యశ్రీవల్లభాయ నమః |
ఓం సత్యగుప్తాయ నమః |
ఓం సత్యపుష్కరాయ నమః |
ఓం సత్యధృతాయ నమః |
ఓం సత్యభామారతాయ నమః |
ఓం సత్యగృహరూపిణే నమః |
ఓం సత్యప్రహరణాయుధాయ నమః | ౧౦౮

ఇతి సత్యనారాయణాష్టోత్తరశత నామావళిః ||

Download PDF here Sri Satyanarayana Ashtottara Satanamavali – శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళిః

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here