శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Satyanarayana Ashtottara Satanamavali

  Sri Satyanarayana Ashtottara Satanamavali శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళిః ఓం సత్యదేవాయ నమః | ఓం సత్యాత్మనే నమః | ఓం సత్యభూతాయ నమః | ఓం సత్యపురుషాయ నమః | ఓం సత్యనాథాయ నమః | ఓం సత్యసాక్షిణే నమః | ఓం సత్యయోగాయ నమః | ఓం సత్యజ్ఞానాయ నమః | ఓం సత్యజ్ఞానప్రియాయ నమః | ౯ ఓం సత్యనిధయే నమః | ఓం సత్యసంభవాయ నమః | ఓం … Continue reading శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Satyanarayana Ashtottara Satanamavali