శ్రీ శీతలాష్టకం – Sri Seethalashtakam in Telugu

Sri Seethalashtakam అస్య శ్రీశీతలాస్తోత్రస్య మహాదేవ ఋషిః| అనుష్టుప్ చందః| శీతలా దేవతా| లక్ష్మీర్బీజం | భవానీ శక్తిః| సర్వవిస్ఫోటకనివృత్యర్థే జపే వినియోగః || ఈశ్వర ఉవాచ- వన్దేఽహం శీతలాం దేవీం రాసభస్థాం దిగంబరాం | మార్జనీకలశోపేతాం శూర్పాలంకృతమస్తకామ్ || ౧ || వన్దేఽహం శీతలాం దేవీం సర్వరోగభయాపహాం | యామాసాద్య నివర్తేత విస్ఫోటకభయం మహత్ || ౨ || శీతలే శీతలే చేతి యో బ్రూయాద్దాహపీడితః | విస్ఫోటకభయం ఘోరం క్షిప్రం తస్య ప్రణశ్యతి || … Continue reading శ్రీ శీతలాష్టకం – Sri Seethalashtakam in Telugu