శ్రీ షష్టీ దేవి స్తోత్రం – Sri Shashti Devi Stotram in Telugu

0
6354
శ్రీ షష్టీ దేవి స్తోత్రం - Sri Shashti Devi Stotram in Telugu
Sri Shashti Devi Stotram in Telugu

Sri Shashti Devi Stotram Lyrics

ధ్యానం |

శ్రీమన్మాతరం అంబికాం విధి మనోజాతాం సదాభీష్టదాం
స్కందేష్టాం చ జగత్ప్రసూం విజయాదాం సత్పుత్ర సౌభాగ్యదాం |
సద్రత్నాభరణాన్వితాం సకరుణాం శుభ్రాం శుభాం సుప్రభాం
షష్టాంశాం ప్రకృతేః పరం భగవతీం శ్రీ దేవసేనాం భజే ||

షష్టాంశాం ప్రకృతేః శుద్ధాం సుప్రతిష్టాం చ సువ్రతాం
సుపుత్రదాం చ శుభదాం దయారూపాం జగత్ప్రసూం|
శ్వేత చంపక వర్ణాభాం రక్తభూషణ భూషితాం
పవిత్రరూపాం పరమం దేవసేనా పరాం భజే ||

స్తోత్రం |

నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై సిద్ధ్యై శాంత్యై నమో నమః |
శుభాయై దేవసేనాయై షష్టీ దేవ్యై నమో నమః || ౧ ||

వరదాయై పుత్రదాయై ధనదాయై నమో నమః |
సుఖదాయై మోక్షదాయై షష్టీ దేవ్యై నమో నమః || ౨ ||

సృష్ట్యై షష్టాంశరూపాయై సిద్ధాయై చ నమో నమః |
మాయాయై సిద్ధయోగిన్యై షష్టీ దేవ్యై నమో నమః || ౩ ||

సారాయై శారదాయై చ పరాదేవ్యై నమో నమః |
బాలాదిష్టాతృ దేవ్యై చ షష్టీ దేవ్యై నమో నమః || ౪ ||

కళ్యాణదాయై కళ్యాణ్యై ఫలదాయై చ కర్మణాం |
ప్రత్యక్షాయై సర్వభక్తానాం షష్టీ దేవ్యై నమో నమః || ౫ ||

పూజ్యాయై స్కందకాంతాయై సర్వేషాం సర్వకర్మసు |
దేవ రక్షణకారిణ్యై షష్టీ దేవ్యై నమో నమః || ౬ ||

శుద్ధ సత్త్వ స్వరూపాయై వందితాయై నృణాం సదా |
హింసాక్రోధవర్జితాయై షష్టీ దేవ్యై నమో నమః || ౭ ||

ధనం దేహి ప్రియాం దేహి పుత్రం దేహి సురేశ్వరి |
మానం దేహి జయం దేహి ద్విషోజహి మహేశ్వరి || ౮ ||

ధర్మం దేహి యశో దేహి షష్టీ దేవీ నమో నమః |
దేహి భూమిం ప్రజాం దేహి విద్యాం దేహి సుపూజితే |
కళ్యాణం చ జయం దేహి షష్టీ దేవ్యై నమో నమః || ౯ ||

ఫలశృతి |

ఇతి దేవీం చ సంస్తుత్య లభే పుత్రం ప్రియవ్రతం |
యశశ్వినం చ రాజేంద్రం షష్టీ దేవి ప్రసాదత ||

షష్టీ స్తోత్రమిదం బ్రహ్మాన్ యః శృణోతి తు వత్సరం |
అపుత్రో లభతే పుత్రం వరం సుచిర జీవనం ||

వర్షమేకం చ యా భక్త్యా సంస్తుత్యేదం శృణోతి చ |
సర్వపాపత్వినిర్ముక్తా మహావంధ్యా ప్రసూయతే ||

వీరం పుత్రం చ గుణినం విద్యావన్తం యశస్వినం |
సుచిరాయుష్యవన్తం చ సూతే దేవి ప్రసాదతః ||

కాక వంధ్యా చ యా నారీ మృతపత్యా చ యా భవేత్ |
వర్షం శృత్వా లభేత్పుత్రం షష్టీ దేవీ ప్రసాదతః ||

రోగ యుక్తే చ బాలే చ పితామాతా శృణోతి చేత్ |
మాసేన ముచ్యతే రోగాన్ షష్టీ దేవీ ప్రసాదతః ||

జయ దేవి జగన్మాతః జగదానందకారిణి |
ప్రసీద మమ కళ్యాణి నమస్తే షష్టీ దేవతే ||

Download PFG here Sri Shashti Devi Stotram – శ్రీ షష్టీ దేవి స్తోత్రం

Related Posts

Shashti Devi Puja for Child Boon

Sri Shashti Devi Stotram

షష్టి దేవిని పూజించు విధానం | Worship of Shashti Devi In Telugu

How to Celebrate Skanda Sashti ?

దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం – Devi Khadgamala Stotram in Telugu

Devi Bhujanga Stotram

Shreyaskari Stotram

గురుస్వరూపుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు | Gurusvarupudu Subrahmanyudu in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here