శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Shiridi Sai Ashtottara Satanamavali In Telugu

0
1458
శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Shiridi Sai Ashtottara Satanamavali In Telugu

Sri Shiridi Sai Ashtottara Satanamavali Lyrics In Telugu

శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః |
ఓం లక్ష్మీనారాయణాయ నమః |
ఓం కృష్ణరామశివమారుత్యాదిరూపాయ నమః |
ఓం శేషశాయినే నమః |
ఓం గోదావరీతటశిరడీవాసినే నమః |
ఓం భక్తహృదాలయాయ నమః |
ఓం సర్వహృన్నిలయాయ నమః |
ఓం భూతావాసాయ నమః |
ఓం భూతభవిష్యద్భావవర్జితాయ నమః |
ఓం కాలాతీతాయ నమః || ౧౦ ||

ఓం కాలాయ నమః |
ఓం కాలకాలాయ నమః |
ఓం కాలదర్పదమనాయ నమః |
ఓం మృత్యుంజయాయ నమః |
ఓం అమర్త్యాయ నమః |
ఓం మర్త్యాభయప్రదాయ నమః |
ఓం జీవాధారాయ నమః |
ఓం సర్వాధారాయ నమః |
ఓం భక్తావసనసమర్థాయ నమః |
ఓం భక్తావనప్రతిజ్ఞాయ నమః || ౨౦ ||

ఓం అన్నవస్త్రదాయ నమః |
ఓం ఆరోగ్యక్షేమదాయ నమః |
ఓం ధనమాంగళ్యప్రదాయ నమః |
ఓం ఋద్ధిసిద్ధిదాయ నమః |
ఓం పుత్రమిత్రకలత్రబంధుదాయ నమః |
ఓం యోగక్షేమవహాయ నమః |
ఓం ఆపద్బాంధవాయ నమః |
ఓం మార్గబంధవే నమః |
ఓం భుక్తిముక్తిస్వర్గాపవర్గదాయ నమః |
ఓం ప్రియాయ నమః || ౩౦ ||

ఓం ప్రీతివర్ధనాయ నమః |
ఓం అంతర్యామినే నమః |
ఓం సచ్చిదాత్మనే నమః |
ఓం నిత్యానందాయ నమః |
ఓం పరమసుఖదాయ నమః |
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః |
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః |
ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం జ్ఞానస్వరూపిణే నమః |
ఓం జగతఃపిత్రే నమః || ౪౦ ||

ఓం భక్తానాంమాతృదాతృపితామహాయ నమః |
ఓం భక్తాభయప్రదాయ నమః |
ఓం భక్తపరాధీనాయ నమః |
ఓం భక్తానుగ్రహకాతరాయ నమః |
ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమః |
ఓం భక్తిశక్తిప్రదాయ నమః |
ఓం జ్ఞానవైరాగ్యదాయ నమః |
ఓం ప్రేమప్రదాయ నమః |
ఓం సంశయహృదయ దౌర్బల్య పాపకర్మవాసనాక్షయకరాయ నమః |
ఓం హృదయగ్రంథిభేదకాయ నమః || ౫౦ ||

ఓం కర్మధ్వంసినే నమః |
ఓం శుద్ధసత్వస్థితాయ నమః |
ఓం గుణాతీతగుణాత్మనే నమః |
ఓం అనంతకళ్యాణగుణాయ నమః |
ఓం అమితపరాక్రమాయ నమః |
ఓం జయినే నమః |
ఓం దుర్ధర్షాక్షోభ్యాయ నమః |
ఓం అపరాజితాయ నమః |
ఓం త్రిలోకేషు అవిఘాతగతయే నమః |
ఓం అశక్యరహితాయ నమః || ౬౦ ||

ఓం సర్వశక్తిమూర్తయే నమః |
ఓం స్వరూపసుందరాయ నమః |
ఓం సులోచనాయ నమః |
ఓం బహురూపవిశ్వమూర్తయే నమః |
ఓం అరూపవ్యక్తాయ నమః |
ఓం అచింత్యాయ నమః |
ఓం సూక్ష్మాయ నమః |
ఓం సర్వాంతర్యామినే నమః |
ఓం మనోవాగతీతాయ నమః |
ఓం ప్రేమమూర్తయే నమః || ౭౦ ||

ఓం సులభదుర్లభాయ నమః |
ఓం అసహాయసహాయాయ నమః |
ఓం అనాథనాథదీనబంధవే నమః |
ఓం సర్వభారభృతే నమః |
ఓం అకర్మానేకకర్మాసుకర్మిణే నమః |
ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః |
ఓం తీర్థాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః |
ఓం సతాంగతయే నమః |
ఓం సత్పరాయణాయ నమః || ౮౦ ||

ఓం లోకనాథాయ నమః |
ఓం పావనానఘాయ నమః |
ఓం అమృతాంశువే నమః |
ఓం భాస్కరప్రభాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మచర్యతపశ్చర్యాది సువ్రతాయ నమః |
ఓం సత్యధర్మపరాయణాయ నమః |
ఓం సిద్ధేశ్వరాయ నమః |
ఓం సిద్ధసంకల్పాయ నమః |
ఓం యోగేశ్వరాయ నమః |
ఓం భగవతే నమః || ౯౦ ||

ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |
ఓం సత్పురుషాయ నమః |
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం సత్యతత్త్వబోధకాయ నమః |
ఓం కామాదిషడ్వైరిధ్వంసినే నమః |
ఓం అభేదానందానుభవప్రదాయ నమః |
ఓం సమసర్వమతసమ్మతాయ నమః |
ఓం శ్రీదక్షిణామూర్తయే నమః |
ఓం శ్రీవేంకటేశరమణాయ నమః |
ఓం అద్భుతానందచర్యాయ నమః || ౧౦౦ ||

ఓం ప్రపన్నార్తిహరాయ నమః |
ఓం సంసారసర్వదుఃఖక్షయకరాయ నమః |
ఓం సర్వవిత్సర్వతోముఖాయ నమః |
ఓం సర్వాంతర్బహిస్థితాయ నమః |
ఓం సర్వమంగళకరాయ నమః |
ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయ నమః |
ఓం సమరసన్మార్గస్థాపనాయ నమః |
ఓం శ్రీసమర్థసద్గురుసాయినాథాయ నమః || ౧౦౮ ||

Download PDF here Sri Shiridi Sai Ashtottara Satanamavali – శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః

Sai Baba Related Stotras

Shirdi Sai Ekadasa Sutralu Lyrics In Telugu | శ్రీ సాయిబాబా ఏకాదశ సూత్రములు

శ్రీ షిర్డీ సాయిబాబా పూజా విధానం – Sri Shirdi Sai Puja Vidhanam in Telugu

శ్రీ సాయి విభూతి మంత్రం – Sri Sai Vibhuti Mantram in Telugu

Sri Sainatha Mahima Stotram | శ్రీ సాయినాథ మహిమా స్తోత్రం

షిర్డీ సాయి బాబా మధ్యాహ్న హారతి – Shirdi Sai Afternoon Harati

Shirdi Sai Night Shej Aarathi in Telugu | శ్రీ షిర్డీ సాయి బాబా షేజ్ ఆరతి

Shirdi Sai Baba Shej Aarti in Telugu | శ్రీ షిరిడి సాయి నాధుని శేజారతి

Shirdi Sai Baba Dhoop Aarti in Telugu | శ్రీ షిరిడి సాయినాధుని ధూప హారతి

Sri Sai baba Kakada Harathi | శ్రీ షిరిడి సాయి బాబా కాకడ ఆరతి కాకడ ఆరతి

Sri Sainatha Ashtakam – శ్రీ సాయినాథ అష్టకం

Sri Shirdi Sai Baba Chalisa – శ్రీ షిరిడీసాయి చాలీసా

సాయి బాబా హారతులు | Sai Baba Aarathi in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here