శ్రీ శివ ద్వాదశనామ స్తోత్రం – Sri Shiva Dvadasha Nama Stotram

0
612

 

శ్రీ శివ ద్వాదశనామ స్తోత్రం – Sri Shiva Dvadasha Nama Stotram

Sri Shiva Dvadasha Stotram

ప్రథమస్తు మహాదేవో ద్వితీయస్తు మహేశ్వరః |
తృతీయః శంకరో జ్ఞేయశ్చతుర్థో వృషభధ్వజః || ౧ ||

పంచమః కృత్తివాసాశ్చ షష్ఠః కామాంగనాశనః |
సప్తమో దేవదేవేశః శ్రీకంఠశ్చాష్టమః స్మృతః || ౨ ||

ఈశ్వరో నవమో జ్ఞేయో దశమః పార్వతీపతిః |
రుద్ర ఏకాదశశ్చైవ ద్వాదశః శివ ఉచ్యతే || ౩ ||

ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |
కృతఘ్నశ్చైవ గోఘ్నశ్చ బ్రహ్మహా గురుతల్పగః || ౪ ||

స్త్రీబాలఘాతుకశ్చైవ సురాపో వృషలీపతిః |
ముచ్యతే సర్వపాప్యేభ్యో రుద్రలోకం స గచ్ఛతి || ౫ ||

Download PDF here Sri Shiva Dvadasha Nama Stotram – శ్రీ శివ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here