శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ – Sri Shiva Shodasopachara Puja Vidhanam

0
14103

Sri Shiva Shodasopachara Puja VidhanamSri Shiva Shodasopachara Pooja Vidhanam

Shodashopachara Shiva Puja Vidhi

ఓం శివాయ గురవే నమః |

ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టి వర్ధనం |
ఉర్వారుకమివ బంధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్ ||

ఓం పశుపతయే నమః | అస్మిన్ లింగే శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినమావాహయామి స్థాపయామి | తతః ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపనం కరిష్యే ||

అస్య శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామి దేవతా ప్రాణ ప్రతిష్టాపన మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః | శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామి దేవతా | అనుష్టుప్ఛందః | మమ శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర దేవతా ప్రాణ ప్రతిష్టాపనసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

ఓం హ్రాం శివాయ సర్వజ్ఞాయ – అంగుష్టాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం శివాయ సర్వతృప్తాయ – తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హ్రూం శివాయ నిత్యమలుప్తశక్తయే – మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రైం శివాయ సర్వజ్ఞానశక్తయే – అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రౌం శివాయ నిత్యానందశక్తయే – కనిష్టికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రః శివాయ అనంతశక్తిశివాయ – కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

ఓం హ్రాం శివాయ సర్వజ్ఞాయ – హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శివాయ సర్వతృప్తాయ – శిరసే స్వాహా |
ఓం హ్రూం శివాయ నిత్యమలుప్తశక్తయే – శిఖాయై వషట్ |
ఓం హ్రైం శివాయ సర్వజ్ఞానశక్తయే – కవచాయ హుం |
ఓం హ్రౌం శివాయ నిత్యానందశక్తయే – నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం హ్రః శివాయ అనంతశక్తిశివాయ – అస్త్రాయ ఫట్ |

భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

ధ్యానం –
కర్పూర గౌరం కరుణావతారం సంసారసారం భుజగేంద్ర హారం |
సదా రమంతం హృదయారవిందే భవం భవానీ సహితం నమామి ||

వందే మహేశం సురసిద్ధసేవితం, దేవాంగనా గీత సునృత్య తుష్టం |
పర్యంకగం శైలసుతాసమేతం కల్పద్రుమారణ్యగతం ప్రసన్నమ్ |

ధ్యాయేన్నిత్యం మహేశం రజతగిరినిభం చారు చంద్రావతం సం |
రత్నకల్పో జ్వలాంగం పరశు వర మృగాభీతి హస్తం ప్రసన్నం |

పద్మాసీనం సమంతాత్ స్తుతమమరగణైర్వ్యాఘ్రకృత్తిం వసానం |
విశ్వాద్యం విశ్వవంద్యం నిఖిల భయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం |

ఓం ఆం హ్రీం క్రోం, యం రం లం వం శం షం సం హం ళం క్షం హంసః శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామి దేవతా సర్వేంద్రియాణి వాఙ్మనశ్చక్షు శ్రోత్ర జిహ్వా ఘ్రాణ రేతో బుద్ధ్యాదీని సుఖం చిరం తిష్ఠంతు స్వాహా |

ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుః
పునః ప్రాణ మిహనో ధేహి భోగం
జ్యోక్పశ్చేమ సూర్య ముచ్చరన్త
మను మతే మృడయాన స్వస్తి –
అమృతంవై ప్రాణా అమృతమాపః
ప్రాణానేవ యథాస్థాన ముపహ్వయతే ||

స్థిరో భవ | వరదో భవ | సుముఖో భవ |
సుప్రసన్నో భవ | స్థిరాసనం కురు |

స్వామిన్ సర్వ జగన్నాథ యావత్పూజావసానకమ్ |
తావత్త్వం ప్రీతి భావేన లింగేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు |

త్ర్యంబకమితి స్థాపన ముద్రాం దర్శయిత్వా |

ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టి వర్ధనం |
ఉర్వారుకమివ బంధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్ ||

ధ్యానం –
కైలాసే కమనీయ రత్న ఖచితే కల్పద్రుమూలే స్థితం |
కర్పూర స్ఫటికేందు సుందర తనుం కాత్యాయనీ సేవితం |
గంగోత్తుంగ తరంగ రంజిత జటా భారం కృపాసాగరం |
కంఠాలంకృత శేషభూషణమహం మృత్యుంజయం భావయే |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ధ్యాయామి |

ఆవాహనం – (ఓం సద్యోజాతం ప్రపద్యామి)
ఓంకారాయ నమస్తుభ్యం ఓంకారప్రియ శంకర |
ఆవాహనం గృహాణేదం పార్వతీప్రియ వల్లభ ||
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం – (ఓం సద్యోజాతాయవై నమో నమః)
నమస్తే గిరిజానాథ కైలాసగిరి మందిర |
సింహాసనం మయా దత్తం స్వీకురుష్వ ఉమాపతే |
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః నవరత్న ఖచిత హేమ సింహాసనం సమర్పయామి |

పాద్యం – (ఓం భవే భవేన)
మహాదేవ జగన్నాథ భక్తానామభయప్రద |
పాద్యం గృహాణ దేవేశ మమ సౌఖ్యం వివర్ధయ ||
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం – (ఓం అతి భవే భవస్వమాం)
శివాప్రియ నమస్తేస్తు పావనం జలపూరితం |
అర్ఘ్యం గృహాణ భగవన్ గాంగేయ కలశస్థితం |
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనం – (ఓం భవోద్భవాయ నమః)
వామాదేవ సురాధీశ వందితాంఘ్రి సరోరుహ |
గృహాణాచమనం దేవ కరుణా వరుణాలయ ||
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

మధుపర్కం |
యమాంతకాయ ఉగ్రాయ భీమాయ చ నమో నమః |
మధుపర్కం ప్రదాస్యామి గృహాణ త్వముమాపతే |
శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః మధుపర్కం సమర్పయామి |

పంచామృతస్నానం –
క్షీరం –
ఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతస్సోమ వృష్ణియమ్ |
భవా వాజస్య సంగథే ||
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః క్షీరేణ స్నపయామి |

దధి –
దధిక్రావ్ణో అకారిషం జిష్ణోరశ్వస్య వాజినః |
సురభి నో ముఖా కరత్ప్రాణ ఆయూగ్ంషి తారిషత్ ||
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః దధ్నా స్నపయామి |

ఆజ్యం –
శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవోవస్సవితోత్పునా-
త్వచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసోస్సూర్యస్య రశ్మిభిః |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ఆజ్యేన స్నపయామి |

మధు –
మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరన్తి సింధవః |
మాధ్వీర్నః సన్త్వౌషధీః |
మధునక్తముతోషసి మధుమత్పార్థివగ్ం రజః |
మధుద్యౌరస్తు నః పితా |
మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగ్‍ం అస్తు సూర్యః |
మాధ్వీర్గావో భవంతు నః |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః మధునా స్నపయామి |

శర్కరా –
స్వాదుః పవస్వ దివ్యాయ జన్మనే |
స్వాదురింద్రాయ సుహవీతు నామ్నే |
స్వాదుర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే |
బృహస్పతయే మధుమాం అదాభ్యః |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః శర్కరేణ స్నపయామి |

ఫలోదకం –
యాః ఫలినీర్యా అఫలా అపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః |
బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో మున్చన్త్వగ్‍ం హసః ||
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ఫలోదకేన స్నపయామి |

శుద్ధోదక స్నానం – (ఓం వామదేవాయ నమః)
ఓంకార ప్రీత మనసే నమో బ్రహ్మార్చితాంఘ్రయే |
స్నానం స్వీకురు దేవేశ మయానీతం నదీ జలం |
[ నమశ్శంభవే చ మయోభవేచ నమశ్శంకరాయ చ
మయస్కరాయ చ నమశ్శివాయ చ శివతరాయ చ || ]
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |
స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం – (ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః)
నమో నాగవిభూషాయ నారదాది స్తుతాయ చ |
వస్త్రయుగ్మం ప్రదాస్యామి పార్థివేశ్వర స్వీకురు |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |
(వస్త్రార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి)

యజ్ఞోపవీతం – (ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః)
యజ్ఞేశ యజ్ఞవిధ్వంస సర్వదేవ నమస్కృత |
యజ్ఞసూత్రం ప్రదాస్యామి శోభనం చోత్తరీయకమ్ |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |
(ఉపవీతార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి)

ఆభరణం – (ఓం రుద్రాయ నమః)
నాగాభరణ విశ్వేశ చంద్రార్ధకృతమస్తక |
పార్థివేశ్వర మద్దత్తం గృహాణాభరణం విభో |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ఆభరణం సమర్పయామి |

గంధం – (ఓం కాలాయ నమః)
శ్రీ గంధం తే ప్రయచ్ఛామి గృహాణ పరమేశ్వర |
కస్తూరి కుంకుమోపేతం శివాశ్లిష్ట భుజద్వయ |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః శ్రీగంధాది పరిమళ ద్రవ్యం సమర్పయామి |

అక్షతాన్ – (ఓం కలవికరణాయ నమః)
అక్షతాన్ ధవళాన్ దివ్యాన్ శాలి తుండుల మిశ్రితాన్ |
అక్షతోసి స్వభావేన స్వీకురుష్వ మహేశ్వర |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ధవళాక్షతాన్ సమర్పయామి |

పుష్పం – (ఓం బల వికరణాయ నమః)
సుగంధీని సుపుష్పాణి జాజీబిల్వార్క చంపకైః |
నిర్మితం పుష్పమాలంచ నీలకంఠ గృహాణ భో ||
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః పుష్ప బిల్వదళాని సమర్పయామి |

అథాంగ పూజా –
ఓం మహేశ్వరాయ నమః – పాదౌ పూజయామి |
ఓం ఈశ్వరాయ నమః – జంఘౌ పూజయామి |
ఓం కామరూపాయ నమః – జానునీ పూజయామి |
ఓం హరాయ నమః – ఊరూ పూజయామి |
ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః – గుహ్యం పూజయామి |
ఓం భవాయ నమః – కటిం పూజయామి |
ఓం వ్యాఘ్రచర్మాంబరధరాయ నమః – నాభిం పూజయామి |
ఓం కుక్షిస్థ బ్రహాండాయ నమః – ఉదరం పూజయామి |
ఓం గౌరీ మనః ప్రియాయ నమః – హృదయం పూజయామి |
ఓం పినాకినే నమః – హస్తౌ పూజయామి |
ఓం నాగావృతభుజదండాయ నమః – భుజౌ పూజయామి |
ఓం శ్రీకంఠాయ నమః – కంఠం పూజయామి |
ఓం విరూపాక్షాయ నమః – ముఖం పూజయామి |
ఓం త్రినేత్రాయ నమః – నేత్రాణి పూజయామి |
ఓం రుద్రాయ నమః – లలాటం పూజయామి |
ఓం శర్వాయ నమః – శిరః పూజయామి |
ఓం చంద్రమౌళయే నమః – మౌళిం పూజయామి |
ఓం అర్ధనారీశ్వరాయ నమః – తనుం పూజయామి |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వరాయ నమః – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి |

అష్టోత్తర శతనామావళిః –

ఓం నిధనపతయే నమః | ఓం నిధనపతాన్తికాయ నమః |
ఓం ఊర్ధ్వాయ నమః | ఓం ఊర్ధ్వలింగాయ నమః |
ఓం హిరణ్యాయ నమః | ఓం హిరణ్యలింగాయ నమః |
ఓం సువర్ణాయ నమః | ఓం సువర్ణలింగాయ నమః |
ఓం దివ్యాయ నమః | ఓం దివ్యలింగాయ నమః |
ఓం భవాయ నమః | ఓం భవలింగాయ నమః |
ఓం శర్వాయ నమః | ఓం శర్వలింగాయ నమః |
ఓం శివాయ నమః | ఓం శివలింగాయ నమః |
ఓం జ్వలాయ నమః | ఓం జ్వలలింగాయ నమః |
ఓం ఆత్మాయ నమః | ఓం ఆత్మలింగాయ నమః |
ఓం పరమాయ నమః | ఓం పరమలింగాయ నమః |

ఏతత్సోమస్య సూర్యస్య సర్వలింగగ్గ్ం స్థాపయతి పాణిమన్త్రం పవిత్రమ్ ||

ఓం భవాయ దేవాయ నమః – ఓం భవస్య దేవస్య పత్న్యై నమః |
ఓం శర్వాయ దేవాయ నమః – ఓం శర్వస్య దేవస్య పత్న్యై నమః |
ఓం ఈశానాయ దేవాయ నమః – ఓం ఈశానస్య దేవస్య పత్న్యై నమః |
ఓం పశుపతయే దేవాయ నమః – ఓం పశుపతేర్దేవస్య పత్న్యై నమః |
ఓం రుద్రాయ దేవాయ నమః – ఓం రుద్రస్య దేవస్య పత్న్యై నమః |
ఓం ఉగ్రాయ దేవాయ నమః – ఓం ఉగ్రస్య దేవస్య పత్న్యై నమః |
ఓం భీమాయ దేవాయ నమః – ఓం భీమస్య దేవస్య పత్న్యై నమః |
ఓం మహతే దేవాయ నమః – ఓం మహతో దేవస్య పత్న్యై నమః |

ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః నానా విధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి |

ధూపం – (ఓం బలాయ నమః)
దశాంగం ధూపముఖ్యం చ హ్యంగార వినివేశితమ్ |
ధూపం సుగంధైరుత్పన్నం త్వాం ప్రీణయతు శంకర |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి |

దీపం – (ఓం బల ప్రమథనాయ నమః)
యోగినాం హృదయేష్వేవ జ్ఞాన దీపాంకురోహ్యసి |
బాహ్య దీపో మయాదత్తః గృహ్యతాం భక్త గౌరవాత్ |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః దీపం దర్శయామి |
ధూప దీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

నైవేద్యం – (ఓం సర్వ భూత దమనాయ నమః)
నైవేద్యం షడ్రసోపేతం ఘృత భక్ష్య సమన్వితం |
భక్త్యా తే సంప్రదాస్యామి గృహాణ పరమేశ్వర |

ఓం భూర్భువస్సువః | తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ | భర్గో దేవస్య ధీమహి |
ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ||
సత్యం త్వర్తేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అమృతోపస్తరణమసి |

ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః అవసరార్థం నారికేళ కదళీఫల ఆర్ద్రముద్గ గుడోదకం నివేదయామి |
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా | ఓం అపానాయ స్వాహా | ఓం వ్యానాయ స్వాహా | ఓం ఉదానాయ స్వాహా | ఓం సమానాయ స్వాహా |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి |
అమృతాపి ధానమసి | ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి | హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి | శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం – (ఓం మనోన్మనాయ నమః)
తాంబూలం భవతాం దేవ అర్పయామ్యద్య శంకర |
పూగీఫల సమాయుక్తం నాగవల్లీ దళైర్యుతం |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః తాంబూలం సమర్పయామి |
తాంబూల చర్వణానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

నీరాజనం –
ఓం అఘోరేభ్యోఽథ ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః |
సర్వేభ్యః సర్వశర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః ||
నీరాజనమిదం దేవ కర్పూరామోద సంయుతం |
గృహాణ పరమానంద హేరంబ వరదాయక |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి |
నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

మంత్రపుష్పం –
ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి |
తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ ||

ఓం సద్యోజాతం ప్రపద్యామి సద్యోజాతాయ వై నమో నమః |
భవే భవే నాతిభవే భవస్వ మామ్ | భవోద్భవాయ నమః ||

ఓం వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమశ్శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః కాలాయ నమః కలవికరణాయ నమో బలవికరణాయ నమో బలాయ నమో బలప్రమథనాయ నమస్సర్వభూతదమనాయ నమో మనోన్మనాయ నమః ||

అఘోరేభ్యోఽథ ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః |
సర్వేభ్యః సర్వశర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః ||

ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి |
తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ ||

ఈశానస్సర్వవిద్యానామీశ్వరస్సర్వభూతానాం బ్రహ్మాఽధిపతిర్బ్రహ్మణోఽధిపతిర్బ్రహ్మా శివో మే అస్తు సదాశివోమ్ ||

ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి |
తన్నో దుర్గిః ప్రచోదయాత్ |

ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః పాదారవిందయోః దివ్య సువర్ణ మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి |

ప్రదక్షిణం –
ఈశానస్సర్వవిద్యానామీశ్వరస్సర్వభూతానాం బ్రహ్మాఽధిపతిర్బ్రహ్మణోఽధిపతిర్బ్రహ్మా
శివో మే అస్తు సదాశివోమ్ ||
పదే పదే సర్వతమో నికృన్తనం
పదే పదే సర్వ శుభప్రదాయకం |
ప్రక్షిణం భక్తియుతేన చేతసా
కరోమి మృత్యుంజయ రక్ష రక్ష మాం |
ఓం శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినే నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

అథ తర్పణం –
భవం దేవం తర్పయామి
– భవస్య దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |
శర్వం దేవం తర్పయామి
– శర్వస్య దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |
ఈశానం దేవం తర్పయామి
– ఈశానస్య దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |
పశుపతిం దేవం తర్పయామి
– పశుపతేర్దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |
రుద్రం దేవం తర్పయామి
– రుద్రస్య దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |
ఉగ్రం దేవం తర్పయామి
– ఉగ్రస్య దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |
భీమం దేవం తర్పయామి
– భీమస్య దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |
మహాంతం దేవం తర్పయామి
– మహతో దేవస్య పత్నీం తర్పయామి |

ఇతి తర్పయిత్వా, అఘోరాదిభిస్త్రిభిర్మంత్రైః ఘోర తనూరుపతిష్ఠతే |

ఓం అఘోరేభ్యోఽథ ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః |
సర్వేభ్యః సర్వశర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః ||
ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి |
తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ ||
ఈశానస్సర్వవిద్యానామీశ్వరస్సర్వభూతానాం బ్రహ్మాఽధిపతిర్బ్రహ్మణోఽధిపతిర్బ్రహ్మా శివో మే అస్తు సదాశివోమ్ ||

ఇతి ధ్యాత్వా రుద్రగాయత్రీం యథా శక్తి జపేత్ |

ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి |
తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ ||

ఇతి జపిత్వా అథైనమాశిషమాశాస్తే |

ఓం ఆశాస్తేయం యజమానోసౌ | ఆయురాశాస్తే |
సుప్రజాస్త్వమాశాస్తే | సజాతవనస్యామాశాస్తే |
ఉత్తరాం దేవయజ్యామాశాస్తే | భూయోహవిష్కరణమాశాస్తే |
దివ్యంధామాశాస్తే | విశ్వం ప్రియమాశాస్తే |
యదనేన హవిషాశాస్తే | తదస్యాత్తదృధ్యాత్ |
తదస్మైదేవారాసంతాం | తదగ్నిర్దేవో దేవేభ్యో వనతే |
వయమగ్నేర్మానుషాః | ఇష్టంచ వీతంచ |
ఉభేచనోద్యావాపృథివీ అగ్ంహసస్పాతాం |
ఇహగతిర్వా మస్యేదంచ | నమో దేవేభ్యః |

పునః పూజాం కరిష్యే | ఛత్రమాచ్ఛాదయామి |
చామరాభ్యాం వీజయామి | నృత్యం దర్శయామి |
గీతం శ్రావయామి | ఆందోళికానారోహయామి |
అశ్వానారోహయామి | గజానారోహయామి |
సమస్త రాజోపచార దేవోపచార భక్త్యుపచార శక్త్యుపచార మంత్రోపచార పూజాస్సమర్పయామి ||

క్షమాప్రార్థన –
యస్య స్మృత్యాచ నామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషు |
న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యోవందే మహేశ్వరం ||
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వర |
యత్పూజితం మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే ||

అనయా ధ్యానావహనాది (సద్యోజాత విధినా) షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ ఉమామహేశ్వరస్వామి దేవః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు ఏతత్ఫలం పరమేశ్వరార్పణమస్తు |

తీర్థం –
అకాలమృత్యుహరణం సర్వవ్యాధి నివారణం |
సమస్తపాపక్షయకరం శివపాదోదకం పావనం శుభం |

ఇతి త్రివారం పీత్వా శివ నిర్మాల్య రూప తులసీ బిల్వదళం వా దక్షిణే కర్ణే ధారయేత్ |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

Download PDF here Sri Shiva Shodasopachara puja vidhanam – శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ

Lord Shiva Posts

శివ సహస్రనామ స్తోత్రము

శివ మానసపూజా స్తోత్రం

శ్రీ శివ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri siva Ashtottara Satanamavali

శివానందలహరీ – Sivanandalahari

శివాష్టకం – Sivashtakam

పరమేశ్వరుడు స్వయంగా చెప్పినమాట

Brahma Murari Song with Lyrics

అష్టమూర్తి లింగములు అంటే ఏమిటి?

శివారాధన ఎలా చేయాలి? | LORD SHIVA WORSHIP in Telugu

శివ మహిమ్న స్తోత్రం – shiva mahimna stotram

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram – శ్రీ శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | Sri Shiva Ashtottara Satanama Stotram

పరమ శివుడు పులి చర్మాన్ని ఎందుకు ధరిస్తాడు ? Why Lord Shiva Wears Tiger Skin In Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here