శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ – Sri Shiva Shodasopachara Puja Vidhanam

Sri Shiva Shodasopachara Pooja Vidhanam Shodashopachara Shiva Puja Vidhi ఓం శివాయ గురవే నమః | ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టి వర్ధనం | ఉర్వారుకమివ బంధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్ || ఓం పశుపతయే నమః | అస్మిన్ లింగే శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామినమావాహయామి స్థాపయామి | తతః ప్రాణ ప్రతిష్ఠాపనం కరిష్యే || అస్య శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామి దేవతా ప్రాణ ప్రతిష్టాపన మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః | శ్రీ ఉమాపార్థివేశ్వర స్వామి … Continue reading శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ – Sri Shiva Shodasopachara Puja Vidhanam