Sri Shiva Stuti (Vande Shambhum Umapathim) in Telugu | శ్రీ శివ స్తుతిః (వందే శంభుం ఉమాపతిం)

Sri Shiva Stuti (Vande Shambhum Umapathim) Lyrics in Telugu శ్రీ శివ స్తుతిః (వందే శంభుం ఉమాపతిం) వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిమ్ | వందే సూర్యశశాంకవహ్నినయనం వందే ముకుందప్రియం వందే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్ || ౧ || వందే సర్వజగద్విహారమతులం వందేఽంధకధ్వంసినం వందే దేవశిఖామణిం శశినిభం వందే హరేర్వల్లభమ్ | వందే నాగభుజంగభూషణధరం వందే శివం చిన్మయం … Continue reading Sri Shiva Stuti (Vande Shambhum Umapathim) in Telugu | శ్రీ శివ స్తుతిః (వందే శంభుం ఉమాపతిం)