శ్రీ సిద్ధలక్ష్మీ స్తోత్రం | Sri Siddha Lakshmi Stotram in Telugu

0
471
Sri Siddha Lakshmi Stotram Lyrics in Telugu
Sri Siddha Lakshmi Stotram Lyrics With Meaning in Telugu

Sri Siddha Lakshmi Stotram Lyrics in Telugu

2శ్రీ సిద్ధలక్ష్మీ స్తోత్రం – 2

అథ స్తోత్రమ్ |
ఓంకారం లక్ష్మీరూపం తు విష్ణుం వాగ్భవమవ్యయమ్ |
విష్ణుమానందమవ్యక్తం హ్రీంకారం బీజరూపిణీమ్ || ౩ ||

క్లీం అమృతానందినీం భద్రాం సత్యానందదాయినీమ్ |
శ్రీం దైత్యశమనీం శక్తిం మాలినీం శత్రుమర్దినీమ్ || ౪ ||

తేజః ప్రకాశినీం దేవీం వరదాం శుభకారిణీమ్ |
బ్రాహ్మీం చ వైష్ణవీం రౌద్రీం కాలికారూపశోభినీమ్ || ౫ ||

అకారే లక్ష్మీరూపం తు ఉకారే విష్ణుమవ్యయమ్ |
మకారః పురుషోఽవ్యక్తో దేవీ ప్రణవ ఉచ్యతే || ౬ ||

సూర్యకోటిప్రతీకాశం చంద్రకోటిసమప్రభమ్ |
తన్మధ్యే నికరం సూక్ష్మం బ్రహ్మరుపం వ్యవస్థితమ్ || ౭ ||

ఓంకారం పరమానందం సదైవ సురసుందరీమ్ |
సిద్ధలక్ష్మీ మోక్షలక్ష్మీ ఆద్యలక్ష్మీ నమోఽస్తు తే || ౮ ||

శ్రీంకారం పరమం సిద్ధం సర్వబుద్ధిప్రదాయకమ్ |
సౌభాగ్యాఽమృతా కమలా సత్యలక్ష్మీ నమోఽస్తు తే || ౯ ||

హ్రీంకారం పరమం శుద్ధం పరమైశ్వర్యదాయకమ్ |
కమలా ధనదా లక్ష్మీ భోగలక్ష్మీ నమోఽస్తు తే || ౧౦ ||

క్లీంకారం కామరూపిణ్యం కామనాపరిపూర్తిదమ్ |
చపలా చంచలా లక్ష్మీ కాత్యాయనీ నమోఽస్తు తే || ౧౧ ||

శ్రీంకారం సిద్ధిరూపిణ్యం సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ |
పద్మాననాం జగన్మాత్రే అష్టలక్ష్మీం నమోఽస్తు తే || ౧౨ ||

సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరి నారాయణీ నమోఽస్తు తే || ౧౩ ||

ప్రథమం త్ర్యంబకా గౌరీ ద్వితీయం వైష్ణవీ తథా |
తృతీయం కమలా ప్రోక్తా చతుర్థం సుందరీ తథా || ౧౪ ||

పంచమం విష్ణుశక్తిశ్చ షష్ఠం కాత్యాయనీ తథా |
వారాహీ సప్తమం చైవ హ్యష్టమం హరివల్లభా || ౧౫ ||

నవమం ఖడ్గినీ ప్రోక్తా దశమం చైవ దేవికా |
ఏకాదశం సిద్ధలక్ష్మీర్ద్వాదశం హంసవాహినీ || ౧౬ ||

ఉత్తరన్యాసః –
ఓం శ్రీం సిద్ధలక్ష్మ్యై హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం విష్ణుతేజసే శిరసే స్వాహా |
ఓం క్లీం అమృతానందాయై శిఖాయై వషట్ |
ఓం శ్రీం దైత్యమాలిన్యై కవచాయ హుమ్ |
ఓం హ్రీం తేజః ప్రకాశిన్యై నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం క్లీం బ్రాహ్మ్యై వైష్ణవ్యై రుద్రాణ్యై అస్త్రాయ ఫట్ ||
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం శ్రీం సిద్ధలక్ష్మ్యై నమః ఇతి దిగ్విమోకః ||

అథ ఫలశృతిః |
ఏతత్ స్తోత్రవరం దేవ్యా యే పఠంతి సదా నరాః |
సర్వాపద్భ్యో విముచ్యంతే నాత్ర కార్యా విచారణా || ౧౭ ||

ఏకమాసం ద్విమాసం చ త్రిమాసం చ చతుస్థథా |
పంచమాసం చ షణ్మాసం త్రికాలం యః సదా పఠేత్ || ౧౮ ||

బ్రాహ్మణః క్లేశితో దుఃఖీ దారిద్ర్యభయపీడితః |
జన్మాంతర సహస్రోత్థైర్ముచ్యతే సర్వకిల్బషైః || ౧౯ ||

దరిద్రో లభతే లక్ష్మీమపుత్రః పుత్రవాన్ భవేత్ |
ధన్యో యశస్వీ శత్రుఘ్నో వహ్నిచౌరభయేషు చ || ౨౦ ||

శాకినీ భూత వేతాల సర్ప వ్యాఘ్ర నిపాతనే |
రాజద్వారే సభాస్థానే కారాగృహనిబంధనే || ౨౧ ||

ఈశ్వరేణ కృతం స్తోత్రం ప్రాణినాం హితకారకమ్ |
స్తువంతు బ్రాహ్మణాః నిత్యం దారిద్ర్యం న చ బాధతే || ౨౨ ||

సర్వపాపహరా లక్ష్మీః సర్వసిద్ధిప్రదాయినీమ్ |
సాధకాః లభతే సర్వం పఠేత్ స్తోత్రం నిరంతరమ్ || ౨౩ ||

ప్రార్థనా –
యా శ్రీః పద్మవనే కదంబశిఖరే రాజగృహే కుంజరే
శ్వేతే చాశ్వయుతే వృషే చ యుగలే యజ్ఞే చ యూపస్థితే |
శంఖే దైవకులే నరేంద్రభవనే గంగాతటే గోకులే
సా శ్రీస్తిష్ఠతు సర్వదా మమ గృహే భూయాత్ సదా నిశ్చలా ||

యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాయతాక్షీ
గంభీరావర్తనాభిః స్తనభరనమితా శుద్ధవస్త్రోత్తరీయా |
లక్ష్మీర్దివ్యైర్గజేంద్రైర్మణిగణఖచితైః స్నాపితా హేమకుంభైః
నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వమాంగళ్యయుక్తా ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మపురాణే ఈశ్వరవిష్ణుసంవాదే శ్రీ సిద్ధలక్ష్మీ స్తోత్రమ్ ||

Goddess Lakshmi Devi Related Stotras

శ్రీ సిద్ధలక్ష్మీ స్తోత్రం (పాఠాంతరం) | Sri Siddha Lakshmi Stotram (Variation) in Telugu

అష్టలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ ఆదిలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః | Sri Adilakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ ధైర్యలక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామావళిః | Sri Dhairyalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ గజలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Sri Gajalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ సంతానలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః | Sri Santhana Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ విజయలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః | Sri Vijayalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ విద్యా లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః | Sri Vidyalakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

శ్రీ ఐశ్వర్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః | Sri Aishwarya Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in Telugu

Next