Sri Siddhi Devi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu | శ్రీ సిద్ధిదేవీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

0
115
Sri Siddhi Devi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu
Sri Siddhi Devi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics With Meaning in Telugu

Sri Siddhi Devi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

శ్రీ సిద్ధిదేవీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

సూర్య ఉవాచ |
స్వానందభవనాంతస్థహర్మ్యస్థా గణపప్రియా |
సంయోగస్వానందబ్రహ్మశక్తిః సంయోగరూపిణీ || ౧ ||

అతిసౌందర్యలావణ్యా మహాసిద్ధిర్గణేశ్వరీ |
వజ్రమాణిక్యమకుటకటకాదివిభూషితా || ౨ ||

కస్తూరీతిలకోద్భాసినిటిలా పద్మలోచనా |
శరచ్చాంపేయపుష్పాభనాసికా మృదుభాషిణీ || ౩ ||

లసత్కాంచనతాటంకయుగళా యోగివందితా |
మణిదర్పణసంకాశకపోలా కాంక్షితార్థదా || ౪ ||

తాంబూలపూరితస్మేరవదనా విఘ్ననాశినీ |
సుపక్వదాడిమీబీజరదనా రత్నదాయినీ || ౫ ||

కంబువృత్తసమచ్ఛాయకంధరా కరుణాయుతా |
ముక్తాభా దివ్యవసనా రత్నకల్హారమాలికా || ౬ ||

గణేశబద్ధమాంగళ్యా మంగళా మంగళప్రదా |
వరదాభయహస్తాబ్జా భవబంధవిమోచినీ || ౭ ||

సువర్ణకుంభయుగ్మాభసుకుచా సిద్ధిసేవితా |
బృహన్నితంబా విలసజ్జఘనా జగదీశ్వరీ || ౮ ||

సౌభాగ్యజాతశృంగారమధ్యమా మధురస్వనా |
దివ్యభూషణసందోహరంజితా ఋణమోచినీ || ౯ ||

పారిజాతగుణాధిక్యపదాబ్జా పరమాత్మికా |
సుపద్మరాగసంకాశచరణా చింతితార్థదా || ౧౦ ||

బ్రహ్మభావమహాసిద్ధిపీఠస్థా పంకజాసనా |
హేరంబనేత్రకుముదచంద్రికా చంద్రభూషణా || ౧౧ ||

సచామరశివావాణీసవ్యదక్షిణవీజితా |
భక్తరక్షణదాక్షిణ్యకటాక్షా కమలాసనా || ౧౨ ||

గణేశాలింగనోద్భూతపులకాంగీ పరాత్పరా |
లీలాకల్పితబ్రహ్మాండకోటికోటిసమన్వితా || ౧౩ ||

వాణీకోటిసమాయుక్తకోటిబ్రహ్మనిషేవితా |
లక్ష్మీకోటిసమాయుక్తవిష్ణుకోటిప్రపూజితా || ౧౪ ||

గౌరీకోటిసమాయుక్తశంభుకోటిసుసేవితా |
ప్రభాకోటిసమాయుక్తకోటిభాస్కరవందితా || ౧౫ ||

భానుకోటిప్రతీకాశా చంద్రకోటిసుశీతలా |
చతుష్షష్టికోటిసిద్ధినిషేవితపదాంబుజా || ౧౬ ||

మూలాధారసముత్పన్నా మూలబంధవిమోచనీ |
మూలాధారైకనిలయా యోగకుండలిభేదినీ || ౧౭ ||

మూలాధారా మూలభూతా మూలప్రకృతిరూపిణీ |
మూలాధారగణేశానవామభాగనివాసినీ || ౧౮ ||

మూలవిద్యా మూలరూపా మూలగ్రంథివిభేదినీ |
స్వాధిష్ఠానైకనిలయా బ్రహ్మగ్రంధివిభేదినీ || ౧౯ ||

మణిపూరాంతరుదితా విష్ణుగ్రంధివిభేదినీ |
అనాహతైకనిలయా రుద్రగ్రంధివిభేదినీ || ౨౦ ||

విశుద్ధిస్థాననిలయా జీవభావప్రణాశినీ |
ఆజ్ఞాచక్రాంతరాళస్థా జ్ఞానసిద్ధిప్రదాయినీ || ౨౧ ||

బ్రహ్మరంధ్రైకనిలయా బ్రహ్మభావప్రదాయినీ |
షట్కోణాష్టదళయుతశ్రీసిద్ధియంత్రమధ్యగా || ౨౨ ||

అంతర్ముఖజనానంతఫలదా శోకనాశినీ |
అవ్యాజకరుణాపూరపూరితా వసుధారిణీ || ౨౩ ||

దారిద్ర్యనాశినీ లక్ష్మీః సర్వపాపప్రణాశినీ |
భుక్తిసిద్ధిర్ముక్తిసిద్ధిః సుధామండలమధ్యగా || ౨౪ ||

చింతామణిః సర్వసిద్ధిః కమల వల్లభా శివా |
సిద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీర్జయలక్ష్మీర్వరప్రదా || ౨౫ ||

రమా నందా మహాలక్ష్మీర్విభూతిర్భక్తివర్ధినీ |
అష్టోత్తరశతం నామ్నాం మహాసిద్ధేరిదం వరమ్ || ౨౬ ||

ఆజ్ఞయా గణనాథస్య గణకేన ప్రకీర్తితమ్ |
యః పఠేద్గాణపో భక్త్యా పూజయేద్వా సునామభిః |
ధర్మమర్థం చ కామం చ లబ్ధ్వా మోక్షమవాప్నుయాత్ || ౨౭ ||

ఇతి శ్రీ సిద్ధిదేవీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |

Lord Ganesha Other Stotras

Sankatahara Chaturthi Puja Vidhanam in Telugu | సంకటహర చతుర్థీ పూజా విధానం

Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ విద్యాగణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః

Sri Maha Ganapathi Chaturavrutti Tarpanam in Telugu | శ్రీ మహాగణపతి చతురావృత్తి తర్పణం

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ గణపతి గకారాష్టోత్తరశతనామావళీ

Sri Haridra Ganapati Puja in Telugu | శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ)

Heramba Ganapati Stotram in Telugu | హేరంబ గణపతి స్తోత్రం

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu | శ్రీ గణపతి గకార అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Brahmanaspati suktam in Telugu | బ్రహ్మణస్పతి సూక్తమ్

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram in Telugu | గకారాది శ్రీ గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం

Heramba Upanishad Lyrics in Telugu | హేరంబోపనిషత్

Samsara Mohana Ganesha Kavacham in Telugu | సంసారమోహన గణేశ కవచం