శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram Telugu Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics అగస్త్య ఉవాచ | ఏవం సుతీక్ష్ణ సీతాయాః కవచం తే మయేరితమ్ | అతః పరం శ్రుణుష్వాన్యత్ సీతాయాః స్తోత్రముత్తమమ్ || ౧ || యస్మినష్టోత్తరశతం సీతా నామాని సంతి హి | అష్టోత్తరశతం సీతా నామ్నాం స్తోత్రమనుత్తమమ్ || ౨ || యే పఠంతి నరాస్త్వత్ర తేషాం చ సఫలో భవః | తే ధన్యా మానవా లోకే … Continue reading శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram