శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామావళీ – Sri Sita Ashtottara Shatanamavali

0
6685

శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామావళీ – Sri Sita Ashtottara Shatanamavali

 • ఓం సీతాయై నమః |
 • ఓం జానక్యై నమః |
 • ఓం దేవ్యై నమః |
 • ఓం వైదేహ్యై నమః |
 • ఓం రాఘవప్రియాయై నమః |
 • ఓం రమాయై నమః |
 • ఓం అవనిసుతాయై నమః |
 • ఓం రామాయై నమః |
 • ఓం రాక్షసాంతప్రకారిణ్యై నమః |
 • ఓం రత్నగుప్తాయై నమః | ౧౦
 • ఓం మాతులింగ్యై నమః |
 • ఓం మైథిల్యై నమః |
 • ఓం భక్తతోషదాయై నమః |
 • ఓం పద్మాక్షజాయై నమః |
 • ఓం కంజనేత్రాయై నమః |
 • ఓం స్మితాస్యాయై నమః |
 • ఓం నూపురస్వనాయై నమః |
 • ఓం వైకుంఠనిలయాయై నమః |
 • ఓం మాయై నమః |
 • ఓం శ్రియై నమః | ౨౦
 • ఓం ముక్తిదాయై నమః |
 • ఓం కామపూరణ్యై నమః |
 • ఓం నృపాత్మజాయై నమః |
 • ఓం హేమవర్ణాయై నమః |
 • ఓం మృదులాంగ్యై నమః |
 • ఓం సుభాషిణ్యై నమః |
 • ఓం కుశాంబికాయై నమః |
 • ఓం దివ్యదాయై నమః |
 • ఓం లవమాత్రే నమః |
 • ఓం మనోహరాయై నమః | ౩౦
 • ఓం హనుమద్వందితపదాయై నమః |
 • ఓం ముక్తాయై నమః |
 • ఓం కేయూరధారిణ్యై నమః |
 • ఓం అశోకవనమధ్యస్థాయై నమః |
 • ఓం రావణాదికమోహిన్యై నమః |
 • ఓం విమానసంస్థితాయై నమః |
 • ఓం సుభృవే నమః |
 • ఓం సుకేశ్యై నమః |
 • ఓం రశనాన్వితాయై నమః |
 • ఓం రజోరూపాయై నమః | ౪౦
 • ఓం సత్త్వరూపాయై నమః |
 • ఓం తామస్యై నమః |
 • ఓం వహ్నివాసిన్యై నమః |
 • ఓం హేమమృగాసక్తచిత్తయై నమః |
 • ఓం వాల్మీకాశ్రమవాసిన్యై నమః |
 • ఓం పతివ్రతాయై నమః |
 • ఓం మహామాయాయై నమః |
 • ఓం పీతకౌశేయవాసిన్యై నమః |
 • ఓం మృగనేత్రాయై నమః |
 • ఓం బింబోష్ఠ్యై నమః | ౫౦
 • ఓం ధనుర్విద్యావిశారదాయై నమః |
 • ఓం సౌమ్యరూపాయై నమః |
 • ఓం దశరథస్తనుషాయ నమః |
 • ఓం చామరవీజితాయై నమః |
 • ఓం సుమేధాదుహిత్రే నమః |
 • ఓం దివ్యరూపాయై నమః |
 • ఓం త్రైలోక్యపాలిన్యై నమః |
 • ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః |
 • ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః |
 • ఓం ధియే నమః | ౬౦
 • ఓం లజ్జాయై నమః |
 • ఓం సరస్వత్యై నమః |
 • ఓం శాంత్యై నమః |
 • ఓం పుష్ట్యై నమః |
 • ఓం శమాయై నమః |
 • ఓం గౌర్యై నమః |
 • ఓం ప్రభాయై నమః |
 • ఓం అయోధ్యానివాసిన్యై నమః |
 • ఓం వసంతశీతలాయై నమః |
 • ఓం గౌర్యై నమః | ౭౦
 • ఓం స్నానసంతుష్టమానసాయై నమః |
 • ఓం రమానామభద్రసంస్థాయై నమః |
 • ఓం హేమకుంభపయోధరాయై నమః |
 • ఓం సురార్చితాయై నమః |
 • ఓం ధృత్యై నమః |
 • ఓం కాంత్యై నమః |
 • ఓం స్మృత్యై నమః |
 • ఓం మేధాయై నమః |
 • ఓం విభావర్యై నమః |
 • ఓం లఘూదరాయై నమః | ౮౦
 • ఓం వరారోహాయై నమః |
 • ఓం హేమకంకణమండితాయై నమః |
 • ఓం ద్విజపత్న్యర్పితనిజభూషాయై నమః |
 • ఓం రాఘవతోషిణ్యై నమః |
 • ఓం శ్రీరామసేవనరతాయై నమః |
 • ఓం రత్నతాటంకధారిణ్యై నమః |
 • ఓం రామవామాంకసంస్థాయై నమః |
 • ఓం రామచంద్రైకరంజిన్యై నమః |
 • ఓం సరయూజలసంక్రీడాకారిణ్యై నమః |
 • ఓం రామమోహిన్యై నమః | ౯౦
 • ఓం సువర్ణతులితాయై నమః |
 • ఓం పుణ్యాయై నమః |
 • ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః |
 • ఓం కలావత్యై నమః |
 • ఓం కలకంఠాయై నమః |
 • ఓం కంబుకంఠాయై నమః |
 • ఓం రంభోరవే నమః |
 • ఓం గజగామిన్యై నమః |
 • ఓం రామార్పితమనసే నమః |
 • ఓం రామవందితాయై నమః | ౧౦౦
 • ఓం రామవల్లభాయై నమః |
 • ఓం శ్రీరామపదచిహ్నాంగాయై నమః |
 • ఓం రామరామేతిభాషిణ్యై నమః |
 • ఓం రామపర్యంకశయనాయై నమః |
 • ఓం రామాంఘ్రిక్షాలిణ్యై నమః |
 • ఓం వరాయై నమః |
 • ఓం కామధేన్వన్నసంతుష్టాయై నమః |
 • ఓం మాతులింగకరాధృతాయై నమః |
 • ఓం దివ్యచందనసంస్థాయై నమః |
 • ఓం మూలకాసురమర్దిన్యై నమః | ౧౧౦ ||

Sri Sita Ashtottara Shatanamavali