శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామావళీ – Sri Sita Ashtottara Shatanamavali

శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామావళీ – Sri Sita Ashtottara Shatanamavali ఓం సీతాయై నమః | ఓం జానక్యై నమః | ఓం దేవ్యై నమః | ఓం వైదేహ్యై నమః | ఓం రాఘవప్రియాయై నమః | ఓం రమాయై నమః | ఓం అవనిసుతాయై నమః | ఓం రామాయై నమః | ఓం రాక్షసాంతప్రకారిణ్యై నమః | ఓం రత్నగుప్తాయై నమః | ౧౦ ఓం మాతులింగ్యై నమః | ఓం మైథిల్యై … Continue reading శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామావళీ – Sri Sita Ashtottara Shatanamavali