శ్రీ సీతా రామ స్తోత్రం – Sri Sita Rama Stotram in Telugu

0
2850

Sri Sita Rama Stotram Lyrics in Telugu

Sri Sita Rama Stotram Lyrics

అయోధ్యాపురనేతారం మిథిలాపురనాయికామ్ |
రాఘవాణామలంకారం వైదేహానామలంక్రియామ్ || ౧ ||

రఘూణాం కులదీపం చ నిమీనాం కులదీపికామ్ |
సూర్యవంశసముద్భూతం సోమవంశసముద్భవామ్ || ౨ ||

పుత్రం దశరథస్యాద్యం పుత్రీం జనకభూపతేః |
వశిష్ఠానుమతాచారం శతానందమతానుగామ్ || ౩ ||

కౌసల్యాగర్భసంభూతం వేదిగర్భోదితాం స్వయమ్ |
పుండరీకవిశాలాక్షం స్ఫురదిందీవరేక్షణామ్ || ౪ ||

చంద్రకాంతాననాంభోజం చంద్రబింబోపమాననామ్ |
మత్తమాతంగగమనం మత్తహంసవధూగతామ్ || ౫ ||

చందనార్ద్రభుజామధ్యం కుంకుమార్ద్రకుచస్థలీమ్ |
చాపాలంకృతహస్తాబ్జం పద్మాలంకృతపాణికామ్ || ౬ ||

శరణాగతగోప్తారం ప్రణిపాదప్రసాదికామ్ |
కాలమేఘనిభం రామం కార్తస్వరసమప్రభామ్ || ౭ ||

దివ్యసింహాసనాసీనం దివ్యస్రగ్వస్త్రభూషణామ్ |
అనుక్షణం కటాక్షాభ్యాం అన్యోన్యేక్షణకాంక్షిణౌ || ౮ ||

అన్యోన్యసదృశాకారౌ త్రైలోక్యగృహదమ్పతీ|
ఇమౌ యువాం ప్రణమ్యాహం భజామ్యద్య కృతార్థతామ్ || ౯ ||

అనేన స్తౌతి యః స్తుత్యం రామం సీతాం చ భక్తితః |
తస్య తౌ తనుతాం పుణ్యాః సంపదః సకలార్థదాః || ౧౦ ||

ఏవం శ్రీరామచంద్రస్య జానక్యాశ్చ విశేషతః |
కృతం హనూమతా పుణ్యం స్తోత్రం సద్యో విముక్తిదమ్ |
యః పఠేత్ప్రాతరుత్థాయ సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ || ౧౧ ||

ఇతి హనూమత్కృత-సీతారామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Download PDF here Sri Sita Rama Stotram – సీతారామస్తోత్రం

Related Posts

శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Sita Ashtottara Shatanamavali

శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామావళీ – Sri Sita Ashtottara Shatanamavali

Sri Sita Rama Stotram | ayōdhyāpuranētāraṁ mithilāpuranāyikām

Ramayana is also called The Great Tale of Sita

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here