శ్రీ సీతా రామ స్తోత్రం – Sri Sita Rama Stotram in Telugu

Sri Sita Rama Stotram Lyrics అయోధ్యాపురనేతారం మిథిలాపురనాయికామ్ | రాఘవాణామలంకారం వైదేహానామలంక్రియామ్ || ౧ || రఘూణాం కులదీపం చ నిమీనాం కులదీపికామ్ | సూర్యవంశసముద్భూతం సోమవంశసముద్భవామ్ || ౨ || పుత్రం దశరథస్యాద్యం పుత్రీం జనకభూపతేః | వశిష్ఠానుమతాచారం శతానందమతానుగామ్ || ౩ || కౌసల్యాగర్భసంభూతం వేదిగర్భోదితాం స్వయమ్ | పుండరీకవిశాలాక్షం స్ఫురదిందీవరేక్షణామ్ || ౪ || చంద్రకాంతాననాంభోజం చంద్రబింబోపమాననామ్ | మత్తమాతంగగమనం మత్తహంసవధూగతామ్ || ౫ || చందనార్ద్రభుజామధ్యం కుంకుమార్ద్రకుచస్థలీమ్ | చాపాలంకృతహస్తాబ్జం … Continue reading శ్రీ సీతా రామ స్తోత్రం – Sri Sita Rama Stotram in Telugu