శ్రీ శివ కవచం – Sri Siva Kavacham

అస్య శ్రీశివకవచ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ఋషభ యోగీశ్వర ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ సదాశివరుద్రో దేవతా, హ్రీం శక్తిః, రం కీలకం, శ్రీం హ్రీం క్లీం బీజం, శ్రీసదాశివప్రీత్యర్థే శివకవచస్తోత్రజపే వినియోగః || కరన్యాసః || ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే ఓం హ్రీం రాం సర్వశక్తిధామ్నే ఈశానాత్మనే అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే ఓం నం రీం నిత్యతృప్తిశక్తిధామ్నే తత్పురుషాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం నమో భగవతే జ్వలజ్జ్వాలామాలినే ఓం మం … Continue reading శ్రీ శివ కవచం – Sri Siva Kavacham