శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తుతిః 2 (సౌభాగ్యలక్ష్మీ స్తోత్రం) | Sri Mahalakshmi Stuti (Sowbhagya Lakshmi Stotram) in Telugu

0
338
Sri Mahalakshmi Stuti 2 (Sowbhagya Lakshmi Stotram) Lyrics in Telugu
Sri Mahalakshmi Stuti 2 (Sowbhagya Lakshmi Stotram) Lyrics in Telugu

Sri Mahalakshmi Stuti (Sowbhagya Lakshmi Stotram) in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తుతిః (సౌభాగ్యలక్ష్మీ స్తోత్రం)

శుద్ధలక్ష్మ్యై బుద్ధిలక్ష్మ్యై వరలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే సౌభాగ్యలక్ష్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧ ||

వచోలక్ష్మ్యై కావ్యలక్ష్మ్యై గానలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే శృంగారలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౨ ||

ధనలక్ష్మ్యై ధాన్యలక్ష్మ్యై ధరాలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తేఽష్టైశ్వర్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౩ ||

గృహలక్ష్మ్యై గ్రామలక్ష్మ్యై రాజ్యలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే సామ్రాజ్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౪ ||

శాంతిలక్ష్మ్యై దాంతిలక్ష్మ్యై క్షాంతిలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమోఽస్త్వాత్మానందలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౫ ||

సత్యలక్ష్మ్యై దయాలక్ష్మ్యై సౌఖ్యలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమః పాతివ్రత్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౬ ||

గజలక్ష్మ్యై రాజలక్ష్మ్యై తేజోలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమః సర్వోత్కర్షలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౭ ||

సత్త్వలక్ష్మ్యై తత్త్వలక్ష్మ్యై భోధలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే విజ్ఞానలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౮ ||

స్థైర్యలక్ష్మ్యై వీర్యలక్ష్మ్యై ధైర్యలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తేఽస్త్వౌదార్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౯ ||

సిద్ధిలక్ష్మ్యై ఋద్ధిలక్ష్మ్యై విద్యాలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే కళ్యాణలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧౦ ||

కీర్తిలక్ష్మ్యై మూర్తిలక్ష్మ్యై వర్చోలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే త్వనంతలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧౧ ||

జపలక్ష్మ్యై తపోలక్ష్మ్యై వ్రతలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే వైరాగ్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧౨ ||

మంత్రలక్ష్మ్యై తంత్రలక్ష్మ్యై యంత్రలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమో గురుకృపాలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧౩ ||

సభాలక్ష్మ్యై ప్రభాలక్ష్మ్యై కళాలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే లావణ్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧౪ ||

వేదలక్ష్మ్యై నాదలక్ష్మ్యై శాస్త్రలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే వేదాంతలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧౫ ||

క్షేత్రలక్ష్మ్యై తీర్థలక్ష్మ్యై వేదిలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే సంతానలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧౬ ||

యోగలక్ష్మ్యై భోగలక్ష్మ్యై యజ్ఞలక్ష్మ్యై నమో నమః |
క్షీరార్ణవపుణ్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧౭ ||

అన్నలక్ష్మ్యై మనోలక్ష్మ్యై ప్రజ్ఞాలక్ష్మ్యై నమో నమః |
విష్ణువక్షోభూషలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧౮ ||

ధర్మలక్ష్మ్యై అర్థలక్ష్మ్యై కామలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే నిర్వాణలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧౯ ||

పుణ్యలక్ష్మ్యై క్షేమలక్ష్మ్యై శ్రద్ధాలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే చైతన్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౨౦ ||

భూలక్ష్మ్యై తే భువర్లక్ష్మ్యై సువర్లక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే త్రైలోక్యలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౨౧ ||

మహాలక్ష్మ్యై జనలక్ష్మ్యై తపోలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమః సత్యలోకలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౨౨ ||

భావలక్ష్మ్యై వృద్ధిలక్ష్మ్యై భవ్యలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే వైకుంఠలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౨౩ ||

నిత్యలక్ష్మ్యై సత్యలక్ష్మ్యై వంశలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే కైలాసలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౨౪ ||

ప్రకృతిలక్ష్మ్యై శ్రీలక్ష్మ్యై స్వస్తిలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే గోలోకలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౨౫ ||

శక్తిలక్ష్మ్యై భక్తిలక్ష్మ్యై ముక్తిలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమస్తే త్రిమూర్తిలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౨౬ ||

నమశ్చక్రరాజలక్ష్మ్యై ఆదిలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమో బ్రహ్మానందలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౨౭ ||

Goddess Lakshmi Devi Related Stotras

శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తోత్రం (మహేంద్ర కృతం) | Indra Krutha Sri Maha Lakshmi Stotram in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తుతిః | Sri Mahalakshmi Stuti in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తవః | Sri Mahalakshmi Stava in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ అక్షరమాలిక నామావళిః | Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ చతుర్వింశతినామ స్తోత్రం | Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Nama Stotram in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం – 2 | Sri Mahalakshmi Kavacham Type 2 in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం 1 | Sri Mahalakshmi Kavacham Type 1 in Telugu

Sri Bhadra Lakshmi Stavam in Telugu | శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తవం

శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తవం | Deepa Lakshmi Stavam in Telugu

శ్రీ పద్మ కవచం | Sri Padma Kavacham in Telugu

కనకధారా స్తోత్రం (పాఠాంతరం) | Kanakadhara Stotram in Telugu