శ్రీ స్తోత్రం (అగ్నిపురాణం) – Sri Stotram (Agni Puranam) in Telugu

0
1655
శ్రీ స్తోత్రం (అగ్నిపురాణం) - Sri Stotram (Agni puranam) in Telugu Pdf Download Online
శ్రీ స్తోత్రం (అగ్నిపురాణం) – Sri Stotram (Agni puranam) in Telugu Pdf Download Online

శ్రీ స్తోత్రం – Sri Stotram (Agni Puranam) Lyrics

పుష్కర ఉవాచ –
రాజలక్ష్మీస్థిరత్వాయ యథేంద్రేణ పురా శ్రియః |
స్తుతిః కృతా తథా రాజన్ జయార్థం స్తుతిమాదరేత్ || ౧ ||

ఇంద్ర ఉవాచ-
నమస్తే సర్వలోకానాం జననీమబ్ధిసంభవాం |
శ్రియమున్నిద్రపద్మాక్షీం విష్ణువక్షస్స్థలస్థితామ్ || ౨ ||

త్వం సిద్ధిస్త్వం స్వధా స్వాహా సుధా త్వం లోకపావనీ |
సంధ్యా రాత్రిః ప్రభా మూర్తిః మేధా శ్రద్ధా సరస్వతీ || ౩ ||

యజ్ఞవిద్యా మహావిద్యా గుహ్యవిద్యా చ శోభనే |
ఆత్మవిద్యా చ దేవి త్వం విముక్తిఫలదాయినీ || ౪ ||

ఆన్వీక్షికీ త్రయీ వార్తా దండనీతిస్త్వమేవ చ |
సౌమ్యాసౌమ్యైర్జగద్రూపైస్త్వయైతద్దేవి పూరితమ్ || ౫ ||

కా త్వన్యా త్వామృతే దేవి సర్వయజ్ఞమయం వపుః |
అధ్యాస్తే దేవదేవస్య యోగిచింత్యం గదాభృతః || ౬ ||

త్వయా దేవి పరిత్యక్తం సకలం భువనత్రయం |
వినష్టప్రాయమభవత్ త్వయేదానీం సమేధితమ్ || ౭ ||

దారాః పుత్రాస్తథాగారం సుహృద్ధాన్యధనాదికం |
భవత్యేతన్మహాభాగే నిత్యం త్వద్వీక్షణాన్నృణామ్ || ౮ ||

శరీరారోగ్యమైశ్వర్యమరిపక్షక్షయః సుఖం |
దేవి త్వద్దృష్టిదృష్టానాం పురుషాణాం న దుర్లభమ్ || ౯ ||

త్వం మాతా సర్వలోకానాం దేవదేవో హరిః పితా |
త్వయైతద్విష్ణునా చాంబ జగద్వ్యాప్తం చరాచరమ్ || ౧౦ ||

మానః కోశః తథా కోష్ఠం మాగృహం మా పరిచ్ఛదం |
మా శరీరం కలత్రం చ త్యజేథాః సర్వపాపాని || ౧౧ ||

మా పుత్రాన్ మా సుహృద్వర్గాన్ మా పశూన్మా విభూషణం |
త్యజేథా మమ దేవస్య విష్ణోర్వక్షస్స్థలాలయే || ౧౨ ||

సత్యేన సత్యశౌచాభ్యాం తథా శీలాదిభిర్గుణైః |
త్యజంతే తే నరాః సద్యః సంత్యక్తా యే త్వయామలే || ౧౩ ||

త్వయావలోకితాస్సద్యః శీలాద్యైరఖిలైర్గుణైః |
కులైశ్వర్యైశ్చ యుజ్యంతే పురుషా నిర్గుణా అపి || ౧౪ ||

స శ్లాఘ్యః స గుణీ ధన్యః స కులీనః స బుద్ధిమాన్ |
స శూరః స చ విక్రాంతః యస్త్వయా దేవి వీక్షితః || ౧౫ ||

సద్యో వైగుణ్యమాయంతి శీలాద్యాస్సకలా గుణాః |
పరాఙ్ముఖీ జగద్ధాత్రీ యస్య త్వం విష్ణువల్లభే || ౧౬ ||

న తే వర్ణయితుం శక్తా గుణాన్ జిహ్వాపి వేధసః |
ప్రసీద దేవి పద్మాక్షి మాస్మాంస్త్యాక్షీః కదాచన || ౧౭ ||

పుష్కర ఉవాచ-
ఏవం స్తుతా దదౌ శ్రీశ్చ వరమింద్రాయ చేప్సితం |
సుస్థిరత్వం చ రాజ్యస్య సంగ్రామవిజయాదికమ్ || ౧౮ ||

స్వస్తోత్ర పాఠశ్రవణకర్తౄణాం భుక్తిముక్తిదం |
శ్రీస్తోత్రం సతతం తస్మాత్పఠేచ్చ శృణుయాన్నరః || ౧౯ ||

ఇత్యగ్నిపురాణే శ్రీస్తోత్రం |

Download PDF here Sri Stotram (Agni puranam) – శ్రీ స్తోత్రం (అగ్నిపురాణం)

Related Posters

Sri Kubera Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu | శ్రీ కుబేర అష్టోత్తరశతనామావళిః

How to get Lakshmi Devi blessings?

శ్రీ లక్ష్మీ గాయత్రీ మంత్రస్తుతిః – Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti in Telugu

శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతకల్పం – Sri Varalakshmi Vrata Kalpam in Telugu

మార్గశిర మాసంలో లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం కోసం | Margashira Lakshmiwara Vratam

శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజా విధానం – Sri Lakshmi Kubera Puja Vidhanam in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మీ విశేష షోడశోపచార పూజ – Sri Maha Lakshmi Visesha Shodasopachara Puja in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Sahasranama Stotram

శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Saubhagya Lakshmi Ashtottarasatanamavali in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ హృదయస్తోత్రం – Sri Lakshmi Hrudaya Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (సర్వదేవకృతం) – Sri Lakshmi Stotram (Sarva deva krutam) in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (ఇంద్రరచితం) – Sri Lakshmi Stotram (Indra rachitam)

శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (అగస్త్య రచితం) – Sri Lakshmi Stotram (Agastya rachitam)

శ్రీ లక్ష్మీగద్యం – Sri Lakshmi Gadyam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here