శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Subrahmanya Ashtottara Satanamavali in Telugu

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali Lyrics Sri Subramanya Swamy Stotram ఓం స్కందాయ నమః | ఓం గుహాయ నమః | ఓం షణ్ముఖాయ నమః | ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః | ఓం ప్రభవే నమః | ఓం పింగళాయ నమః | ఓం కృత్తికాసూనవే నమః | ఓం శిఖివాహనాయ నమః | ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః | ఓం ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః || ౧౦ || … Continue reading శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Subrahmanya Ashtottara Satanamavali in Telugu