Sri Subrahmanya Hrudaya Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య హృదయ స్తోత్రం

0
89
Sri Subrahmanya Hrudaya Stotram Lyrics in Telugu
Sri Subrahmanya Hrudaya Stotram Lyrics With Meaning in Telugu PDF Download

Sri Subrahmanya Hrudaya Stotram Lyrics in Telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య హృదయ స్తోత్రం

అస్య శ్రీసుబ్రహ్మణ్యహృదయస్తోత్రమహామంత్రస్య, అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీసుబ్రహ్మణ్యో దేవతా, సౌం బీజం, స్వాహా శక్తిః, శ్రీం కీలకం, శ్రీసుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః –
సుబ్రహ్మణ్యాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
షణ్ముఖాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
శక్తిధరాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
షట్కోణసంస్థితాయ అనామికాభ్యాం నమః |
సర్వతోముఖాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
తారకాంతకాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||
హృదయాది న్యాసః –
సుబ్రహ్మణ్యాయ హృదయాయ నమః |
షణ్ముఖాయ శిరసే స్వాహా |
శక్తిధరాయ శిఖాయై వషట్ |
షట్కోణసంస్థితాయ కవచాయ హుమ్ |
సర్వతోముఖాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
తారకాంతకాయ అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానమ్ |
షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రినయనం చిత్రాంబరాలంకృతం
వజ్రం శక్తిమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకమ్ |
పాశం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం దోర్భిర్దధానం సదా
ధ్యాయామీప్సిత సిద్ధిదం శివసుతం శ్రీద్వాదశాక్షం గుహమ్ ||

లమిత్యాది పంచపూజాం కుర్యాత్ |

పీఠికా |
సత్యలోకే సదానందే మునిభిః పరివేష్టితమ్ |
పప్రచ్ఛుర్మునయః సర్వే బ్రహ్మాణం జగతాం గురుమ్ || ౧ ||

భగవన్ సర్వలోకేశ సర్వజ్ఞ కమలాసన |
సదానంద జ్ఞానమూర్తే సర్వభూతహితే రత || ౨ ||

బహుధా ప్రోక్తమేతస్య గుహస్య చరితం మహత్ |
హృదయం శ్రోతుమిచ్ఛామః తస్యైవ క్రౌంచభేదినః || ౩ ||

బ్రహ్మోవాచ |
శృణ్వంతు మునయః సర్వే గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ |
సుబ్రహ్మణ్యస్య హృదయం సర్వభూతహితోదయమ్ || ౪ ||

సర్వార్థసిద్ధిదం పుణ్యం సర్వకార్యైక సాధనమ్ |
ధర్మార్థకామదం గుహ్యం ధనధాన్యప్రవర్ధనమ్ || ౫ ||

రహస్యమేతద్దేవానాం అదేయం యస్య కస్యచిత్ |
సర్వమిత్రకరం గోప్యం తేజోబలసమన్వితమ్ || ౬ ||

ప్రవక్ష్యామి హితార్థం వః పరితుష్టేన చేతసా |
హృత్పద్మకర్ణికామధ్యే ధ్యాయేత్సర్వమనోహరమ్ || ౭ ||

అథ హృదయమ్ |
సువర్ణమండపం దివ్యం రత్నతోరణరాజితమ్ |
రత్నస్తంభసహస్రైశ్చ శోభితం పరమాద్భుతమ్ || ౮ ||

పరమానందనిలయం భాస్వత్సూర్యసమప్రభమ్ |
దేవదానవగంధర్వగరుడైర్యక్షకిన్నరైః | || ౯ ||

సేవార్థమాగతైః సిద్ధైః సాధ్యైరధ్యుషితం సదా |
మహాయోగీంద్రసంసేవ్యం మందారతరుమండితమ్ || ౧౦ ||

మణివిద్రుమవేదీభిర్మహతీభిరుదంచితమ్ |
తన్మధ్యేఽనంతరత్న శ్రీచ్ఛటామండలశోభితమ్ || ౧౧ ||

రత్నసింహాసనం దివ్యం రవికోటిసమప్రభమ్ |
సర్వాశ్చర్యమయం పుణ్యం సర్వతః సుపరిష్కృతమ్ || ౧౨ ||

తన్మధ్యేఽష్టదలం పద్మం ఉద్యదర్కప్రభోదయమ్ |
నిగమాగమరోలంబలంబితం చిన్మయోదయమ్ || ౧౩ ||

దివ్యం తేజోమయం దివ్యం దేవతాభిర్నమస్కృతమ్ |
దేదీప్యమానం రుచిభిర్విశాలం సుమనోహరమ్ || ౧౪ ||

తన్మధ్యే సర్వలోకేశం ధ్యాయేత్సర్వాంగసుందరమ్ |
అనంతాదిత్యసంకాశం ఆశ్రితాభీష్టదాయకమ్ || ౧౫ ||

అచింత్యజ్ఞానవిజ్ఞానతేజోబలసమన్వితమ్ |
సర్వాయుధధరం దివ్యం సర్వాశ్చర్యమయం గుహమ్ || ౧౬ ||

మహార్హ రత్నఖచిత షట్కిరీటవిరాజితమ్ |
శశాంకార్ధకలారమ్య సముద్యన్మౌళిభూషణమ్ || ౧౭ ||

మదనోజ్జ్వలకోదండమంగళభ్రూవిరాజితమ్ |
విస్తీర్ణారుణపద్మశ్రీ విలసద్ద్వాదశేక్షణమ్ || ౧౮ ||

చారుశ్రీవర్ణసంపూర్ణముఖశోభావిభాసురమ్ |
మణిప్రభాసమగ్రశ్రీస్ఫురన్మకరకుండలమ్ || ౧౯ ||

లసద్దర్పణదర్పాఢ్య గండస్థలవిరాజితమ్ |
దివ్యకాంచనపుష్పశ్రీనాసాపుటవిరాజితమ్ || ౨౦ ||

మందహాసప్రభాజాలమధురాధర శోభితమ్ |
సర్వలక్షణలక్ష్మీభృత్కంబుకంధర సుందరమ్ || ౨౧ ||

మహానర్ఘమహారత్నదివ్యహారవిరాజితమ్ |
సమగ్రనాగకేయూరసన్నద్ధభుజమండలమ్ || ౨౨ ||

రత్నకంకణసంభాస్వత్కరాగ్ర శ్రీమహోజ్జ్వలమ్ |
మహామణికవాటాభవక్షఃస్థలవిరాజితమ్ || ౨౩ ||

అతిగాంభీర్యసంభావ్యనాభీనవసరోరుహమ్ |
రత్నశ్రీకలితాబద్ధలసన్మధ్యప్రదేశకమ్ || ౨౪ ||

స్ఫురత్కనకసంవీతపీతాంబరసమావృతమ్ |
శృంగారరససంపూర్ణ రత్నస్తంభోపమోరుకమ్ || ౨౫ ||

స్వర్ణకాహలరోచిష్ణు జంఘాయుగళమండలమ్ |
రత్నమంజీరసన్నద్ధ రమణీయ పదాంబుజమ్ || ౨౬ ||

భక్తాభీష్టప్రదం దేవం బ్రహ్మవిష్ణ్వాదిసంస్తుతమ్ |
కటాక్షైః కరుణాదక్షైస్తోషయంతం జగత్పతిమ్ || ౨౭ ||

చిదానందజ్ఞానమూర్తిం సర్వలోకప్రియంకరమ్ |
శంకరస్యాత్మజం దేవం ధ్యాయేచ్ఛరవణోద్భవమ్ || ౨౮ ||

అనంతాదిత్యచంద్రాగ్ని తేజః సంపూర్ణవిగ్రహమ్ |
సర్వలోకైకవరదం సర్వవిద్యార్థతత్త్వకమ్ || ౨౯ ||

సర్వేశ్వరం సర్వవిభుం సర్వభూతహితే రతమ్ |
ఏవం ధ్యాత్వా తు హృదయం షణ్ముఖస్య మహాత్మనః || ౩౦ ||

సర్వాన్కామానవాప్నోతి సమ్యక్ జ్ఞానం చ విందతి |
శుచౌ దేశే సమాసీనః శుద్ధాత్మా చరితాహ్నికః || ౩౧ ||

ప్రాఙ్ముఖో యతచిత్తశ్చ జపేద్ధృదయముత్తమమ్ |
సకృదేవ మనుం జప్త్వా సంప్రాప్నోత్యఖిలం శుభమ్ || ౩౨ ||

ఇదం సర్వాఘహరణం మృత్యుదారిద్ర్యనాశనమ్ |
సర్వసంపత్కరం పుణ్యం సర్వరోగనివారణమ్ || ౩౩ ||

సర్వకామకరం దివ్యం సర్వాభీష్టప్రదాయకమ్ |
ప్రజాకరం రాజ్యకరం భాగ్యదం బహుపుణ్యదమ్ || ౩౪ ||

గుహ్యాద్గుహ్యతరం భూయో దేవానామపి దుర్లభమ్ |
ఇదం తు నాతపస్కాయ నాభక్తాయ కదాచన || ౩౫ ||

న చాశుశ్రూషవే దేయం న మదాంధాయ కర్హిచిత్ |
సచ్ఛిష్యాయ కులీనాయ స్కందభక్తిరతాయ చ || ౩౬ ||

సతామభిమతాయేదం దాతవ్యం ధర్మవర్ధనమ్ |
య ఇదం పరమం పుణ్యం నిత్యం జపతి మానవః |
తస్య శ్రీ భగవాన్ స్కందః ప్రసన్నో భవతి ధ్రువమ్ || ౩౭ ||

ఇతి శ్రీస్కాందపురాణే సుబ్రహ్మణ్యహృదయస్తోత్రమ్ ||

Sri Subrahmanya Swamy Related Stotras

Sri Skanda Shatkam Lyrics in Telugu | శ్రీ స్కంద షట్కం

Sri Subrahmanya Sharanagati Gadyam in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శరణాగతి గద్యం

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం

Sri Subrahmanya Mantra Sammelana Trisati in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంత్రసమ్మేలన త్రిశతీ

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం

Sri Subrahmanya Trishati Namavali in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ నామావళిః

Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షడక్షరాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Sri Subrahmanya Trishati Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ స్తోత్రం

Sri Kumara Stuti (Vipra Krutam) In Telugu | శ్రీ కుమార స్తుతిః (విప్ర కృతం)

Sri Kumara Kavacham Lyrics In Telugu | శ్రీ కుమార కవచం

Sri Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షడక్షరాష్టోత్తరశతనామావళిః

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram In Telugu – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం 1