Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం

0
1309
Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu
Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram Lyrics With Meaning in Telugu PDF Download

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

1శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం

ఋషయ ఊచుః |
సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక |
వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోఽసి సువ్రత || ౧ ||

జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః |
కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా || ౨ ||

కేన స్తోత్రేణ ముచ్యంతే సర్వపాతకబంధనాత్ |
ఇష్టసిద్ధికరం పుణ్యం దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ || ౩ ||

సర్వరోగహరం స్తోత్రం సూత నో వక్తుమర్హసి |
శ్రీసూత ఉవాచ |
శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే నైమిశారణ్యవాసినః || ౪ ||

తత్త్వజ్ఞానతపోనిష్ఠాః సర్వశాస్త్రవిశారదాః |
స్వయంభువా పురా ప్రోక్తం నారదాయ మహాత్మనే || ౫ ||

తదహం సంప్రవక్ష్యామి శ్రోతుం కౌతూహలం యది |
ఋషయ ఊచుః |
కిమాహ భగవాన్బ్రహ్మా నారదాయ మహాత్మనే || ౬ ||

సూతపుత్ర మహాభాగ వక్తుమర్హసి సాంప్రతమ్ |
శ్రీసూత ఉవాచ |
దివ్యసింహాసనాసీనం సర్వదేవైరభిష్టుతమ్ || ౭ ||

సాష్టాంగం ప్రణిపత్యైనం బ్రహ్మాణం భువనేశ్వరమ్ |
నారదః పరిపప్రచ్ఛ కృతాంజలిరుపస్థితః || ౮ ||

నారద ఉవాచ |
లోకనాథ సురశ్రేష్ఠ సర్వజ్ఞ కరుణాకర |
షణ్ముఖస్య పరం స్తోత్రం పావనం పాపనాశనమ్ || ౯ ||

హే ధాతః పుత్రవాత్సల్యాత్తద్వద ప్రణతాయ మే |
ఉపదిశ్య తు మామేవం రక్ష రక్ష కృపానిధే || ౧౦ ||

బ్రహ్మోవాచ |
శృణు వక్ష్యామి దేవర్షే స్తవరాజమిదం పరమ్ |
మాతృకామాలికాయుక్తం జ్ఞానమోక్షసుఖప్రదమ్ || ౧౧ ||

సహస్రాణి చ నామాని షణ్ముఖస్య మహాత్మనః |
యాని నామాని దివ్యాని దుఃఖరోగహరాణి చ || ౧౨ ||

తాని నామాని వక్ష్యామి కృపయా త్వయి నారద |
జపమాత్రేణ సిద్ధ్యంతి మనసా చింతితాన్యపి || ౧౩ ||

ఇహాముత్ర పరం భోగం లభతే నాత్ర సంశయః |
ఇదం స్తోత్రం పరం పుణ్యం కోటియజ్ఞఫలప్రదమ్ |
సందేహో నాత్ర కర్తవ్యః శృణు మే నిశ్చితం వచః || ౧౪ ||

ఓం అస్య శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా శరజన్మాక్షయ ఇతి బీజం శక్తిధరోఽక్షయ కార్తికేయ ఇతి శక్తిః క్రౌంచధర ఇతి కీలకం శిఖివాహన ఇతి కవచం షణ్ముఖాయ ఇతి ధ్యానం శ్రీసుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః –
ఓం శం ఓంకారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృదయాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వరరూపాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం రం షట్కోణమధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం వం షణ్ముఖాయ శరజన్మనే శుభలక్షణాయ శిఖివాహనాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం ణం కృశానుసంభవాయ కవచినే కుక్కుటధ్వజాయ అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం భం కందర్పకోటిదీప్యమానాయ ద్విషడ్బాహవే ద్వాదశాక్షాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం వం ఖేటధరాయ ఖడ్గినే శక్తిహస్తాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః –
ఓం శం ఓంకారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృదయాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వరరూపాయ హృదయాయ నమః |
ఓం రం షట్కోణమధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ శిరసే స్వాహా |
ఓం వం షణ్ముఖాయ శరజన్మనే శుభలక్షణాయ శిఖివాహనాయ శిఖాయై వషట్ |
ఓం ణం కృశానుసంభవాయ కవచినే కుక్కుటధ్వజాయ కవచాయ హుమ్ |
ఓం భం కందర్పకోటిదీప్యమానాయ ద్విషడ్బాహవే ద్వాదశాక్షాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం వం ఖేటధరాయ ఖడ్గినే శక్తిహస్తాయ అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

ధ్యానమ్ |
ధ్యాయేత్షణ్ముఖమిందుకోటిసదృశం రత్నప్రభాశోభితం
బాలార్కద్యుతిషట్కిరీటవిలసత్కేయూరహారాన్వితమ్ |
కర్ణాలంబితకుండలప్రవిలసద్గండస్థలాశోభితం
కాంచీకంకణకింకిణీరవయుతం శృంగారసారోదయమ్ || ౧ ||

ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం శివసుతం శ్రీద్వాదశాక్షం గుహం
ఖేటం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం పాశం ధనుశ్చక్రకమ్ |
వజ్రం శక్తిమసిం చ శూలమభయం దోర్భిర్ధృతం షణ్ముఖం
దేవం చిత్రమయూరవాహనగతం చిత్రాంబరాలంకృతమ్ || ౨ ||

స్తోత్రమ్ |
అచింత్యశక్తిరనఘస్త్వక్షోభ్యస్త్వపరాజితః |
అనాథవత్సలోఽమోఘస్త్వశోకోఽప్యజరోఽభయః || ౧ ||

అత్యుదారో హ్యఘహరస్త్వగ్రగణ్యోఽద్రిజాసుతః |
అనంతమహిమాఽపారోఽనంతసౌఖ్యప్రదోఽవ్యయః || ౨ ||

అనంతమోక్షదోఽనాదిరప్రమేయోఽక్షరోఽచ్యుతః |
అకల్మషోఽభిరామోఽగ్రధుర్యశ్చామితవిక్రమః || ౩ ||

[* అతులశ్చామృతోఽఘోరో హ్యనంతోఽనంతవిక్రమః *]
అనాథనాథో హ్యమలో హ్యప్రమత్తోఽమరప్రభుః |
అరిందమోఽఖిలాధారస్త్వణిమాదిగుణోఽగ్రణీః || ౪ ||

అచంచలోఽమరస్తుత్యో హ్యకలంకోఽమితాశనః |
అగ్నిభూరనవద్యాంగో హ్యద్భుతోఽభీష్టదాయకః || ౫ ||

అతీంద్రియోఽప్రమేయాత్మా హ్యదృశ్యోఽవ్యక్తలక్షణః |
ఆపద్వినాశకస్త్వార్య ఆఢ్య ఆగమసంస్తుతః || ౬ ||

ఆర్తసంరక్షణస్త్వాద్య ఆనందస్త్వార్యసేవితః |
ఆశ్రితేష్టార్థవరద ఆనంద్యార్తఫలప్రదః || ౭ ||

ఆశ్చర్యరూప ఆనంద ఆపన్నార్తివినాశనః |
ఇభవక్త్రానుజస్త్విష్ట ఇభాసురహరాత్మజః || ౮ ||

ఇతిహాసశ్రుతిస్తుత్య ఇంద్రభోగఫలప్రదః |
ఇష్టాపూర్తఫలప్రాప్తిరిష్టేష్టవరదాయకః || ౯ ||

ఇహాముత్రేష్టఫలద ఇష్టదస్త్వింద్రవందితః |
ఈడనీయస్త్వీశపుత్ర ఈప్సితార్థప్రదాయకః || ౧౦ ||

ఈతిభీతిహరశ్చేడ్య ఈషణాత్రయవర్జితః |
ఉదారకీర్తిరుద్యోగీ చోత్కృష్టోరుపరాక్రమః || ౧౧ ||

ఉత్కృష్టశక్తిరుత్సాహ ఉదారశ్చోత్సవప్రియః |
ఉజ్జృంభ ఉద్భవశ్చోగ్ర ఉదగ్రశ్చోగ్రలోచనః || ౧౨ ||

ఉన్మత్త ఉగ్రశమన ఉద్వేగఘ్నోరగేశ్వరః |
ఉరుప్రభావశ్చోదీర్ణ ఉమాపుత్ర ఉదారధీః || ౧౩ ||

ఊర్ధ్వరేతఃసుతస్తూర్ధ్వగతిదస్తూర్జపాలకః |
ఊర్జితస్తూర్ధ్వగస్తూర్ధ్వ ఊర్ధ్వలోకైకనాయకః || ౧౪ ||

ఊర్జావానూర్జితోదార ఊర్జితోర్జితశాసనః |
ఋషిదేవగణస్తుత్య ఋణత్రయవిమోచనః || ౧౫ ||

ఋజురూపో హ్యృజుకర ఋజుమార్గప్రదర్శనః |
ఋతంభరో హ్యృజుప్రీత ఋషభస్త్వృద్ధిదస్త్వృతః || ౧౬ ||

లులితోద్ధారకో లూతభవపాశప్రభంజనః |
ఏణాంకధరసత్పుత్ర ఏక ఏనోవినాశనః || ౧౭ ||

ఐశ్వర్యదశ్చైంద్రభోగీ చైతిహ్యశ్చైంద్రవందితః |
ఓజస్వీ చౌషధిస్థానమోజోదశ్చౌదనప్రదః || ౧౮ ||

ఔదార్యశీల ఔమేయ ఔగ్ర ఔన్నత్యదాయకః |
ఔదార్య ఔషధకర ఔషధం చౌషధాకరః || ౧౯ ||

అంశుమానంశుమాలీడ్య అంబికాతనయోఽన్నదః |
అంధకారిసుతోఽంధత్వహారీ చాంబుజలోచనః || ౨౦ ||

అస్తమాయోఽమరాధీశో హ్యస్పష్టోఽస్తోకపుణ్యదః |
అస్తామిత్రోఽస్తరూపశ్చాస్ఖలత్సుగతిదాయకః || ౨౧ ||

కార్తికేయః కామరూపః కుమారః క్రౌంచదారణః |
కామదః కారణం కామ్యః కమనీయః కృపాకరః || ౨౨ ||

కాంచనాభః కాంతియుక్తః కామీ కామప్రదః కవిః |
కీర్తికృత్కుక్కుటధరః కూటస్థః కువలేక్షణః || ౨౩ ||

కుంకుమాంగః క్లమహరః కుశలః కుక్కుటధ్వజః |
కుశానుసంభవః క్రూరః క్రూరఘ్నః కలితాపహృత్ || ౨౪ ||

కామరూపః కల్పతరుః కాంతః కామితదాయకః |
కల్యాణకృత్క్లేశనాశః కృపాళుః కరుణాకరః || ౨౫ ||

కలుషఘ్నః క్రియాశక్తిః కఠోరః కవచీ కృతీ |
కోమలాంగః కుశప్రీతః కుత్సితఘ్నః కలాధరః || ౨౬ ||

ఖ్యాతః ఖేటధరః ఖడ్గీ ఖట్వాంగీ ఖలనిగ్రహః |
ఖ్యాతిప్రదః ఖేచరేశః ఖ్యాతేహః ఖేచరస్తుతః || ౨౭ ||

ఖరతాపహరః స్వస్థః ఖేచరః ఖేచరాశ్రయః |
ఖండేందుమౌలితనయః ఖేలః ఖేచరపాలకః || ౨౮ ||

ఖస్థలః ఖండితార్కశ్చ ఖేచరీజనపూజితః |
గాంగేయో గిరిజాపుత్రో గణనాథానుజో గుహః || ౨౯ ||

గోప్తా గీర్వాణసంసేవ్యో గుణాతీతో గుహాశ్రయః |
గతిప్రదో గుణనిధిః గంభీరో గిరిజాత్మజః || ౩౦ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back