శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళిః – Sri Subrahmanya Sahasranamavali in Telugu

1000 Names of Sri Subrahmanya Sahasranamavali Stotram ఓం అచింత్యశక్తయే నమః | ఓం అనఘాయ నమః | ఓం అక్షోభ్యాయ నమః | ఓం అపరాజితాయ నమః | ఓం అనాథవత్సలాయ నమః | ఓం అమోఘాయ నమః | ఓం అశోకాయ నమః | ఓం అజరాయ నమః | ఓం అభయాయ నమః | ఓం అత్యుదారాయ నమః | ౧౦ ఓం అఘహరాయ నమః | ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః … Continue reading శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళిః – Sri Subrahmanya Sahasranamavali in Telugu