Sri Subrahmanya Trishati Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ స్తోత్రం

0
143
Sri Subrahmanya Trishati Stotram Lyrics in Telugu
Sri Subrahmanya Trishati Stotram Lyrics With Meaning in Telugu PDF Download

Sri Subrahmanya Trishati Stotram Lyrics in Telugu

1శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ స్తోత్రం

శ్రీం సౌం శరవణభవః శరచ్చంద్రాయుతప్రభః |
శశాంకశేఖరసుతః శచీమాంగళ్యరక్షకః || ౧ ||

శతాయుష్యప్రదాతా చ శతకోటిరవిప్రభః |
శచీవల్లభసుప్రీతః శచీనాయకపూజితః || ౨ ||

శచీనాథచతుర్వక్త్రదేవదైత్యాభివందితః |
శచీశార్తిహరశ్చైవ శంభుః శంభూపదేశకః || ౩ ||

శంకరః శంకరప్రీతః శమ్యాకకుసుమప్రియః |
శంకుకర్ణమహాకర్ణప్రముఖాద్యభివందితః || ౪ ||

శచీనాథసుతాప్రాణనాయకః శక్తిపాణిమాన్ |
శంఖపాణిప్రియః శంఖోపమషడ్గలసుప్రభః || ౫ ||

శంఖఘోషప్రియః శంఖచక్రశూలాదికాయుధః |
శంఖధారాభిషేకాదిప్రియః శంకరవల్లభః || ౬ ||

శబ్దబ్రహ్మమయశ్చైవ శబ్దమూలాంతరాత్మకః |
శబ్దప్రియః శబ్దరూపః శబ్దానందః శచీస్తుతః || ౭ ||

శతకోటిప్రవిస్తారయోజనాయతమందిరః |
శతకోటిరవిప్రఖ్యరత్నసింహాసనాన్వితః || ౮ ||

శతకోటిమహర్షీంద్రసేవితోభయపార్శ్వభూః |
శతకోటిసురస్త్రీణాం నృత్తసంగీతకౌతుకః || ౯ ||

శతకోటీంద్రదిక్పాలహస్తచామరసేవితః |
శతకోట్యఖిలాండాదిమహాబ్రహ్మాండనాయకః || ౧౦ ||

శంఖపాణివిధిభ్యాం చ పార్శ్వయోరుపసేవితః |
శంఖపద్మనిధీనాం చ కోటిభిః పరిసేవితః || ౧౧ ||

శశాంకాదిత్యకోటీభిః సవ్యదక్షిణసేవితః |
శంఖపాలాద్యష్టనాగకోటీభిః పరిసేవితః || ౧౨ ||

శశాంకారపతంగాదిగ్రహనక్షత్రసేవితః |
శశిభాస్కరభౌమాదిగ్రహదోషార్తిభంజనః || ౧౩ ||

శతపత్రద్వయకరః శతపత్రార్చనప్రియః |
శతపత్రసమాసీనః శతపత్రాసనస్తుతః || ౧౪ ||

శారీరబ్రహ్మమూలాదిషడాధారనివాసకః |
శతపత్రసముత్పన్నబ్రహ్మగర్వవిభేదనః || ౧౫ ||

శశాంకార్ధజటాజూటః శరణాగతవత్సలః |
రకారరూపో రమణో రాజీవాక్షో రహోగతః || ౧౬ ||

రతీశకోటిసౌందర్యో రవికోట్యుదయప్రభః |
రాగస్వరూపో రాగఘ్నో రక్తాబ్జప్రియ ఏవ చ || ౧౭ ||

రాజరాజేశ్వరీపుత్రో రాజేంద్రవిభవప్రదః |
రత్నప్రభాకిరీటాగ్రో రవిచంద్రాగ్నిలోచనః || ౧౮ ||

రత్నాంగదమహాబాహూ రత్నతాటంకభూషణః |
రత్నకేయూరభూషాఢ్యో రత్నహారవిరాజితః || ౧౯ ||

రత్నకింకిణికాంచ్యాదిబద్ధసత్కటిశోభితః |
రవసంయుక్తరత్నాభనూపురాంఘ్రిసరోరుహః || ౨౦ ||

రత్నకంకణచూల్యాదిసర్వాభరణభూషితః |
రత్నసింహాసనాసీనో రత్నశోభితమందిరః || ౨౧ ||

రాకేందుముఖషట్కశ్చ రమావాణ్యాదిపూజితః |
రాక్షసామరగంధర్వకోటికోట్యభివందితః || ౨౨ ||

రణరంగే మహాదైత్యసంగ్రామజయకౌతుకః |
రాక్షసానీకసంహారకోపావిష్టాయుధాన్వితః || ౨౩ ||

రాక్షసాంగసముత్పన్నరక్తపానప్రియాయుధః |
రవయుక్తధనుర్హస్తో రత్నకుక్కుటధారణః || ౨౪ ||

రణరంగజయో రామాస్తోత్రశ్రవణకౌతుకః |
రంభాఘృతాచీవిశ్వాచీమేనకాద్యభివందితః || ౨౫ ||

రక్తపీతాంబరధరో రక్తగంధానులేపనః |
రక్తద్వాదశపద్మాక్షో రక్తమాల్యవిభూషితః || ౨౬ ||

రవిప్రియో రావణేశస్తోత్రసామమనోహరః |
రాజ్యప్రదో రంధ్రగుహ్యో రతివల్లభసుప్రియః || ౨౭ ||

రణానుబంధనిర్ముక్తో రాక్షసానీకనాశకః |
రాజీవసంభవద్వేషీ రాజీవాసనపూజితః || ౨౮ ||

రమణీయమహాచిత్రమయూరారూఢసుందరః |
రమానాథస్తుతో రామో రకారాకర్షణక్రియః || ౨౯ ||

వకారరూపో వరదో వజ్రశక్త్యభయాన్వితః |
వామదేవాదిసంపూజ్యో వజ్రపాణిమనోహరః || ౩౦ ||

వాణీస్తుతో వాసవేశో వల్లీకల్యాణసుందరః |
వల్లీవదనపద్మార్కో వల్లీనేత్రోత్పలోడుపః || ౩౧ ||

వల్లీద్వినయనానందో వల్లీచిత్తతటామృతమ్ |
వల్లీకల్పలతావృక్షో వల్లీప్రియమనోహరః || ౩౨ ||

వల్లీకుముదహాస్యేందుః వల్లీభాషితసుప్రియః |
వల్లీమనోహృత్సౌందర్యో వల్లీవిద్యుల్లతాఘనః || ౩౩ ||

వల్లీమంగళవేషాఢ్యో వల్లీముఖవశంకరః |
వల్లీకుచగిరిద్వంద్వకుంకుమాంకితవక్షకః || ౩౪ ||

వల్లీశో వల్లభో వాయుసారథిర్వరుణస్తుతః |
వక్రతుండానుజో వత్సో వత్సలో వత్సరక్షకః || ౩౫ ||

వత్సప్రియో వత్సనాథో వత్సవీరగణావృతః |
వారణాననదైత్యఘ్నో వాతాపిఘ్నోపదేశకః || ౩౬ ||

వర్ణగాత్రమయూరస్థో వర్ణరూపో వరప్రభుః |
వర్ణస్థో వారణారూఢో వజ్రశక్త్యాయుధప్రియః || ౩౭ ||

వామాంగో వామనయనో వచద్భూర్వామనప్రియః |
వరవేషధరో వామో వాచస్పతిసమర్చితః || ౩౮ ||

వసిష్ఠాదిమునిశ్రేష్ఠవందితో వందనప్రియః |
వకారనృపదేవస్త్రీచోరభూతారిమోహనః || ౩౯ ||

ణకారరూపో నాదాంతో నారదాదిమునిస్తుతః |
ణకారపీఠమధ్యస్థో నగభేదీ నగేశ్వరః || ౪౦ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back