Sri Subrahmanya Vajra Panjara Kavacham in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వజ్రపంజర కవచం

0
128
Sri Subrahmanya Vajra Panjara Kavacham Lyrics in Telugu
Sri Subrahmanya Vajra Panjara Kavacham Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Sri Subrahmanya Vajra Panjara Kavacham Lyrics in Telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వజ్రపంజర కవచం

అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచస్తోత్ర మహామంత్రస్య అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా, సం బీజం, స్వాహా శక్తిః, సః కీలకం, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

న్యాసః –
హిరణ్యశరీరాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఇక్షుధనుర్ధరాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
శరవణభవాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
శిఖివాహనాయ అనామికాభ్యాం నమః |
శక్తిహస్తాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
సకలదురితమోచనాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
ఏవం హృదయాది న్యాసః ||

ధ్యానమ్ |
కనకకుండలమండితషణ్ముఖం
వనజరాజి విరాజిత లోచనమ్ |
నిశిత శస్త్రశరాసనధారిణం
శరవణోద్భవమీశసుతం భజే ||

లమిత్యాది పంచపూజా కుర్యాత్ |

అగస్త్య ఉవాచ |
స్కందస్య కవచం దివ్యం నానా రక్షాకరం పరమ్ |
పురా పినాకినా ప్రోక్తం బ్రహ్మణోఽనంతశక్తయే || ౧ ||

తదహం సంప్రవక్ష్యామి భద్రం తే శృణు నారద |
అస్తి గుహ్యం మహాపుణ్యం సర్వప్రాణి ప్రియంకరమ్ || ౨ ||

జపమాత్రేణ పాపఘ్నం సర్వకామఫలప్రదమ్ |
మంత్రప్రాణమిదం జ్ఞేయం సర్వవిద్యాదికారకమ్ || ౩ ||

స్కందస్య కవచం దివ్యం పఠనాద్వ్యాధినాశనమ్ |
పిశాచ ఘోరభూతానాం స్మరణాదేవ శాంతిదమ్ || ౪ ||

పఠితం స్కందకవచం శ్రద్ధయానన్యచేతసా |
తేషాం దారిద్ర్యదురితం న కదాచిద్భవిష్యతి || ౫ ||

భూయః సామ్రాజ్యసంసిద్ధిరంతే కైవల్యమక్షయమ్ |
దీర్ఘాయుష్యం భవేత్తస్య స్కందే భక్తిశ్చ జాయతే || ౬ ||

అథ కవచమ్ |
శిఖాం రక్షేత్కుమారస్తు కార్తికేయః శిరోఽవతు |
లలాటం పార్వతీసూనుః విశాఖో భ్రూయుగం మమ || ౭ ||

లోచనే క్రౌంచభేదీ చ నాసికాం శిఖివాహనః |
కర్ణద్వయం శక్తిధరః కర్ణమూలం షడాననః || ౮ ||

గండయుగ్మం మహాసేనః కపోలౌ తారకాంతకః |
ఓష్ఠద్వయం చ సేనానీః రసనాం శిఖివాహనః || ౯ ||

తాలూ కళానిధిః పాతు దంతాం దేవశిఖామణిః |
గాంగేయశ్చుబుకం పాతు ముఖం పాతు శరోద్భవః || ౧౦ ||

హనూ హరసుతః పాతు కంఠం కారుణ్యవారిధిః |
స్కంధావుమాసుతః పాతు బాహులేయో భుజద్వయమ్ || ౧౧ ||

బాహూ భవేద్భవః పాతు స్తనౌ పాతు మహోరగః |
మధ్యం జగద్విభుః పాతు నాభిం ద్వాదశలోచనః || ౧౨ ||

కటిం ద్విషడ్భుజః పాతు గుహ్యం గంగాసుతోఽవతు |
జఘనం జాహ్నవీసూనుః పృష్ఠభాగం పరంతపః || ౧౩ ||

ఊరూ రక్షేదుమాపుత్రః జానుయుగ్మం జగద్ధరః |
జంఘే పాతు జగత్పూజ్యః గుల్ఫౌ పాతు మహాబలః || ౧౪ ||

పాదౌ పాతు పరంజ్యోతిః సర్వాంగం కుక్కుటధ్వజః |
ఊర్ధ్వం పాతు మహోదారః అధస్తాత్పాతు శాంకరిః || ౧౫ ||

పార్శ్వయోః పాతు శత్రుఘ్నః సర్వదా పాతు శాశ్వతః |
ప్రాతః పాతు పరం బ్రహ్మ మధ్యాహ్నే యుద్ధకౌశలః || ౧౬ ||

అపరాహ్నే గుహః పాతు రాత్రౌ దైత్యాంతకోఽవతు |
త్రిసంధ్యం తు త్రికాలజ్ఞః అంతస్థం పాత్వరిందమః || ౧౭ ||

బహిస్థితం పాతు ఖఢ్గీ నిషణ్ణం కృత్తికాసుతః |
వ్రజంతం ప్రథమాధీశః తిష్ఠంతం పాతు పాశభృత్ || ౧౮ ||

శయనే పాతు మాం శూరః మార్గే మాం పాతు శూరజిత్ |
ఉగ్రారణ్యే వజ్రధరః సదా రక్షతు మాం వటుః || ౧౯ ||

ఫలశృతిః |
సుబ్రహ్మణ్యస్య కవచం ధర్మకామార్థమోక్షదమ్ |
మంత్రాణాం పరమం మంత్రం రహస్యం సర్వదేహినామ్ || ౨౦ ||

సర్వరోగప్రశమనం సర్వవ్యాధివినాశనమ్ |
సర్వపుణ్యప్రదం దివ్యం సుభగైశ్వర్యవర్ధనమ్ || ౨౧ ||

సర్వత్ర శుభదం నిత్యం యః పఠేద్వజ్రపంజరమ్ |
సుబ్రహ్మణ్యః సుసంప్రీతో వాంఛితార్థాన్ ప్రయచ్ఛతి |
దేహాంతే ముక్తిమాప్నోతి స్కందవర్మానుభావతః || ౨౨ ||

ఇతి స్కాందే అగస్త్యనారదసంవాదే సుబ్రహ్మణ్య కవచమ్ |

Sri Subrahmanya Swamy Related Stotras

Sri Karthikeya Karavalamba Stotram In Telugu | శ్రీ కార్తికేయ కరావలంబ స్తోత్రం

Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంగళాష్టకం

Sri Subramanya Moola Mantra Stava in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మూలమంత్ర స్తవః

Sri Subrahmanya Mala Mantra Lyrics in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మాలామంత్రః

Sri Subrahmanya Manasa Puja Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మానసపూజా స్తోత్రం

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram in Telugu | శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం 2

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర పూజా విధానం – Sri Subrahmanya Pooja Vidhanam in Telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళిః – Sri Subrahmanya Sahasranamavali in Telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Subrahmanya Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Subrahmanya Ashtottara Satanama Stotram in Telugu

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Subrahmanya Ashtottara Satanama Stotram in Telugu