శ్రీ శుక్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Sukra Ashtottara Satanamavali

0
512

 

Sri Sukra Ashtottara Satanamavali

ఓం శుక్రాయ నమః |
ఓం శుచయే నమః |
ఓం శుభగుణాయ నమః |
ఓం శుభదాయ నమః |
ఓం శుభలక్షణాయ నమః |
ఓం శోభనాక్షాయ నమః |
ఓం శుభ్రరూపాయ నమః |
ఓం శుద్ధస్ఫటికభాస్వరాయ నమః |
ఓం దీనార్తిహరకాయ నమః |
ఓం దైత్యగురవే నమః | ౧౦

ఓం దేవాభివందితాయ నమః |
ఓం కావ్యాసక్తాయ నమః |
ఓం కామపాలాయ నమః |
ఓం కవయే నమః |
ఓం కళ్యాణదాయకాయ నమః |
ఓం భద్రమూర్తయే నమః |
ఓం భద్రగుణాయ నమః |
ఓం భార్గవాయ నమః |
ఓం భక్తపాలనాయ నమః |
ఓం భోగదాయ నమః | ౨౦

ఓం భువనాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం భుక్తిముక్తిఫలప్రదాయ నమః |
ఓం చారుశీలాయ నమః |
ఓం చారురూపాయ నమః |
ఓం చారుచంద్రనిభాననాయ నమః |
ఓం నిధయే నమః |
ఓం నిఖిలశాస్త్రజ్ఞాయ నమః |
ఓం నీతివిద్యాధురంధరాయ నమః |
ఓం సర్వలక్షణసంపన్నాయ నమః |
ఓం సర్వావగుణవర్జితాయ నమః | ౩౦

ఓం సమానాధికనిర్ముక్తాయ నమః |
ఓం సకలాగమపారగాయ నమః |
ఓం భృగవే నమః |
ఓం భోగకరాయ నమః |
ఓం భూమిసురపాలనతత్పరాయ నమః |
ఓం మనస్వినే నమః |
ఓం మానదాయ నమః |
ఓం మాన్యాయ నమః |
ఓం మాయాతీతాయ నమః |
ఓం మహాశయాయ నమః | ౪౦

ఓం బలిప్రసన్నాయ నమః |
ఓం అభయదాయ నమః |
ఓం బలినే నమః |
ఓం బలపరాక్రమాయ నమః |
ఓం భవపాశపరిత్యాగాయ నమః |
ఓం బలిబంధవిమోచకాయ నమః |
ఓం ఘనాశయాయ నమః |
ఓం ఘనాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం కంబుగ్రీవాయ నమః |
ఓం కళాధరాయ నమః | ౫౦

ఓం కారుణ్యరససంపూర్ణాయ నమః |
ఓం కళ్యాణగుణవర్ధనాయ నమః |
ఓం శ్వేతాంబరాయ నమః |
ఓం శ్వేతవపుషే నమః |
ఓం చతుర్భుజసమన్వితాయ నమః |
ఓం అక్షమాలాధరాయ నమః |
ఓం అచింత్యాయ నమః |
ఓం అక్షీణగుణభాసురాయ నమః |
ఓం నక్షత్రగణసంచారాయ నమః |
ఓం నయదాయ నమః | ౬౦

ఓం నీతిమార్గదాయ నమః |
ఓం వర్షప్రదాయ నమః |
ఓం హృషీకేశాయ నమః |
ఓం క్లేశనాశకరాయ నమః |
ఓం కవయే నమః |
ఓం చింతితార్థప్రదాయ నమః |
ఓం శాంతమతయే నమః |
ఓం చిత్తసమాధికృతే నమః |
ఓం ఆధివ్యాధిహరాయ నమః |
ఓం భూరివిక్రమాయ నమః | ౭౦

ఓం పుణ్యదాయకాయ నమః |
ఓం పురాణపురుషాయ నమః |
ఓం పూజ్యాయ నమః |
ఓం పురుహూతాదిసన్నుతాయ నమః |
ఓం అజేయాయ నమః |
ఓం విజితారాతయే నమః |
ఓం వివిధాభరణోజ్జ్వలాయ నమః |
ఓం కుందపుష్పప్రతీకాశాయ నమః |
ఓం మందహాసాయ నమః |
ఓం మహామతయే నమః | ౮౦

ఓం ముక్తాఫలసమానాభాయ నమః |
ఓం ముక్తిదాయ నమః |
ఓం మునిసన్నుతాయ నమః |
ఓం రత్నసింహాసనారూఢాయ నమః |
ఓం రథస్థాయ నమః |
ఓం రజతప్రభాయ నమః |
ఓం సూర్యప్రాగ్దేశసంచారాయ నమః |
ఓం సురశత్రుసుహృదే నమః |
ఓం కవయే నమః |
ఓం తులావృషభరాశీశాయ నమః | ౯౦

ఓం దుర్ధరాయ నమః |
ఓం ధర్మపాలకాయ నమః |
ఓం భాగ్యదాయ నమః |
ఓం భవ్యచారిత్రాయ నమః |
ఓం భవపాశవిమోచకాయ నమః |
ఓం గౌడదేశేశ్వరాయ నమః |
ఓం గోప్త్రే నమః |
ఓం గుణినే నమః |
ఓం గుణవిభూషణాయ నమః |
ఓం జ్యేష్ఠానక్షత్రసంభూతాయ నమః | ౧౦౦

ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః |
ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం శుచిస్మితాయ నమః |
ఓం అపవర్గప్రదాయ నమః |
ఓం అనంతాయ నమః |
ఓం సంతానఫలదాయకాయ నమః |
ఓం సర్వైశ్వర్యప్రదాయ నమః |
ఓం సర్వగీర్వాణగణసన్నుతాయ నమః | ౧౦౮

Download PDF here Sri Sukra Ashtottara Satanamavali – శ్రీ శుక్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here