శ్రీ శుక్రస్తోత్రం – Sri Sukra Stotram

0
95

 

Sri Sukra Stotram

శృణ్వంతు మునయః సర్వే శుక్రస్తోత్రమిదం శుభమ్ |
రహస్యం సర్వభూతానాం శుక్రప్రీతికరం పరమ్ || ౧ ||

యేషాం సంకీర్తనైర్నిత్యం సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ |
తాని శుక్రస్య నామాని కథయామి శుభాని చ || ౨ ||

శుక్రః శుభగ్రహః శ్రీమాన్ వర్షకృద్వర్షవిఘ్నకృత్ |
తేజోనిధిః జ్ఞానదాతా యోగీ యోగవిదాం వరః || ౩ ||

దైత్యసంజీవనో ధీరో దైత్యనేతోశనా కవిః |
నీతికర్తా గ్రహాధీశో విశ్వాత్మా లోకపూజితః || ౪ ||

శుక్లమాల్యాంబరధరః శ్రీచందనసమప్రభః |
అక్షమాలాధరః కావ్యః తపోమూర్తిర్ధనప్రదః || ౫ ||

చతుర్వింశతినామాని అష్టోత్తరశతం యథా |
దేవస్యాగ్రే విశేషేణ పూజాం కృత్వా విధానతః || ౬ ||

య ఇదం పఠతి స్తోత్రం భార్గవస్య మహాత్మనః |
విషమస్థోఽపి భగవాన్ తుష్టః స్యాన్నాత్ర సంశయః || ౭ ||

స్తోత్రం భృగోరిదమనంతగుణప్రదం యో
భక్త్యా పఠేచ్చ మనుజో నియతః శుచిః సన్ |
ప్రాప్నోతి నిత్యమతులాం శ్రియమీప్సితార్థాన్
రాజ్యం సమస్తధనధాన్యయుతం సమృద్ధిమ్ || ౮ ||

Download PDF here Sri Sukra Stotram – శ్రీ శుక్రస్తోత్రం


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here