శ్రీ సూర్య కవచ స్తోత్రం – Sri Surya Kavacham

0
2907

శ్రీ సూర్య కవచస్తోత్రం – Sri Surya Kavacham

యాజ్ఞవల్క్య ఉవాచ |
శృణుష్వ మునిశార్దూల సూర్యస్య కవచం శుభమ్ |
శరీరారోగ్యదం దివ్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ || ౧ ||

దేదీప్యమానముకుటం స్ఫురన్మకరకుండలమ్ |
ధ్యాత్వా సహస్రకిరణం స్తోత్రమేతదుదీరయేత్ || ౨ ||

శిరో మే భాస్కరః పాతు లలాటం మేఽమితద్యుతిః |
నేత్రే దినమణిః పాతు శ్రవణే వాసరేశ్వరః || ౩ ||

ఘ్రాణం ఘర్మఘృణిః పాతు వదనం వేదవాహనః |
జిహ్వాం మే మానదః పాతు కంఠం మే సురవందితః || ౪ ||

స్కంధౌ ప్రభాకరః పాతు వక్షః పాతు జనప్రియః |
పాతు పాదౌ ద్వాదశాత్మా సర్వాంగం సకలేశ్వరః || ౫ ||

సూర్యరక్షాత్మకం స్తోత్రం లిఖిత్వా భూర్జపత్రకే |
దధాతి యః కరే తస్య వశగాః సర్వసిద్ధయః || ౬ ||

సుస్నాతో యో జపేత్సమ్యగ్యోఽధీతే స్వస్థమానసః |
స రోగముక్తో దీర్ఘాయుః సుఖం పుష్టిం చ విందతి || ౭ ||

ఇతి శ్రీమద్యాజ్ఞవల్క్యమునివిరచితం సూర్యకవచస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Download PDF here Sri Surya Kavacham – శ్రీ సూర్య కవచస్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here