శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం – Sri Surya Namaskara Mantram

0
4788

శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం – Sri Surya Namaskara Mantram

ఓం ధ్యాయేస్సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ
నారాయణస్సరసిజాసన సన్నివిష్టః|
కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ
హారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః ||

ఓం మిత్రాయ నమః |
ఓం రవయే నమః |
ఓం సూర్యాయ నమః |
ఓం భానవే నమః |
ఓం ఖగాయ నమః |
ఓం పూష్ణే నమః |
ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః |
ఓం మరీచయే నమః |
ఓం ఆదిత్యాయ నమః |
ఓం సవిత్రే నమః |
ఓం అర్కాయ నమః |
ఓం భాస్కరాయ నమః |
ఓం శ్రీసవితృసూర్యనారాయణాయ నమః ||

ఆదిత్యస్య నమస్కారాన్ యే కుర్వంతి దినే దినే |
ఆయుః ప్రజ్ఞాం బలం వీర్యం తేజస్తేషాం చ జాయతే ||

DOWNLOAD PDF here Sri Surya Namaskara Mantram – శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here