శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం – Sri Surya Namaskara Mantram

శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం – Sri Surya Namaskara Mantram ఓం ధ్యాయేస్సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ నారాయణస్సరసిజాసన సన్నివిష్టః| కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ హారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః || ఓం మిత్రాయ నమః | ఓం రవయే నమః | ఓం సూర్యాయ నమః | ఓం భానవే నమః | ఓం ఖగాయ నమః | ఓం పూష్ణే నమః | ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః | ఓం మరీచయే నమః | ఓం ఆదిత్యాయ … Continue reading శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం – Sri Surya Namaskara Mantram