Sri Surya Sahasranama Stotram in Telugu | శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రం

0
269
Sri Surya Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu
Sri Surya Sahasranama Stotram Lyrics With Meaning in Telugu PDF Download

Sri Surya Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రస్య వేదవ్యాస ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః సవితా దేవతా సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్ |
ధ్యేయః సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ
నారాయణః సరసిజాసనసన్నివిష్టః |
కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ
హారీ హిరణ్మయవపుర్ధృతశంఖచక్రః ||

స్తోత్రమ్ |
ఓం విశ్వవిద్విశ్వజిత్కర్తా విశ్వాత్మా విశ్వతోముఖః |
విశ్వేశ్వరో విశ్వయోనిర్నియతాత్మా జితేంద్రియః || ౧ ||

కాలాశ్రయః కాలకర్తా కాలహా కాలనాశనః |
మహాయోగీ మహాసిద్ధిర్మహాత్మా సుమహాబలః || ౨ ||

ప్రభుర్విభుర్భూతనాథో భూతాత్మా భువనేశ్వరః |
భూతభవ్యో భావితాత్మా భూతాంతఃకరణం శివః || ౩ ||

శరణ్యః కమలానందో నందనో నందవర్ధనః |
వరేణ్యో వరదో యోగీ సుసంయుక్తః ప్రకాశకః || ౪ ||

ప్రాప్తయానః పరప్రాణః పూతాత్మా ప్రియతః ప్రియః | [*ప్రయతః*]
నయః సహస్రపాత్ సాధుర్దివ్యకుండలమండితః || ౫ ||

అవ్యంగధారీ ధీరాత్మా సవితా వాయువాహనః |
సమాహితమతిర్దాతా విధాతా కృతమంగలః || ౬ ||

కపర్దీ కల్పపాద్రుద్రః సుమనా ధర్మవత్సలః |
సమాయుక్తో విముక్తాత్మా కృతాత్మా కృతినాం వరః || ౭ ||

అవిచింత్యవపుః శ్రేష్ఠో మహాయోగీ మహేశ్వరః |
కాంతః కామారిరాదిత్యో నియతాత్మా నిరాకులః || ౮ ||

కామః కారుణికః కర్తా కమలాకరబోధనః |
సప్తసప్తిరచింత్యాత్మా మహాకారుణికోత్తమః || ౯ ||

సంజీవనో జీవనాథో జయో జీవో జగత్పతిః |
అయుక్తో విశ్వనిలయః సంవిభాగీ వృషధ్వజః || ౧౦ ||

వృషాకపిః కల్పకర్తా కల్పాంతకరణో రవిః |
ఏకచక్రరథో మౌనీ సురథో రథినాం వరః || ౧౧ ||

సక్రోధనో రశ్మిమాలీ తేజోరాశిర్విభావసుః |
దివ్యకృద్దినకృద్దేవో దేవదేవో దివస్పతిః || ౧౨ ||

దీననాథో హరో హోతా దివ్యబాహుర్దివాకరః |
యజ్ఞో యజ్ఞపతిః పూషా స్వర్ణరేతాః పరావరః || ౧౩ ||

పరాపరజ్ఞస్తరణిరంశుమాలీ మనోహరః |
ప్రాజ్ఞః ప్రాజ్ఞపతిః సూర్యః సవితా విష్ణురంశుమాన్ || ౧౪ ||

సదాగతిర్గంధవహో విహితో విధిరాశుగః |
పతంగః పతగః స్థాణుర్విహంగో విహగో వరః || ౧౫ ||

హర్యశ్వో హరితాశ్వశ్చ హరిదశ్వో జగత్ప్రియః |
త్ర్యంబకః సర్వదమనో భావితాత్మా భిషగ్వరః || ౧౬ ||

ఆలోకకృల్లోకనాథో లోకాలోకనమస్కృతః |
కాలః కల్పాంతకో వహ్నిస్తపనః సంప్రతాపనః || ౧౭ ||

విలోచనో విరూపాక్షః సహస్రాక్షః పురందరః |
సహస్రరశ్మిర్మిహిరో వివిధాంబరభూషణః || ౧౮ ||

ఖగః ప్రతర్దనో ధన్యో హయగో వాగ్విశారదః |
శ్రీమానశిశిరో వాగ్మీ శ్రీపతిః శ్రీనికేతనః || ౧౯ ||

శ్రీకంఠః శ్రీధరః శ్రీమాన్ శ్రీనివాసో వసుప్రదః |
కామచారీ మహామాయో మహోగ్రోఽవిదితామయః || ౨౦ ||

తీర్థక్రియావాన్ సునయో విభక్తో భక్తవత్సలః |
కీర్తిః కీర్తికరో నిత్యః కుండలీ కవచీ రథీ || ౨౧ ||

హిరణ్యరేతాః సప్తాశ్వః ప్రయతాత్మా పరంతపః |
బుద్ధిమానమరశ్రేష్ఠో రోచిష్ణుః పాకశాసనః || ౨౨ ||

సముద్రో ధనదో ధాతా మాంధాతా కశ్మలాపహః |
తమోఘ్నో ధ్వాంతహా వహ్నిర్హోతాఽంతఃకరణో గుహః || ౨౩ ||

పశుమాన్ ప్రయతానందో భూతేశః శ్రీమతాం వరః |
నిత్యోఽదితో నిత్యరథః సురేశః సురపూజితః || ౨౪ ||

అజితో విజితో జేతా జంగమస్థావరాత్మకః |
జీవానందో నిత్యగామీ విజేతా విజయప్రదః || ౨౫ ||

పర్జన్యోఽగ్నిః స్థితిః స్థేయః స్థవిరోఽథ నిరంజనః |
ప్రద్యోతనో రథారూఢః సర్వలోకప్రకాశకః || ౨౬ ||

ధ్రువో మేషీ మహావీర్యో హంసః సంసారతారకః |
సృష్టికర్తా క్రియాహేతుర్మార్తండో మరుతాం పతిః || ౨౭ ||

మరుత్వాన్ దహనస్త్వష్టా భగో భర్గోఽర్యమా కపిః |
వరుణేశో జగన్నాథః కృతకృత్యః సులోచనః || ౨౮ ||

వివస్వాన్ భానుమాన్ కార్యః కారణస్తేజసాం నిధిః |
అసంగగామీ తిగ్మాంశుర్ధర్మాంశుర్దీప్తదీధితిః || ౨౯ ||

సహస్రదీధితిర్బ్రధ్నః సహస్రాంశుర్దివాకరః |
గభస్తిమాన్ దీధితిమాన్ స్రగ్వీ మణికులద్యుతిః || ౩౦ ||

భాస్కరః సురకార్యజ్ఞః సర్వజ్ఞస్తీక్ష్ణదీధితిః |
సురజ్యేష్ఠః సురపతిర్బహుజ్ఞో వచసాం పతిః || ౩౧ ||

తేజోనిధిర్బృహత్తేజా బృహత్కీర్తిర్బృహస్పతిః |
అహిమానూర్జితో ధీమానాముక్తః కీర్తివర్ధనః || ౩౨ ||

మహావైద్యో గణపతిర్ధనేశో గణనాయకః |
తీవ్రప్రతాపనస్తాపీ తాపనో విశ్వతాపనః || ౩౩ ||

కార్తస్వరో హృషీకేశః పద్మానందోఽతినందితః |
పద్మనాభోఽమృతాహారః స్థితిమాన్ కేతుమాన్ నభః || ౩౪ ||

అనాద్యంతోఽచ్యుతో విశ్వో విశ్వామిత్రో ఘృణిర్విరాట్ |
ఆముక్తకవచో వాగ్మీ కంచుకీ విశ్వభావనః || ౩౫ ||

అనిమిత్తగతిః శ్రేష్ఠః శరణ్యః సర్వతోముఖః |
విగాహీ వేణురసహః సమాయుక్తః సమాక్రతుః || ౩౬ ||

ధర్మకేతుర్ధర్మరతిః సంహర్తా సంయమో యమః |
ప్రణతార్తిహరో వాయుః సిద్ధకార్యో జనేశ్వరః || ౩౭ ||

నభో విగాహనః సత్యః సవితాత్మా మనోహరః |
హారీ హరిర్హరో వాయురృతుః కాలానలద్యుతిః || ౩౮ ||

సుఖసేవ్యో మహాతేజా జగతామేకకారణమ్ |
మహేంద్రో విష్టుతః స్తోత్రం స్తుతిహేతుః ప్రభాకరః || ౩౯ ||

సహస్రకర ఆయుష్మాన్ అరోషః సుఖదః సుఖీ |
వ్యాధిహా సుఖదః సౌఖ్యం కల్యాణః కలతాం వరః || ౪౦ ||

ఆరోగ్యకారణం సిద్ధిరృద్ధిర్వృద్ధిర్బృహస్పతిః |
హిరణ్యరేతా ఆరోగ్యం విద్వాన్ బ్రధ్నో బుధో మహాన్ || ౪౧ ||

ప్రాణవాన్ ధృతిమాన్ ఘర్మో ఘర్మకర్తా రుచిప్రదః |
సర్వప్రియః సర్వసహః సర్వశత్రువినాశనః || ౪౨ ||

ప్రాంశుర్విద్యోతనో ద్యోతః సహస్రకిరణః కృతీ |
కేయూరీ భూషణోద్భాసీ భాసితో భాసనోఽనలః || ౪౩ ||

శరణ్యార్తిహరో హోతా ఖద్యోతః ఖగసత్తమః |
సర్వద్యోతో భవద్యోతః సర్వద్యుతికరో మతః || ౪౪ ||

కల్యాణః కల్యాణకరః కల్యః కల్యకరః కవిః |
కల్యాణకృత్ కల్యవపుః సర్వకల్యాణభాజనమ్ || ౪౫ ||

శాంతిప్రియః ప్రసన్నాత్మా ప్రశాంతః ప్రశమప్రియః |
ఉదారకర్మా సునయః సువర్చా వర్చసోజ్జ్వలః || ౪౬ ||

వర్చస్వీ వర్చసామీశస్త్రైలోక్యేశో వశానుగః |
తేజస్వీ సుయశా వర్ష్మీ వర్ణాధ్యక్షో బలిప్రియః || ౪౭ ||

యశస్వీ తేజోనిలయస్తేజస్వీ ప్రకృతిస్థితః |
ఆకాశగః శీఘ్రగతిరాశుగో గతిమాన్ ఖగః || ౪౮ ||

గోపతిర్గ్రహదేవేశో గోమానేకః ప్రభంజనః |
జనితా ప్రజనో జీవో దీపః సర్వప్రకాశకః || ౪౯ ||

సర్వసాక్షీ యోగనిత్యో నభస్వానసురాంతకః |
రక్షోఘ్నో విఘ్నశమనః కిరీటీ సుమనఃప్రియః || ౫౦ ||

మరీచిమాలీ సుమతిః కృతాభిఖ్యవిశేషకః |
శిష్టాచారః శుభాచారః స్వచారాచారతత్పరః || ౫౧ ||

మందారో మాఠరో వేణుః క్షుధాపః క్ష్మాపతిర్గురుః |
సువిశిష్టో విశిష్టాత్మా విధేయో జ్ఞానశోభనః || ౫౨ ||

మహాశ్వేతః ప్రియో జ్ఞేయః సామగో మోక్షదాయకః |
సర్వవేదప్రగీతాత్మా సర్వవేదలయో మహాన్ || ౫౩ ||

వేదమూర్తిశ్చతుర్వేదో వేదభృద్వేదపారగః |
క్రియావానసితో జిష్ణుర్వరీయాంశుర్వరప్రదః || ౫౪ ||

వ్రతచారీ వ్రతధరో లోకబంధురలంకృతః |
అలంకారాక్షరో వేద్యో విద్యావాన్ విదితాశయః || ౫౫ ||

ఆకారో భూషణో భూష్యో భూష్ణుర్భువనపూజితః |
చక్రపాణిర్ధ్వజధరః సురేశో లోకవత్సలః || ౫౬ ||

వాగ్మిపతిర్మహాబాహుః ప్రకృతిర్వికృతిర్గుణః |
అంధకారాపహః శ్రేష్ఠో యుగావర్తో యుగాదికృత్ || ౫౭ ||

అప్రమేయః సదాయోగీ నిరహంకార ఈశ్వరః |
శుభప్రదః శుభః శాస్తా శుభకర్మా శుభప్రదః || ౫౮ ||

సత్యవాన్ శ్రుతిమానుచ్చైర్నకారో వృద్ధిదోఽనలః |
బలభృద్బలదో బంధుర్మతిమాన్ బలినాం వరః || ౫౯ ||

అనంగో నాగరాజేంద్రః పద్మయోనిర్గణేశ్వరః |
సంవత్సర ఋతుర్నేతా కాలచక్రప్రవర్తకః || ౬౦ ||

పద్మేక్షణః పద్మయోనిః ప్రభావానమరః ప్రభుః |
సుమూర్తిః సుమతిః సోమో గోవిందో జగదాదిజః || ౬౧ ||

పీతవాసాః కృష్ణవాసా దిగ్వాసాస్త్వింద్రియాతిగః |
అతీంద్రియోఽనేకరూపః స్కందః పరపురంజయః || ౬౨ ||

శక్తిమాన్ జలధృగ్భాస్వాన్ మోక్షహేతురయోనిజః |
సర్వదర్శీ జితాదర్శో దుఃస్వప్నాశుభనాశనః || ౬౩ ||

మాంగల్యకర్తా తరణిర్వేగవాన్ కశ్మలాపహః |
స్పష్టాక్షరో మహామంత్రో విశాఖో యజనప్రియః || ౬౪ ||

విశ్వకర్మా మహాశక్తిర్ద్యుతిరీశో విహంగమః |
విచక్షణో దక్ష ఇంద్రః ప్రత్యూషః ప్రియదర్శనః || ౬౫ ||

అఖిన్నో వేదనిలయో వేదవిద్విదితాశయః |
ప్రభాకరో జితరిపుః సుజనోఽరుణసారథిః || ౬౬ ||

కునాశీ సురతః స్కందో మహితోఽభిమతో గురుః |
గ్రహరాజో గ్రహపతిర్గ్రహనక్షత్రమండలః || ౬౭ ||

భాస్కరః సతతానందో నందనో నరవాహనః |
మంగలోఽథ మంగలవాన్ మాంగల్యో మంగలావహః || ౬౮ ||

మంగల్యచారుచరితః శీర్ణః సర్వవ్రతో వ్రతీ |
చతుర్ముఖః పద్మమాలీ పూతాత్మా ప్రణతార్తిహా || ౬౯ ||

అకించనః సతామీశో నిర్గుణో గుణవాఞ్ఛుచిః |
సంపూర్ణః పుండరీకాక్షో విధేయో యోగతత్పరః || ౭౦ ||

సహస్రాంశుః క్రతుమతిః సర్వజ్ఞః సుమతిః సువాక్ |
సువాహనో మాల్యదామా కృతాహారో హరిప్రియః || ౭౧ ||

బ్రహ్మా ప్రచేతాః ప్రథితః ప్రయతాత్మా స్థిరాత్మకః |
శతవిందుః శతముఖో గరీయాననలప్రభః || ౭౨ ||

ధీరో మహత్తరో విప్రః పురాణపురుషోత్తమః |
విద్యారాజాధిరాజో హి విద్యావాన్ భూతిదః స్థితః || ౭౩ ||

అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమాన్ విపాప్మా బహుమంగలః |
స్వఃస్థితః సురథః స్వర్ణో మోక్షదో బలికేతనః || ౭౪ ||

నిర్ద్వంద్వో ద్వంద్వహా స్వర్గః సర్వగః సంప్రకాశకః |
దయాలుః సూక్ష్మధీః క్షాంతిః క్షేమాక్షేమస్థితిప్రియః || ౭౫ ||

భూధరో భూపతిర్వక్తా పవిత్రాత్మా త్రిలోచనః |
మహావరాహః ప్రియకృద్దాతా భోక్తాఽభయప్రదః || ౭౬ ||

చక్రవర్తీ ధృతికరః సంపూర్ణోఽథ మహేశ్వరః |
చతుర్వేదధరోఽచింత్యో వినింద్యో వివిధాశనః || ౭౭ ||

విచిత్రరథ ఏకాకీ సప్తసప్తిః పరాత్పరః |
సర్వోదధిస్థితికరః స్థితిస్థేయః స్థితిప్రియః || ౭౮ ||

నిష్కలః పుష్కలో విభుర్వసుమాన్ వాసవప్రియః |
పశుమాన్ వాసవస్వామీ వసుధామా వసుప్రదః || ౭౯ ||

బలవాన్ జ్ఞానవాంస్తత్త్వమోంకారస్త్రిషుసంస్థితః |
సంకల్పయోనిర్దినకృద్భగవాన్ కారణాపహః || ౮౦ ||

నీలకంఠో ధనాధ్యక్షశ్చతుర్వేదప్రియంవదః |
వషట్కారోద్గాతా హోతా స్వాహాకారో హుతాహుతిః || ౮౧ ||

జనార్దనో జనానందో నరో నారాయణోఽంబుదః |
సందేహనాశనో వాయుర్ధన్వీ సురనమస్కృతః || ౮౨ ||

విగ్రహీ విమలో విందుర్విశోకో విమలద్యుతిః |
ద్యుతిమాన్ ద్యోతనో విద్యుద్విద్యావాన్ విదితో బలీ || ౮౩ ||

ఘర్మదో హిమదో హాసః కృష్ణవర్త్మా సుతాజితః |
సావిత్రీభావితో రాజా విశ్వామిత్రో ఘృణిర్విరాట్ || ౮౪ ||

సప్తార్చిః సప్తతురగః సప్తలోకనమస్కృతః |
సంపూర్ణోఽథ జగన్నాథః సుమనాః శోభనప్రియః || ౮౫ ||

సర్వాత్మా సర్వకృత్ సృష్టిః సప్తిమాన్ సప్తమీప్రియః |
సుమేధా మేధికో మేధ్యో మేధావీ మధుసూదనః || ౮౬ ||

అంగిరఃపతిః కాలజ్ఞో ధూమకేతుః సుకేతనః |
సుఖీ సుఖప్రదః సౌఖ్యః కాంతిః కాంతిప్రియో మునిః || ౮౭ ||

సంతాపనః సంతపన ఆతపస్తపసాం పతిః |
ఉమాపతిః సహస్రాంశుః ప్రియకారీ ప్రియంకరః || ౮౮ ||

ప్రీతిర్విమన్యురంభోత్థః ఖంజనో జగతాం పతిః |
జగత్పితా ప్రీతమనాః సర్వః ఖర్వో గుహోఽచలః || ౮౯ ||

సర్వగో జగదానందో జగన్నేతా సురారిహా |
శ్రేయః శ్రేయస్కరో జ్యాయాన్ మహానుత్తమ ఉద్భవః || ౯౦ ||

ఉత్తమో మేరుమేయోఽథ ధరణో ధరణీధరః |
ధరాధ్యక్షో ధర్మరాజో ధర్మాధర్మప్రవర్తకః || ౯౧ ||

రథాధ్యక్షో రథగతిస్తరుణస్తనితోఽనలః |
ఉత్తరోఽనుత్తరస్తాపీ అవాక్పతిరపాం పతిః || ౯౨ ||

పుణ్యసంకీర్తనః పుణ్యో హేతుర్లోకత్రయాశ్రయః |
స్వర్భానుర్విగతానందో విశిష్టోత్కృష్టకర్మకృత్ || ౯౩ ||

వ్యాధిప్రణాశనః క్షేమః శూరః సర్వజితాం వరః |
ఏకరథో రథాధీశః పితా శనైశ్చరస్య హి || ౯౪ ||

వైవస్వతగురుర్మృత్యుర్ధర్మనిత్యో మహావ్రతః |
ప్రలంబహారసంచారీ ప్రద్యోతో ద్యోతితానలః || ౯౫ ||

సంతాపహృత్ పరో మంత్రో మంత్రమూర్తిర్మహాబలః |
శ్రేష్ఠాత్మా సుప్రియః శంభుర్మరుతామీశ్వరేశ్వరః || ౯౬ ||

సంసారగతివిచ్చేత్తా సంసారార్ణవతారకః |
సప్తజిహ్వః సహస్రార్చీ రత్నగర్భోఽపరాజితః || ౯౭ ||

ధర్మకేతురమేయాత్మా ధర్మాధర్మవరప్రదః |
లోకసాక్షీ లోకగురుర్లోకేశశ్చండవాహనః || ౯౮ ||

ధర్మయూపో యూపవృక్షో ధనుష్పాణిర్ధనుర్ధరః |
పినాకధృఙ్మహోత్సాహో మహామాయో మహాశనః || ౯౯ ||

వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠః సర్వశస్త్రభృతాం వరః |
జ్ఞానగమ్యో దురారాధ్యో లోహితాంగో వివర్ధనః || ౧౦౦ ||

ఖగోఽంధో ధర్మదో నిత్యో ధర్మకృచ్చిత్రవిక్రమః |
భగవానాత్మవాన్ మంత్రస్త్ర్యక్షరో నీలలోహితః || ౧౦౧ ||

ఏకోఽనేకస్త్రయీ కాలః సవితా సమితింజయః |
శార్ఙ్గధన్వాఽనలో భీమః సర్వప్రహరణాయుధః || ౧౦౨ ||

సుకర్మా పరమేష్ఠీ చ నాకపాలీ దివిస్థితః |
వదాన్యో వాసుకిర్వైద్య ఆత్రేయోఽథ పరాక్రమః || ౧౦౩ ||

ద్వాపరః పరమోదారః పరమో బ్రహ్మచర్యవాన్ |
ఉదీచ్యవేషో ముకుటీ పద్మహస్తో హిమాంశుభృత్ || ౧౦౪ ||

సితః ప్రసన్నవదనః పద్మోదరనిభాననః |
సాయం దివా దివ్యవపురనిర్దేశ్యో మహాలయః || ౧౦౫ ||

మహారథో మహానీశః శేషః సత్త్వరజస్తమః |
ధృతాతపత్రప్రతిమో విమర్షీ నిర్ణయః స్థితః || ౧౦౬ ||

అహింసకః శుద్ధమతిరద్వితీయో వివర్ధనః |
సర్వదో ధనదో మోక్షో విహారీ బహుదాయకః || ౧౦౭ ||

చారురాత్రిహరో నాథో భగవాన్ సర్వగోఽవ్యయః |
మనోహరవపుః శుభ్రః శోభనః సుప్రభావనః || ౧౦౮ ||

సుప్రభావః సుప్రతాపః సునేత్రో దిగ్విదిక్పతిః |
రాజ్ఞీప్రియః శబ్దకరో గ్రహేశస్తిమిరాపహః || ౧౦౯ ||

సైంహికేయరిపుర్దేవో వరదో వరనాయకః |
చతుర్భుజో మహాయోగీ యోగీశ్వరపతిస్తథా || ౧౧౦ ||

అనాదిరూపోఽదితిజో రత్నకాంతిః ప్రభామయః |
జగత్ప్రదీపో విస్తీర్ణో మహావిస్తీర్ణమండలః || ౧౧౧ ||

ఏకచక్రరథః స్వర్ణరథః స్వర్ణశరీరధృక్ |
నిరాలంబో గగనగో ధర్మకర్మప్రభావకృత్ || ౧౧౨ ||

ధర్మాత్మా కర్మణాం సాక్షీ ప్రత్యక్షః పరమేశ్వరః |
మేరుసేవీ సుమేధావీ మేరురక్షాకరో మహాన్ || ౧౧౩ ||

ఆధారభూతో రతిమాంస్తథా చ ధనధాన్యకృత్ |
పాపసంతాపహర్తా చ మనోవాంఛితదాయకః || ౧౧౪ ||

రోగహర్తా రాజ్యదాయీ రమణీయగుణోఽనృణీ |
కాలత్రయానంతరూపో మునివృందనమస్కృతః || ౧౧౫ ||

సంధ్యారాగకరః సిద్ధః సంధ్యావందనవందితః |
సామ్రాజ్యదాననిరతః సమారాధనతోషవాన్ || ౧౧౬ ||

భక్తదుఃఖక్షయకరో భవసాగరతారకః |
భయాపహర్తా భగవానప్రమేయపరాక్రమః |
మనుస్వామీ మనుపతిర్మాన్యో మన్వంతరాధిపః || ౧౧౭ ||

ఫలశ్రుతిః |
ఏతత్తే సర్వమాఖ్యాతం యన్మాం త్వం పరిపృచ్ఛసి |
నామ్నాం సహస్రం సవితుః పరాశర్యో యదాహ మే || ౧ ||

ధన్యం యశస్యమాయుష్యం దుఃఖదుఃస్వప్ననాశనమ్ |
బంధమోక్షకరం చైవ భానోర్నామానుకీర్తనాత్ || ౨ ||

యస్త్విదం శృణుయాన్నిత్యం పఠేద్వా ప్రయతో నరః |
అక్షయం సుఖమన్నాద్యం భవేత్తస్యోపసాధితమ్ || ౩ ||

నృపాగ్నితస్కరభయం వ్యాధితో న భయం భవేత్ |
విజయీ చ భవేన్నిత్యమాశ్రయం పరమాప్నుయాత్ || ౪ ||

కీర్తిమాన్ సుభగో విద్వాన్ స సుఖీ ప్రియదర్శనః |
జీవేద్వర్షశతాయుశ్చ సర్వవ్యాధివివర్జితః || ౫ ||

నామ్నాం సహస్రమిదమంశుమతః పఠేద్యః
ప్రాతః శుచిర్నియమవాన్ సుసమృద్ధియుక్తః |
దూరేణ తం పరిహరంతి సదైవ రోగాః
భూతాః సుపర్ణమివ సర్వమహోరగేంద్రాః || ౬ ||

ఇతి శ్రీ భవిష్యపురాణే సప్తమకల్పే శ్రీభగవత్సూర్యస్య సహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Lord Surya Bhagwan Related Stotras

Sri Surya Sahasranamavali Lyrics in Telugu | శ్రీ సూర్య సహస్రనామావళీ

Surya Stuti (Rigveda) Lyrics in Telugu | సూర్య స్తుతి (ఋగ్వేదాంతర్గత)

Sri Surya Stuti Lyrics in Telugu | శ్రీ సూర్య స్తుతిః

Sri Surya Panjara Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ సూర్య పంజర స్తోత్రం

Samba Panchashika Lyrics in Telugu | సాంబపంచాశికా

Surya Grahana Shanti Parihara Sloka in Telugu | సూర్యగ్రహణ శాంతి శ్లోకాః

Samba Panchashika Lyrics in Telugu | సాంబపంచాశికా

Sri Ravi Saptati Nama Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ రవి సప్తతి రహస్యనామ స్తోత్రం

Ratha Saptami Sloka Lyrics in Telugu | రథ సప్తమి శ్లోకాః

Sri Aditya Stotram 2 (Mahabharatam) in Telugu | శ్రీ ఆదిత్య స్తోత్రం (మహాభారతే)

Aditya Stotram Lyrics in Telugu | ఆదిత్య స్తోత్రం