Sri Surya Sahasranamavali Lyrics in Telugu | శ్రీ సూర్య సహస్రనామావళీ

0
141
Sri Surya Sahasranamavali Lyrics in Telugu
Sri Surya Sahasranamavali Lyrics With Meaning in Telugu PDF Download

Sri Surya Sahasranamavali Lyrics in Telugu PDF

1శ్రీ సూర్య సహస్రనామావళీ

ఓం విశ్వవిదే నమః |
ఓం విశ్వజితే నమః |
ఓం విశ్వకర్త్రే నమః |
ఓం విశ్వాత్మనే నమః |
ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః |
ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః |
ఓం విశ్వయోనయే నమః |
ఓం నియతాత్మనే నమః |
ఓం జితేంద్రియాయ నమః |
ఓం కాలాశ్రయాయ నమః |
ఓం కాలకర్త్రే నమః |
ఓం కాలఘ్నే నమః |
ఓం కాలనాశనాయ నమః |
ఓం మహాయోగినే నమః |
ఓం మహాసిద్ధయే నమః |
ఓం మహాత్మనే నమః |
ఓం సుమహాబలాయ నమః |
ఓం ప్రభవే నమః |
ఓం విభవే నమః |
ఓం భూతనాథాయ నమః | ౨౦

ఓం భూతాత్మనే నమః |
ఓం భువనేశ్వరాయ నమః |
ఓం భూతభవ్యాయ నమః |
ఓం భావితాత్మనే నమః |
ఓం భూతాంతఃకరణాయ నమః |
ఓం శివాయ నమః |
ఓం శరణ్యాయ నమః |
ఓం కమలానందాయ నమః |
ఓం నందనాయ నమః |
ఓం నందవర్ధనాయ నమః |
ఓం వరేణ్యాయ నమః |
ఓం వరదాయ నమః |
ఓం యోగినే నమః |
ఓం సుసంయుక్తాయ నమః |
ఓం ప్రకాశకాయ నమః |
ఓం ప్రాప్తయానాయ నమః |
ఓం పరప్రాణాయ నమః |
ఓం పూతాత్మనే నమః |
ఓం ప్రియతాయ నమః |
ఓం ప్రియాయ నమః | ౪౦

ఓం నయాయ నమః |
ఓం సహస్రపాదే నమః |
ఓం సాధవే నమః |
ఓం దివ్యకుండలమండితాయ నమః |
ఓం అవ్యంగధారిణే నమః |
ఓం ధీరాత్మనే నమః |
ఓం సవిత్రే నమః |
ఓం వాయువాహనాయ నమః |
ఓం సమాహితమతయే నమః |
ఓం దాత్రే నమః |
ఓం విధాత్రే నమః |
ఓం కృతమంగలాయ నమః |
ఓం కపర్దినే నమః |
ఓం కల్పపాదే నమః |
ఓం రుద్రాయ నమః |
ఓం సుమనాయ నమః |
ఓం ధర్మవత్సలాయ నమః |
ఓం సమాయుక్తాయ నమః |
ఓం విముక్తాత్మనే నమః |
ఓం కృతాత్మనే నమః | ౬౦

ఓం కృతినాం వరాయ నమః |
ఓం అవిచింత్యవపుషే నమః |
ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం మహాయోగినే నమః |
ఓం మహేశ్వరాయ నమః |
ఓం కాంతాయ నమః |
ఓం కామారయే నమః |
ఓం ఆదిత్యాయ నమః |
ఓం నియతాత్మనే నమః |
ఓం నిరాకులాయ నమః |
ఓం కామాయ నమః |
ఓం కారుణికాయ నమః |
ఓం కర్త్రే నమః |
ఓం కమలాకరబోధనాయ నమః |
ఓం సప్తసప్తయే నమః |
ఓం అచింత్యాత్మనే నమః |
ఓం మహాకారుణికోత్తమాయ నమః |
ఓం సంజీవనాయ నమః |
ఓం జీవనాథాయ నమః |
ఓం జయాయ నమః | ౮౦

ఓం జీవాయ నమః |
ఓం జగత్పతయే నమః |
ఓం అయుక్తాయ నమః |
ఓం విశ్వనిలయాయ నమః |
ఓం సంవిభాగినే నమః |
ఓం వృషధ్వజాయ నమః |
ఓం వృషాకపయే నమః |
ఓం కల్పకర్త్రే నమః |
ఓం కల్పాంతకరణాయ నమః |
ఓం రవయే నమః |
ఓం ఏకచక్రరథాయ నమః |
ఓం మౌనినే నమః |
ఓం సురథాయ నమః |
ఓం రథినాం వరాయ నమః |
ఓం సక్రోధనాయ నమః |
ఓం రశ్మిమాలినే నమః |
ఓం తేజోరాశయే నమః |
ఓం విభావసవే నమః |
ఓం దివ్యకృతే నమః |
ఓం దినకృతే నమః | ౧౦౦

ఓం దేవాయ నమః |
ఓం దేవదేవాయ నమః |
ఓం దివస్పతయే నమః |
ఓం దీననాథాయ నమః |
ఓం హరాయ నమః |
ఓం హోత్రే నమః |
ఓం దివ్యబాహవే నమః |
ఓం దివాకరాయ నమః |
ఓం యజ్ఞాయ నమః |
ఓం యజ్ఞపతయే నమః |
ఓం పూష్ణే నమః |
ఓం స్వర్ణరేతసే నమః |
ఓం పరావరాయ నమః |
ఓం పరాపరజ్ఞాయ నమః |
ఓం తరణయే నమః |
ఓం అంశుమాలినే నమః |
ఓం మనోహరాయ నమః |
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః |
ఓం ప్రాజ్ఞపతయే నమః |
ఓం సూర్యాయ నమః | ౧౨౦

ఓం సవిత్రే నమః |
ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం అంశుమతే నమః |
ఓం సదాగతయే నమః |
ఓం గంధవహాయ నమః |
ఓం విహితాయ నమః |
ఓం విధయే నమః |
ఓం ఆశుగాయ నమః |
ఓం పతంగాయ నమః |
ఓం పతగాయ నమః |
ఓం స్థాణవే నమః |
ఓం విహంగాయ నమః |
ఓం విహగాయ నమః |
ఓం వరాయ నమః |
ఓం హర్యశ్వాయ నమః |
ఓం హరితాశ్వాయ నమః |
ఓం హరిదశ్వాయ నమః |
ఓం జగత్ప్రియాయ నమః |
ఓం త్ర్యంబకాయ నమః |
ఓం సర్వదమనాయ నమః | ౧౪౦

ఓం భావితాత్మనే నమః |
ఓం భిషగ్వరాయ నమః |
ఓం ఆలోకకృతే నమః |
ఓం లోకనాథాయ నమః |
ఓం లోకాలోకనమస్కృతాయ నమః |
ఓం కాలాయ నమః |
ఓం కల్పాంతకాయ నమః |
ఓం వహ్నయే నమః |
ఓం తపనాయ నమః |
ఓం సంప్రతాపనాయ నమః |
ఓం విలోచనాయ నమః |
ఓం విరూపాక్షాయ నమః |
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః |
ఓం పురందరాయ నమః |
ఓం సహస్రరశ్మయే నమః |
ఓం మిహిరాయ నమః |
ఓం వివిధాంబరభూషణాయ నమః |
ఓం ఖగాయ నమః |
ఓం ప్రతర్దనాయ నమః |
ఓం ధన్యాయ నమః | ౧౬౦

ఓం హయగాయ నమః |
ఓం వాగ్విశారదాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం అశిశిరాయ నమః |
ఓం వాగ్మినే నమః |
ఓం శ్రీపతయే నమః |
ఓం శ్రీనికేతనాయ నమః |
ఓం శ్రీకంఠాయ నమః |
ఓం శ్రీధరాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః |
ఓం వసుప్రదాయ నమః |
ఓం కామచారిణే నమః |
ఓం మహామాయాయ నమః |
ఓం మహోగ్రాయ నమః |
ఓం అవిదితామయాయ నమః |
ఓం తీర్థక్రియావతే నమః |
ఓం సునయాయ నమః |
ఓం విభక్తాయ నమః |
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః | ౧౮౦

ఓం కీర్తయే నమః |
ఓం కీర్తికరాయ నమః |
ఓం నిత్యాయ నమః |
ఓం కుండలినే నమః |
ఓం కవచినే నమః |
ఓం రథినే నమః |
ఓం హిరణ్యరేతసే నమః |
ఓం సప్తాశ్వాయ నమః |
ఓం ప్రయతాత్మనే నమః |
ఓం పరంతపాయ నమః |
ఓం బుద్ధిమతే నమః |
ఓం అమరశ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం రోచిష్ణవే నమః |
ఓం పాకశాసనాయ నమః |
ఓం సముద్రాయ నమః |
ఓం ధనదాయ నమః |
ఓం ధాత్రే నమః |
ఓం మాంధాత్రే నమః |
ఓం కశ్మలాపహాయ నమః |
ఓం తమోఘ్నాయ నమః | ౨౦౦

ఓం ధ్వాంతఘ్నే నమః |
ఓం వహ్నయే నమః |
ఓం హోత్రే నమః |
ఓం అంతఃకరణాయ నమః |
ఓం గుహాయ నమః |
ఓం పశుమతే నమః |
ఓం ప్రయతానందాయ నమః |
ఓం భూతేశాయ నమః |
ఓం శ్రీమతాం వరాయ నమః |
ఓం నిత్యాయ నమః |
ఓం అదితాయ నమః |
ఓం నిత్యరథాయ నమః |
ఓం సురేశాయ నమః |
ఓం సురపూజితాయ నమః |
ఓం అజితాయ నమః |
ఓం విజితాయ నమః |
ఓం జేత్రే నమః |
ఓం జంగమస్థావరాత్మకాయ నమః |
ఓం జీవానందాయ నమః |
ఓం నిత్యగామినే నమః | ౨౨౦

ఓం విజేత్రే నమః |
ఓం విజయప్రదాయ నమః |
ఓం పర్జన్యాయ నమః |
ఓం అగ్నయే నమః |
ఓం స్థితయే నమః |
ఓం స్థేయాయ నమః |
ఓం స్థవిరాయ నమః |
ఓం నిరంజనాయ నమః |
ఓం ప్రద్యోతనాయ నమః |
ఓం రథారూఢాయ నమః |
ఓం సర్వలోకప్రకాశకాయ నమః |
ఓం ధ్రువాయ నమః |
ఓం మేషినే నమః |
ఓం మహావీర్యాయ నమః |
ఓం హంసాయ నమః |
ఓం సంసారతారకాయ నమః |
ఓం సృష్టికర్త్రే నమః |
ఓం క్రియాహేతవే నమః |
ఓం మార్తండాయ నమః |
ఓం మరుతాం పతయే నమః | ౨౪౦

ఓం మరుత్వతే నమః |
ఓం దహనాయ నమః |
ఓం త్వష్ట్రే నమః |
ఓం భగాయ నమః |
ఓం భర్గాయ నమః |
ఓం అర్యమ్ణే నమః |
ఓం కపయే నమః |
ఓం వరుణేశాయ నమః |
ఓం జగన్నాథాయ నమః |
ఓం కృతకృత్యాయ నమః |
ఓం సులోచనాయ నమః |
ఓం వివస్వతే నమః |
ఓం భానుమతే నమః |
ఓం కార్యాయ నమః |
ఓం కారణాయ నమః |
ఓం తేజసాం నిధయే నమః |
ఓం అసంగగామినే నమః |
ఓం తిగ్మాంశవే నమః |
ఓం ధర్మాంశవే నమః |
ఓం దీప్తదీధితయే నమః | ౨౬౦

ఓం సహస్రదీధితయే నమః |
ఓం బ్రధ్నాయ నమః |
ఓం సహస్రాంశవే నమః |
ఓం దివాకరాయ నమః |
ఓం గభస్తిమతే నమః |
ఓం దీధితిమతే నమః |
ఓం స్రగ్విణే నమః |
ఓం మణికులద్యుతయే నమః |
ఓం భాస్కరాయ నమః |
ఓం సురకార్యజ్ఞాయ నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం తీక్ష్ణదీధితయే నమః |
ఓం సురజ్యేష్ఠాయ నమః |
ఓం సురపతయే నమః |
ఓం బహుజ్ఞాయ నమః |
ఓం వచసాం పతయే నమః |
ఓం తేజోనిధయే నమః |
ఓం బృహత్తేజసే నమః |
ఓం బృహత్కీర్తయే నమః |
ఓం బృహస్పతయే నమః | ౨౮౦

ఓం అహిమతే నమః |
ఓం ఊర్జితాయ నమః |
ఓం ధీమతే నమః |
ఓం ఆముక్తాయ నమః |
ఓం కీర్తివర్ధనాయ నమః |
ఓం మహావైద్యాయ నమః |
ఓం గణపతయే నమః |
ఓం ధనేశాయ నమః |
ఓం గణనాయకాయ నమః |
ఓం తీవ్రప్రతాపనాయ నమః |
ఓం తాపినే నమః |
ఓం తాపనాయ నమః |
ఓం విశ్వతాపనాయ నమః |
ఓం కార్తస్వరాయ నమః |
ఓం హృషీకేశాయ నమః |
ఓం పద్మానందాయ నమః |
ఓం అతినందితాయ నమః |
ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం అమృతాహారాయ నమః |
ఓం స్థితిమతే నమః | ౩౦౦

ఓం కేతుమతే నమః |
ఓం నభసే నమః |
ఓం అనాద్యంతాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః |
ఓం విశ్వాయ నమః |
ఓం విశ్వామిత్రాయ నమః |
ఓం ఘృణయే నమః |
ఓం విరాజే నమః |
ఓం ఆముక్తకవచాయ నమః |
ఓం వాగ్మినే నమః |
ఓం కంచుకినే నమః |
ఓం విశ్వభావనాయ నమః |
ఓం అనిమిత్తగతయే నమః |
ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం శరణ్యాయ నమః |
ఓం సర్వతోముఖాయ నమః |
ఓం విగాహినే నమః |
ఓం వేణురసహాయ నమః |
ఓం సమాయుక్తాయ నమః |
ఓం సమాక్రతవే నమః | ౩౨౦

ఓం ధర్మకేతవే నమః |
ఓం ధర్మరతయే నమః |
ఓం సంహర్త్రే నమః |
ఓం సంయమాయ నమః |
ఓం యమాయ నమః |
ఓం ప్రణతార్తిహరాయ నమః |
ఓం వాయవే నమః |
ఓం సిద్ధకార్యాయ నమః |
ఓం జనేశ్వరాయ నమః |
ఓం నభసే నమః |
ఓం విగాహనాయ నమః |
ఓం సత్యాయ నమః |
ఓం సవిత్రే నమః |
ఓం ఆత్మనే నమః |
ఓం మనోహరాయ నమః |
ఓం హారిణే నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం హరాయ నమః |
ఓం వాయవే నమః |
ఓం ఋతవే నమః | ౩౪౦

ఓం కాలానలద్యుతయే నమః |
ఓం సుఖసేవ్యాయ నమః |
ఓం మహాతేజసే నమః |
ఓం జగతామేకకారణాయ నమః |
ఓం మహేంద్రాయ నమః |
ఓం విష్టుతాయ నమః |
ఓం స్తోత్రాయ నమః |
ఓం స్తుతిహేతవే నమః |
ఓం ప్రభాకరాయ నమః |
ఓం సహస్రకరాయ నమః |
ఓం ఆయుష్మతే నమః |
ఓం అరోషాయ నమః |
ఓం సుఖదాయ నమః |
ఓం సుఖినే నమః |
ఓం వ్యాధిఘ్నే నమః |
ఓం సుఖదాయ నమః |
ఓం సౌఖ్యాయ నమః |
ఓం కల్యాణాయ నమః |
ఓం కలతాం వరాయ నమః |
ఓం ఆరోగ్యకారణాయ నమః | ౩౬౦

ఓం సిద్ధయే నమః |
ఓం ఋద్ధయే నమః |
ఓం వృద్ధయే నమః |
ఓం బృహస్పతయే నమః |
ఓం హిరణ్యరేతసే నమః |
ఓం ఆరోగ్యాయ నమః |
ఓం విదుషే నమః |
ఓం బ్రధ్నాయ నమః |
ఓం బుధాయ నమః |
ఓం మహతే నమః |
ఓం ప్రాణవతే నమః |
ఓం ధృతిమతే నమః |
ఓం ఘర్మాయ నమః |
ఓం ఘర్మకర్త్రే నమః |
ఓం రుచిప్రదాయ నమః |
ఓం సర్వప్రియాయ నమః |
ఓం సర్వసహాయ నమః |
ఓం సర్వశత్రువినాశనాయ నమః |
ఓం ప్రాంశవే నమః |
ఓం విద్యోతనాయ నమః | ౩౮౦

ఓం ద్యోతాయ నమః |
ఓం సహస్రకిరణాయ నమః |
ఓం కృతినే నమః |
ఓం కేయూరిణే నమః |
ఓం భూషణోద్భాసినే నమః |
ఓం భాసితాయ నమః |
ఓం భాసనాయ నమః |
ఓం అనలాయ నమః |
ఓం శరణ్యార్తిహరాయ నమః |
ఓం హోత్రే నమః |
ఓం ఖద్యోతాయ నమః |
ఓం ఖగసత్తమాయ నమః |
ఓం సర్వద్యోతాయ నమః |
ఓం భవద్యోతాయ నమః |
ఓం సర్వద్యుతికరాయ నమః |
ఓం మతాయ నమః |
ఓం కల్యాణాయ నమః |
ఓం కల్యాణకరాయ నమః |
ఓం కల్యాయ నమః |
ఓం కల్యకరాయ నమః | ౪౦౦

ఓం కవయే నమః |
ఓం కల్యాణకృతే నమః |
ఓం కల్యవపవే నమః |
ఓం సర్వకల్యాణభాజనాయ నమః |
ఓం శాంతిప్రియాయ నమః |
ఓం ప్రసన్నాత్మనే నమః |
ఓం ప్రశాంతాయ నమః |
ఓం ప్రశమప్రియాయ నమః |
ఓం ఉదారకర్మణే నమః |
ఓం సునయాయ నమః |
ఓం సువర్చసే నమః |
ఓం వర్చసోజ్జ్వలాయ నమః |
ఓం వర్చస్వినే నమః |
ఓం వర్చసామీశాయ నమః |
ఓం త్రైలోక్యేశాయ నమః |
ఓం వశానుగాయ నమః |
ఓం తేజస్వినే నమః |
ఓం సుయశసే నమః |
ఓం వర్ష్మిణే నమః |
ఓం వర్ణాధ్యక్షాయ నమః | ౪౨౦

ఓం బలిప్రియాయ నమః |
ఓం యశస్వినే నమః |
ఓం తేజోనిలయాయ నమః |
ఓం తేజస్వినే నమః |
ఓం ప్రకృతిస్థితాయ నమః |
ఓం ఆకాశగాయ నమః |
ఓం శీఘ్రగతయే నమః |
ఓం ఆశుగాయ నమః |
ఓం గతిమతే నమః |
ఓం ఖగాయ నమః |
ఓం గోపతయే నమః |
ఓం గ్రహదేవేశాయ నమః |
ఓం గోమతే నమః |
ఓం ఏకాయ నమః |
ఓం ప్రభంజనాయ నమః |
ఓం జనిత్రే నమః |
ఓం ప్రజనాయ నమః |
ఓం జీవాయ నమః |
ఓం దీపాయ నమః |
ఓం సర్వప్రకాశకాయ నమః | ౪౪౦

ఓం సర్వసాక్షినే నమః |
ఓం యోగనిత్యాయ నమః |
ఓం నభస్వతే నమః |
ఓం అసురాంతకాయ నమః |
ఓం రక్షోఘ్నాయ నమః |
ఓం విఘ్నశమనాయ నమః |
ఓం కిరీటినే నమః |
ఓం సుమనఃప్రియాయ నమః |
ఓం మరీచిమాలినే నమః |
ఓం సుమతయే నమః |
ఓం కృతాభిఖ్యవిశేషకాయ నమః |
ఓం శిష్టాచారాయ నమః |
ఓం శుభాచారాయ నమః |
ఓం స్వచారాచారతత్పరాయ నమః |
ఓం మందారాయ నమః |
ఓం మాఠరాయ నమః |
ఓం వేణవే నమః |
ఓం క్షుధాపాయ నమః |
ఓం క్ష్మాపతయే నమః |
ఓం గురవే నమః | ౪౬౦

ఓం సువిశిష్టాయ నమః |
ఓం విశిష్టాత్మనే నమః |
ఓం విధేయాయ నమః |
ఓం జ్ఞానశోభనాయ నమః |
ఓం మహాశ్వేతాయ నమః |
ఓం ప్రియాయ నమః |
ఓం జ్ఞేయాయ నమః |
ఓం సామగాయ నమః |
ఓం మోక్షదాయకాయ నమః |
ఓం సర్వవేదప్రగీతాత్మనే నమః |
ఓం సర్వవేదలయాయ నమః |
ఓం మహతే నమః |
ఓం వేదమూర్తయే నమః |
ఓం చతుర్వేదాయ నమః |
ఓం వేదభృతే నమః |
ఓం వేదపారగాయ నమః |
ఓం క్రియావతే నమః |
ఓం అసితాయ నమః |
ఓం జిష్ణవే నమః |
ఓం వరీయాంశవే నమః | ౪౮౦

ఓం వరప్రదాయ నమః |
ఓం వ్రతచారిణే నమః |
ఓం వ్రతధరాయ నమః |
ఓం లోకబంధవే నమః |
ఓం అలంకృతాయ నమః |
ఓం అలంకారాక్షరాయ నమః |
ఓం వేద్యాయ నమః |
ఓం విద్యావతే నమః |
ఓం విదితాశయాయ నమః |
ఓం ఆకారాయ నమః |
ఓం భూషణాయ నమః |
ఓం భూష్యాయ నమః |
ఓం భూష్ణవే నమః |
ఓం భువనపూజితాయ నమః |
ఓం చక్రపాణయే నమః |
ఓం ధ్వజధరాయ నమః |
ఓం సురేశాయ నమః |
ఓం లోకవత్సలాయ నమః |
ఓం వాగ్మిపతయే నమః |
ఓం మహాబాహవే నమః | ౫౦౦

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back