శ్రీ సూర్యనారాయణ షోడశోపచార పూజ – Sri Surya Shodasopachara Puja

0
3824

Sri Surya Shodasopachara Puja

శ్రీ సూర్యనారాయణ షోడశోపచార పూజ

పునః సంకల్పం –
పూర్వోక్త ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ, మమ శరీరే వర్తమాన వర్తిష్యమాన వాత పిత్త కఫోద్భవ నానా కారణ జనిత జ్వర క్షయ పాండు కుష్ఠ శూలాఽతిసార ధాతుక్షయ వ్రణ మేహ భగందరాది సమస్త రోగ నివారణార్థం, భూత బ్రహ్మ హత్యాది సమస్త పాప నివృత్త్యర్థం, క్షిప్రమేవ శరీరారోగ్య సిద్ధ్యర్థం, హరిహరబ్రహ్మాత్మకస్య, మిత్రాది ద్వాదశనామాధిపస్య, అరుణాది ద్వాదశ మాసాధిపస్య, ద్వాదశావరణ సహితస్య, త్రయీమూర్తేర్భగవతః శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి పరబ్రహ్మణః ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం, శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి దేవతాం ఉద్దిశ్య, సంభవద్భిః ద్రవ్యైః, సంభవిత నియమేన, సంభవిత ప్రకారేణ పురుషసూక్త విధానేన యావచ్ఛక్తి ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే ||

అస్మిన్ బింబే శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ||

ప్రాణప్రతిష్ఠ –
ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుః
పునః ప్రాణ మిహనో ధేహి భోగం
జ్యోక్పశ్చేమ సూర్య ముచ్చరన్త
మను మతే మృడయాన స్వస్తి –
అమృతంవై ప్రాణా అమృతమాపః
ప్రాణానేవ యథాస్థానముపహ్వయతే ||
ఆవాహితో భవ స్థాపితో భవ |
సుప్రసన్నో భవ వరదో భవ |

ధ్యానం –
ధ్యేయస్సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ
నారాయణస్సరసిజాసన సన్నివిష్టః |
కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ
హారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః ||

పద్మాసనః పద్మకరః పద్మగర్భసమద్యుతిః
సప్తాశ్వరథ సంస్థశ్చ ద్విభుజః స్యాత్సదా రవిః ||

శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః ధ్యాయామి |

ఆవాహనం –
సహస్రశీర్షా పురుషః |
సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
స భూమిం విశ్వతో వృత్వా |
అత్యతిష్ఠద్దశాఙ్గులమ్ |
ఓం పత్రైర్ద్వాదశభిర్యుతే సువిమలే కంఠాంత వర్ణోజ్జ్వలే
హృత్పద్మే కనకప్రభేఽనిశ మహం శ్రీపద్మినీ వల్లభం |
ఛాయోషా సహితం ప్రభాకరమముం ఆవాహయామ్యాదరాత్
ధ్యాత్వాఽజ్ఞాన తమోఽపహం దినకరం శ్రీసూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆవాహయామి |

ఆసనం –
పురుష ఏవేదగ్ం సర్వమ్ |
యద్భూతం యచ్చ భవ్యమ్ |
ఉతామృతత్వస్యేశానః |
యదన్నేనాతిరోహతి |
ఓం శ్రీమద్రత్నమయూఖజాల వితతం హైమం సుపీఠం విభో
భక్త్యాహం మనసాఽర్పయామి తరణే సంస్థాపయాంఘ్రిద్వయం |
హైరణ్యాసనమారురుహ్య సతతం సంరక్షలోకానిమాన్
అజ్ఞానాంధ విభావసో దినమణే శ్రీసూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః నవరత్నఖచిత సువర్ణ సింహాసనం సమర్పయామి |

పాద్యం –
ఏతావానస్య మహిమా |
అతో జ్యాయాగ్శ్చ పూరుషః |
పాదోఽస్య విశ్వా భూతాని |
త్రిపాదస్యామృతం దివి |
ఓం పాద్యం హృద్యమమోఘపుణ్యఫలదం భక్త్యా మయా కల్పితం
కర్పూరాగురు చందనాది సహితం క్షేమంకరం స్వీకురు |
త్వత్పాదాంబురుహోద్భవామృతమిదం గృహ్ణామి స్వర్గప్రదం
అజ్ఞానాంధ తమిస్రహన్ దినమణే శ్రీ సూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః పాదయో పాద్యం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
త్రిపాదూర్ధ్వ ఉదైత్పురుషః |
పాదోఽస్యేహాఽఽభవాత్పునః |
తతో విష్వఙ్వ్యక్రామత్ |
సాశనానశనే అభి |
ఓం భో స్వామిన్ కృపయా మయార్పితమిదం త్వర్ఘ్యం సుపుష్పాన్వితం
దూర్వాగంధకుశాదిభిర్యుత మహో స్వీకుర్వితి ప్రార్థయే |
సద్భక్తాఘనివారకం భవహరం సాయుజ్య ముక్తిప్రదం-
త్వజ్ఞానాంధ తమోఽపహం హృది భజే శ్రీ సూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి |

ఆచమనీయం –
తస్మాద్విరాడజాయత |
విరాజో అధి పూరుషః |
స జాతో అత్యరిచ్యత |
పశ్చాద్భూమిమథో పురః |
ఓం శ్రీజాతీఫలగంధ సంయుతమిదం మాణిక్యపాత్రేస్థితం
జాతీ చంపక మల్లికాది కుసుమైః సంవాసితం చాఽమృతం |
స్వచ్ఛం చ చమనార్థమర్పితమిదం దివ్యం గృహాణేతి త్వాం
అజ్ఞానాంధ తమోఽపహం హృది భజే శ్రీ సూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి |

మధుపర్కం –
ఓం మధ్వాజ్యేన సమన్వితం చ దధినా సద్రత్నపాత్రే స్థితం
భక్త్యా తే మధుపర్కమర్పితమిదం హస్తే తవ స్వీకురు |
శ్రీమద్భక్త జనావన వ్రత హరే శ్రీ భాస్కరేత్యన్వహం
అజ్ఞానాంధ తమోఽపహం హృది భజే శ్రీ సూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః మధుపర్కం సమర్పయామి |

పంచామృత స్నానం –
ఓం గోక్షీరేణ సమర్పయామి దధినా క్షౌద్రేణ గో సర్పిషా
స్నానం శర్కరయా తవాహ మధునా శ్రీ నారికేళోదకైః |
స్వచ్ఛైశ్చేక్షురసైశ్చ కల్పితమిదం తత్త్వం గృహాణార్క భో
అజ్ఞానాంధ తమిస్రహన్ హృది భజే శ్రీ సూర్యనారాయణం ||

ఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతస్సోమ వృష్ణియమ్ |
భవా వాజస్య సంగథే ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః క్షీరేణ స్నపయామి |

దధిక్రావ్ణోఅకారిషం జిష్ణోరశ్వస్య వాజినః |
సురభి నో ముఖా కరత్ప్రాణ ఆయూగ్ంషి తారిషత్ ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః దధ్నా స్నపయామి |

శుక్రమసి జ్యోతిరసి తేజోసి దేవోవస్సవితోత్పునాతు
అచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వసోస్సూర్యస్య రశ్మిభిః |
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆజ్యేన స్నపయామి |

మధువాతా ఋతాయతే మధుక్షరన్తి సింధవః |
మాధ్వీర్నః సన్త్వౌషధీః |
మధునక్తముతోషసి మధుమత్ పార్థివగ్ంరజః |
మధుద్యౌరస్తు నః పితా |
మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగ్‍ం అస్తు సూర్యః |
మాధ్వీర్గావో భవంతు నః |
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః మధునా స్నపయామి |

స్వాదుః పవస్వ దివ్యాయ జన్మనే |
స్వాదురింద్రాయ సుహవీతు నామ్నే |
స్వాదుర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే |
బృహస్పతయే మధుమాం అదాభ్యః |
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః శర్కరేణ స్నపయామి |

యాః ఫలినీర్యా అఫలా అపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః |
బృహస్పతి ప్రసూతాస్తానో మున్చన్త్వగ్‍ం హసః ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః ఫలోదకేన స్నపయామి |

ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః పంచామృత స్నానం సమర్పయామి.

శుద్ధోదక స్నానం –
యత్పురుషేణ హవిషా |
దేవా యజ్ఞమతన్వత |
వసన్తో అస్యాసీదాజ్యమ్ |
గ్రీష్మ ఇధ్మశ్శరద్ధవిః |

ఆపో హిష్ఠా మయోభువస్తా న ఊర్జే దధాతన |
మహేరణాయ చక్షసే |
యో వః శివతమో రసస్తస్య భాజయతే హ నః |
ఉశతీరివ మాతరః |
తస్మా అరఙ్గమామవో యస్య క్షయాయ జిన్వథ |
ఆపో జనయథా చ నః |

ఓం గంగా సింధు సరస్వతీ సు యమునా గోదావరీ నర్మదా
తోయై స్స్వచ్ఛతరైః సుపుష్ప సహితైః కస్తూరికాద్యన్వితైః |
భక్త్యాఽహం స్నపయామి తేఽంగమతులం శ్రీభాస్కరేత్యన్వహం
అజ్ఞానంధ తమోఽపహం హృది భజే శ్రీ సూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి |

స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి |

వస్త్రం –
సప్తాస్యాసన్పరిధయః |
త్రిః సప్త సమిధః కృతాః |
దేవా యద్యజ్ఞం తన్వానాః |
అబధ్నన్పురుషం పశుమ్ |
ఓం భక్త్యా తే మనసార్పయామి తరణే సుక్షౌమ వస్త్రద్వయం
దివ్యాంగం పరిధాయ మామవ విభో దేవాధిసేనార్చిత |
దుష్పుత్రం తు యథా పితా కరుణయా రక్షేత్తథామాం రవే
అజ్ఞానాంధ విముక్తమాశు కురు భో శ్రీ సూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి |

యజ్ఞోపవీతం –
తం యజ్ఞం బర్హిషి ప్రౌక్షన్ |
పురుషం జాతమగ్రతః |
తేన దేవా అయజన్త |
సాధ్యా ఋషయశ్చ యే |
ఓం సౌవర్ణం మనసార్పయామి తరణే యజ్ఞోపవీతం శుభం
భక్త్యా కల్పితమాదిదేవ కలుషం మత్కర్మ బంధం హరే |
ఆదిత్యం పరమేశ్వరం భవహరం కారుణ్య పూర్ణేక్షణం
అజ్ఞానాంధ తమో హరం హృది భజే శ్రీ సూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి |

గంధం –
తస్మాద్యజ్ఞాత్సర్వహుతః |
సంభృతం పృషదాజ్యమ్ |
పశూగ్‍స్తాగ్‍శ్చక్రే వాయవ్యాన్ |
ఆరణ్యాన్గ్రామ్యాశ్చ యే |
ఓం కస్తూరీ ఘనసార కుంకుమ జటా గోరోచనాద్యన్వితం
దివ్యం చాగురు దేవదారు సహితం శ్రీ చందనం తే విభో |
భక్త్యాఽహం సువిలేపయామి మనసా సర్వాంగమిత్యాదరాత్
అజ్ఞానాంధ తమో హరేతి ప్రజపన్ శ్రీ సూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః దివ్య శ్రీ చందనం సమర్పయామి |

ఆభరణం –
తస్మాద్యజ్ఞాత్సర్వహుతః |
ఋచః సామాని జజ్ఞిరే |
ఛన్దాగ్ంసి జజ్ఞిరే తస్మాత్ |
యజుస్తస్మాదజాయత |
ఓం దివ్యం రత్నకిరీట కుండల యుగం గ్రైవేయ హారావళిం
హైమం తేఽంగద యుగ్మమంబుజపతే హస్తార్పితే కంకణే |
సౌవర్ణం కటిసూత్రమర్పితమిదం మంజీర యుగ్మం ప్రభో
స్వీకుర్వాదర మేదురేణ మనసా శ్రీసూర్యనారాయణ ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః సర్వాభరణాని సమర్పయామి |

పుష్పాణి –
తస్మాదశ్వా అజాయన్త |
యే కే చోభయాదతః |
గావో హ జజ్ఞిరే తస్మాత్ |
తస్మాజ్జాతా అజావయః |
ఓం జాతీ చంపక మల్లికా కురవకైర్మందార నీలోత్పలైః
పున్నాగైర్వకుళైరశోక కుసుమైః సౌవర్ణ పద్మైః శుభైః |
చామంత్యాది సుమైశ్చ పూజితమిదం భక్త్యా తవాంఘ్రి ద్వయం
అజ్ఞానాంధ తమోఽపహం భవహరం శ్రీ సూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి |

అంగపూజా –
ఓం మార్తాండాయ నమః – పాదౌ పూజయామి |
ఓం భానవే నమః – గుల్ఫౌ పూజయామి |
ఓం ఆదిత్యాయ నమః – జానునీ పూజయామి |
ఓం హంసాయ నమః – ఊరూ పూజయామి |
ఓం దివాకరాయ నమః – నాభిం పూజయామి |
ఓం తపనాయ నమః – హృదయం పూజయామి |
ఓం భాస్కరాయ నమః – కంఠం పూజయామి |
ఓం జగచ్చక్షుషే నమః – నేత్రే పూజయామి |
ఓం అర్కాయ నమః – లలాటం పూజయామి |
ఓం సర్వాత్మనే నమః – శిరః పూజయామి |
ఓం జగన్నాథాయ నమః – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి |

ద్వాదశ నామపూజా-
ఓం మిత్రాయ నమః |
ఓం రవయే నమః |
ఓం సూర్యాయ నమః |
ఓం భానవే నమః |
ఓం ఖగాయ నమః |
ఓం పూష్ణే నమః |
ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః |
ఓం మరీచయే నమః |
ఓం విష్ణవే నమః |
ఓం సవిత్రే నమః |
ఓం అర్కాయ నమః |
ఓం భాస్కరాయ నమః |

శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామావళిః చూ. ||

ఆదిత్య హృదయం చూ. ||

సూర్యాష్టకం చూ. ||

ఆదిత్య కవచం చూ. ||

ధూపం –
యత్పురుషం వ్యదధుః |
కతిధా వ్యకల్పయన్ |
ముఖం కిమస్య కౌ బాహూ |
కావూరూ పాదావుచ్యేతే |
ఓం కర్పూరాగరు రోచనాది సహితం గోసర్పిషా లోడితం
లాక్షాగుగ్గులు మిశ్రితం పరమహో భక్త్యానుమయా నిర్మితం |
ధూపం స్వీకురు భాస్కరేతి సతతం సంప్రార్థయామ్యాదరాత్
అజ్ఞానాంధ తమోవినాశ నిపుణం శ్రీ సూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః ధూపం ఆఘ్రాపయామి |

దీపం –
బ్రాహ్మణోఽస్య ముఖమాసీత్ |
బాహూ రాజన్యః కృతః |
ఊరూ తదస్య యద్వైశ్యః |
పద్భ్యాగ్ం శూద్రో అజాయత |
ఓం అజ్ఞానాంధ తమోవినాశకమిదం సాజ్యం త్రివర్త్యన్వితం
రత్నాలంకృత హేమపాత్ర నిహితం స్వాంతేన సంకల్పితం |
దీపం స్వీకురు భక్తవత్సల రవే మాం పాహి పాహీత్యహం
అజ్ఞానాంధ తమోఽపహం హృది భజే శ్రీ సూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః దీపం దర్శయామి |

నైవేద్యం –
చన్ద్రమా మనసో జాతః |
చక్షోః సూర్యో అజాయత |
ముఖాదిన్ద్రశ్చాగ్నిశ్చ |
ప్రాణాద్వాయురజాయత |
ఓం ముక్తా విద్రుమ పద్మరాగ ఖచితే సౌవర్ణపాత్రే స్థితం
శాల్యన్నం ఘృత సూప పాయస ఘృతా పూపాది భక్ష్యైర్యుతం |
ఏలా జీరక హింగు నాగరయుతైశ్శాకైర్యుతం భుజ్యతాం
అజ్ఞానాంధ తమో వినాశక రవే శ్రీ సూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః మహానైవేద్యం సమర్పయామి |

ఓం భూర్భువస్సువః | తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ |
భర్గో దేవస్య ధీమహి |
ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ||
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి
(సాయంత్రం – ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు | అమృతోపస్తరణమసి |
ఓం ప్రాణాయ స్వాహా | ఓం అపానాయ స్వాహా |
ఓం వ్యానాయ స్వాహా | ఓం ఉదానాయ స్వాహా |
ఓం సమానాయ స్వాహా |
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి | ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి |
హస్తౌ ప్రక్షాళయామి | పాదౌ ప్రక్షాళయామి |
శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి |

తాంబూలం –
నాభ్యా ఆసీదన్తరిక్షమ్ |
శీర్ష్ణో ద్యౌః సమవర్తత |
పద్భ్యాం భూమిర్దిశః శ్రోత్రాత్ |
తథా లోకాగ్ం అకల్పయన్ |
ఓం కస్తూరీ ఘనసార కుంకుమ లవంగైలా సుపూగీఫలైః
ముక్తాచూర్ణయుతైః సువర్ణ కలితైస్తాంబూల పర్ణైః శుభైః|
యుక్తం కల్పితమాత్మనార్పితమిదం తాంబూలమాసేవ్యతాత్
అజ్ఞానాంధ తమోరిపుర్దినకరం శ్రీ సూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః తాంబూలం సమర్పయామి |
తాంబూల చర్వణానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి ||

నీరాజనం –
వేదాహమేతం పురుషం మహాన్తమ్ |
ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు పారే |
సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః |
నామాని కృత్వాఽభివదన్ యదాస్తే |
ఓం శ్రీమన్మాసన రత్నపాత్ర విహితైః కర్పూర దీపాళిభిః
బ్రహ్మోపేంద్ర మహేంద్ర శంకరముఖైర్దేవైః కిరీటోల్లసత్ |
రత్నైర్దీపిత పాదపద్మయుగళం నీరాజితం చాత్మనా
ధ్యాత్వాఽజ్ఞాన తమోహరం హృదయగం శ్రీసూర్యనారాయణం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి |
నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి | నమస్కరోమి |

మంత్రపుష్పం –
ధాతా పురస్తాద్యముదాజహార |
శక్రః ప్రవిద్వాన్ప్రదిశశ్చతస్రః |
తమేవం విద్వానమృత ఇహ భవతి |
నాన్యః పన్థా అయనాయ విద్యతే |

ఓం భాస్కరాయ విద్మహే మహద్ద్యుతికరాయ ధీమహి |
తన్నో ఆదిత్యః ప్రచోదయాత్ ||

ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి |

ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం –
ఓం శ్రీ సంక్రందన ముఖ్యదైవత కిరీటోద్యన్మయూఖా వృతం
పాదాంభోరుహ యుగ్మమంబరమణే వందేఽనిశం తే విభో |
యద్దాత్రా లిఖితం దురక్షర తతిం హంతీత్యహం నిశ్చయాత్
అజ్ఞానాంధ తమోఽపహం హృది భజే త్వాం సూర్యనారాయణం ||

యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే |
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ |
త్రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సలా |
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ |
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన |

ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

సాష్టాంగ నమస్కారం –
ఉద్యన్నద్యవివస్వానారోహన్నుత్తరాం దివం దేవః |
హృద్రోగం మమ సూర్యో హరిమాణం చాఽఽశు నాశయతు ||

ఓం శ్రీ సూర్యాయ నమో నమో గుణవతే మిత్రాయ తే భానవే
ఆదిత్యాయ మరీచయే ద్యుమణయే సూర్యాయ హంసాయతే |
నౌమి శ్రీపద పంకజం కలిమల ప్రధ్వంస దక్షం తవ
అజ్ఞానంధ తమోరిపో గ్రహపతే శ్రీ సూర్యనారాయణ ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః సాష్టాంగ నమస్కారాం సమర్పయామి |

అర్ఘ్యం –
సప్తసప్తివహప్రీత సప్తలోకప్రదీపన |
సప్తమీ సహితో దేవ గృహాణార్ఘ్యం దివాకర ||

ఓం మిత్రాయ నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి |
ఓం రవయే నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి |
ఓం సూర్యాయ నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి |
ఓం భానవే నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి |
ఓం ఖగాయ నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి |
ఓం పూష్ణే నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి |
ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి |
ఓం మరీచయే నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి |
ఓం ఆదిత్యాయ నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి |
ఓం సవిత్రే నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి |
ఓం అర్కాయ నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి |
ఓం భాస్కరాయ నమః ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి |

సర్వోపచారాః –
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః |
ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి |
చామరైర్వీజయామి |
నృత్యం దర్శయామి |
గీతం శ్రావయామి |
ఆందోళికాన్నారోహయామి |
అశ్వానారోహయామి |
గజానారోహయామి |
సమస్త రాజోపచారాన్ దేవోపచారాన్ సమర్పయామి |

నమస్కారం –
ఏకచక్రో రథోయస్య దివ్యః కనకభూషితః
స మే భవతు సుప్రీతః పద్మహస్తో దివాకరః ||

క్షమా ప్రార్థన –
యస్యస్మృత్యా చ నామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషు |
న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే తమచ్యుతం ||
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దనా |
యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే |

అనయా పురుషసూక్త విధాన పూర్వక ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవంతు ||

తీర్థప్రసాద గ్రహణం –
అకాలమృత్యహరణం సర్వవ్యాధినివారణం ||
సమస్తపాపక్షయకరం శ్రీ సూర్యనారాయణ పాదోదకం పావనం శుభం ||
ఓం శ్రీ ఉషాపద్మినీఛాయా సమేత శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమః ప్రసాదం శీరసా గృహ్ణామి |

ఓం సహ నావవతు | సహ నౌ భునక్తు |
సహ వీర్యం కరవావహై |
తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ||
ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ||

Download PDF here Sri Surya Shodasopachara Puja – Sri Surya Shodasopachara Puja – శ్రీ సూర్యనారాయణ షోడశోపచార పూజ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here