శ్రీ సూర్యనారాయణ షోడశోపచార పూజ – Sri Surya Shodasopachara Puja

Sri Surya Shodasopachara Puja శ్రీ సూర్యనారాయణ షోడశోపచార పూజ పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ, మమ శరీరే వర్తమాన వర్తిష్యమాన వాత పిత్త కఫోద్భవ నానా కారణ జనిత జ్వర క్షయ పాండు కుష్ఠ శూలాఽతిసార ధాతుక్షయ వ్రణ మేహ భగందరాది సమస్త రోగ నివారణార్థం, భూత బ్రహ్మ హత్యాది సమస్త పాప నివృత్త్యర్థం, క్షిప్రమేవ శరీరారోగ్య సిద్ధ్యర్థం, హరిహరబ్రహ్మాత్మకస్య, మిత్రాది ద్వాదశనామాధిపస్య, అరుణాది ద్వాదశ మాసాధిపస్య, ద్వాదశావరణ … Continue reading శ్రీ సూర్యనారాయణ షోడశోపచార పూజ – Sri Surya Shodasopachara Puja