శ్రీ సూర్య స్తోత్రం – Sri Surya Stotram in Telugu

శ్రీ సూర్యస్తోత్రం – Sri Surya Stotram Lyrics ధ్యానం | ధ్యాయేత్సూర్యమనంతకోటికిరణం తేజోమయం భాస్కరం | భక్తానామభయప్రదం దినకరం జ్యోతిర్మయం శంకరమ్ || ఆదిత్యం జగదీశమచ్యుతమజం త్రైలోక్యచూడామణిం | భక్తాభీష్టవరప్రదం దినమణిం మార్తాండమాద్యం శుభమ్ || ౧ || కాలాత్మా సర్వభూతాత్మా వేదాత్మా విశ్వతోముఖః | జన్మమృత్యుజరావ్యాధిసంసారభయనాశనః || ౨ || బ్రహ్మస్వరూప ఉదయే మధ్యాహ్నే తు మహేశ్వరః | అస్తకాలే స్వయం విష్ణుః త్రయీమూర్తిర్దివాకరః || ౩ || ఏకచక్రరథో యస్య దివ్యః కనకభూషితః … Continue reading శ్రీ సూర్య స్తోత్రం – Sri Surya Stotram in Telugu