శ్రీ తారాంబా హృదయం – Sri Taramba (Tara) Hrudayam

0
979

శ్రీ శివ ఉవాచ |
శృణు పార్వతి భద్రం తే లోకానాం హితకారకం |
కథ్యతే సర్వదా గోప్యం తారాహృదయముత్తమమ్ || ౧ ||

శ్రీ పార్వత్యువాచ |
స్తోత్రం కథం సముత్పన్నం కృతం కేన పురా ప్రభో |
కథ్యతాం సర్వవృత్తాంతం కృపాం కృత్వా మమోపరి || ౨ ||

శ్రీ శివ ఉవాచ |
రణేదేవాసురే పూర్వం కృతమింద్రేణ సుప్రియే |
దుష్టశత్రువినాశార్థం బల వృద్ధి యశస్కరం || ౩ ||

ఓం అస్య శ్రీమదుగ్రతారా హృదయ స్తోత్ర మంత్రస్య – శ్రీ భైరవ ఋషిః – అనుష్టుప్ఛందః – శ్రీమదుగ్రతారాదేవతా – స్త్రీం బీజం – హూంశక్తిః – నమః కీలకం – సకలశత్రువినాశార్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః –
ఓం స్త్రీం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం త్రీం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం ఐం కనిష్ఠకాభ్యాం నమః |
ఓం హంసః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః –
ఓం స్త్రీం హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం హూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం త్రీం కవచాయ హుం |
ఓం ఐం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం హంసః అస్త్రాయఫట్ |

ధ్యానం |
ధ్యాయేత్కోటిదివాకరద్యుతినిభాం బాలేందుయుక్ఛేఖరాం
రక్తాంగీం వికటాం సురక్తవసనాం పూర్ణేందుబింబాననాం |
పాశంఖడ్గమహాంకుశాది దధతీం దోర్భిశ్చతుర్భిర్యుతాం
నానాభూషణభూషితాం భగవతీం తారాం జగత్తారిణీం || ౪ ||

ఏవం ధ్యాత్వా శుభాం తారాం తతస్తు హృదయం పఠేత్ |
తారిణీ తత్త్వనిష్ఠానాం సర్వతత్త్వప్రకాశికా || ౫ ||

రామాభిన్నాపదాశక్తిశ్శత్రునాశం కరోతు మే |
సర్వదాశత్రుసంరంభే తారా మే కురుతాం జయం || ౬ ||

స్త్రీం త్రీం స్వరూపిణీ దేవీ త్రిషు లోకేషు విశ్రుతా |
తవ స్నేహాన్మయాఖ్యాతం న పశూనాం ప్రకాశయేత్ || ౭ ||

శృణు దేవి తవస్నేహాత్తారానామాని తత్వతః |
వర్ణయిష్యామి గుప్తాని దుర్లభాని జగత్త్రయే || ౮ ||

తారిణీ తరళా తారా త్రిరూపా తరణీప్రభా |
తత్త్వరూపా మహాసాధ్వీ సర్వసజ్జనపాలికా || ౯ ||

రమణీయా రజోరూపా జగత్సృష్టికరీ పరా |
తమోరూపా మహామాయా ఘోరారావా భయానకా || ౧౦ ||

కాలరూపా కాళికాఖ్యా జగద్విధ్వంసకారిణీ |
తత్త్వజ్ఞానా పరానంతా తత్త్వజ్ఞానప్రదాఽనఘా || ౧౧ ||

రక్తాంగీ రక్తవస్త్రా చ రక్తమాలాసుశోభితా |
సిద్ధిలక్ష్మీశ్చ బ్రహ్మాణి మహాకాళీ మహాలయా || ౧౨ ||

నామాన్యేతాని యే మర్త్యాస్సర్వదైకాగ్రమానసాః |
ప్రపఠంతి ప్రియే తేషాం కింకరత్వం కరోమ్యహం || ౧౩ ||

తారాం తారపరాందేవీం తారకేశ్వరపూజితాం |
తారిణీం భవపాథోధేరుగ్రతారాం భజామ్యహం || ౧౪ ||

స్త్రీం హ్రీం హూం త్రీం ఫణ్మంత్రేణ జలం జప్త్వాఽభిషేచయేత్ |
సర్వరోగాః ప్రణశ్యంతి సత్యం సత్యం వదామ్యహం || ౧౫ ||

త్రీం స్వాహాంతైర్మహామంత్రైశ్చందనం సాధయేత్తతః |
తిలకం కురుతే ప్రాజ్ఞో లోకోవశ్యోభవేత్ప్రియే || ౧౬ ||

స్త్రీం హ్రీం త్రీం స్వాహా మంత్రేణ శ్మశానం భస్మ మంత్రయేత్ |
శత్రోర్గృహేప్రతిక్షిప్తే శత్రోర్మృత్యుర్భవిష్యతి || ౧౭ ||

హ్రీం హూం స్త్రీం ఫడంతమంత్రైః పుష్పం సంశోధ్యసప్తధా |
ఉచ్చాటనం కరోత్యాశు రిపూణాం నైవ సంశయః || ౧౮ ||

స్త్రీం త్రీం హ్రీం మంత్రవర్యేణ అక్షతాశ్చాభి మంత్రితాః |
తత్ప్రతిక్షేపమాత్రేణ శీఘ్రమాయాతి మానినీ || ౧౯ ||

హంసః ఓం హ్రీం స్త్రీం హూం హంసః |

ఇతి మంత్రేణ జప్తేన శోధితం కజ్జలం ప్రియే |
తస్యైవ తిలకం కృత్వా జగన్మోహం స వశం నయేత్ || ౨౦ ||

తారాయా హృదయం దేవి సర్వపాపప్రణాశనం |
రాజపేయాది యజ్ఞానాం కోటి కోటి గుణోత్తరం || ౨౧ ||

గంగాది సర్వతీర్థానాం ఫలం కోటిగుణం స్మృతం |
మహాదుఃఖే మహారోగే సంకటే ప్రాణసంశయే || ౨౨ ||

మహాభయే మహాఘోరే పఠేత్ స్తోత్రం మహోత్తమం |
సత్యం సత్యం మయోక్తంతే పార్వతి ప్రాణవల్లభే || ౨౩ ||

గోపనీయం ప్రయత్నేన న ప్రకాశ్యమిదం క్వచిత్ || ౨౪ ||

ఇతి శ్రీ భైరవీతంత్రే శివపార్వతీ సంవాదే శ్రీమదుగ్రతారాహృదయం |

Download PDF here Sri Taramba (Tara) Hrudayam – శ్రీ తారాంబా హృదయం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here