శ్రీ త్రిపురభైరవీ హృదయం – Sri Tripura Bhairavi Hrudayam in Telugu

శ్రీ త్రిపురభైరవీ హృదయం – Sri Tripura Bhairavi Hrudayam in Telugu మేరౌ గిరివరేగౌరీ శివధ్యానపరాయణా | పార్వతీ పరిపప్రచ్ఛ పరానుగ్రహవాంఛయా || ౧ || శ్రీపార్వత్యువాచ- భగవంస్త్వన్ముఖాంభోజాచ్ఛ్రుతా ధర్మా అనేకశః | పునశ్శ్రోతుం సమిచ్ఛామి భైరవీస్తోత్రముత్తమమ్ || ౨ || శ్రీశంకర ఉవాచ- శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి భైరవీ హృదయాహ్వయం | స్తోత్రం తు పరమం పుణ్యం సర్వకళ్యాణకారకమ్ || ౩ || యస్య శ్రవణమాత్రేణ సర్వాభీష్టం భవేద్ధ్రువం | వినా ధ్యానాదినా వాఽపి … Continue reading శ్రీ త్రిపురభైరవీ హృదయం – Sri Tripura Bhairavi Hrudayam in Telugu