శ్రీ త్రిపుర సుందరీ స్తోత్రం – Sri Tripura Sundari Stotram in Telugu

Sri Tripura Sundari Stotram Lyrics ధ్యానం | బాలార్కమండలాభాసాం చతుర్బాహాం త్రిలోచనామ్ | పాశాంకుశ శరాఞ్శ్చాపాన్ ధారయంతీం శివాం భజే || ౧ || బాలార్కయుతతైజసాం త్రినయనాం రక్తాంబరోల్లాసినీం | నానాలంకృతిరాజమానవపుషం బాలేందు యుక్ శేఖరాం | హస్తైరిక్షుధనుః సృణిం సుమశరాం పాశం ముదాబిభ్రతీం శ్రీచక్రస్థిత సుందరీం త్రిజగతామాధారభూతాం భజే || ౨ || పద్మరాగ ప్రతీకాశాం సునేత్రాం చంద్రశేఖరామ్ నవరత్నలసద్భూషాం భూషితాపాదమస్తకామ్ || ౩ || పాశాంకుశౌ పుష్ప శరాన్ దధతీం పుండ్రచాపకమ్ పూర్ణ … Continue reading శ్రీ త్రిపుర సుందరీ స్తోత్రం – Sri Tripura Sundari Stotram in Telugu