Sri Tripurasundari Dandakam Lyrics in Telugu | శ్రీ త్రిపురసుందరీ దండకం

0
91
Sri Tripurasundari Dandakam Lyrics in Telugu PDF
Sri Tripurasundari Dandakam Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Sri Tripurasundari Dandakam Lyrics in Telugu PDF

శ్రీ త్రిపురసుందరీ దండకం

జయతి నిజసుధాంభః సంభవా వాగ్భవశ్రీః
అథ సరస సముద్యత్ కామతత్త్వానుభావా |
తదను పరమధామ ధ్యానసంలక్ష్య మోక్షా
రవి శశి శిఖిరూపా త్రైపురీ మంత్రశక్తిః || ౧ ||

జయ జయ జగదేకమాతర్నమశ్చంద్ర చూడేంద్ర సోపేంద్ర పద్మోద్భవోష్ణాంశు శీతాంశు శిఖి పవన యమ ధనద దనుజేంద్రపతి వరుణప్రముఖ సకల సుర ముకుటమణి నిచయకర నికర పరిజనిత పుర వివిధ రుచిరుచిర కుసుమచయ బుద్ధిలుబ్ధ భ్రమద్భ్రమరమాలా నినాదానుగత మంజుశింజాన మంజీరకల కనకమయ కింకిణీ క్వాణయన్ నృత్యదుద్దామ నిభృతపదలలిత కింకరాలంకృత సుచంక్రమణ లీలే సులీలే, స్థలాంభోజ నిభచరణ నఖరత్న కాంతిచ్ఛలేన హరనయన హవ్యాశనప్రతికృతానంగ విజయశ్రియా అసౌ భవత్యా భవ ఇవ శరణాగతః పాదమూలే సమాలీన ఇవాలక్ష్యతే సులక్ష్యతే, లలిత లావణ్యతరు కందలీ సుభగ జంఘాలతే చిల్లతే || ౨ ||

గలిత కలధౌత ప్రభోరుద్యుతే సుద్యుతే విద్యుదుద్యోత మాణిక్య బంధోజ్జ్వలానర్ఘ కాంచీ
కలాపానుసంయమిత సునితంబ బింబస్థలే సుస్థలే || ౩ ||

స్మరద్విరద పరిరచిత నవరోమరాజ్యంకుశే నిరంకుశే || ౪ ||

దక్షిణావర్త నాభిభ్రమత్రివలితట పరిలుఠిత లలిత లావణ్యరస సురనిమ్నగా భూషిత సుమధ్య దేశే సుదేశే, స్ఫురత్తార హారావలీ గగన గంగాతరంగ వ్రజాలింగితోత్తుంగ నిబిడస్తన సౌవర్ణ
గిరిశిఖర యుగ్మే అయుగ్మే ఉమే || ౫ ||

మురారికర కంబురేఖానుగత కంఠపీఠే సుపీఠే, లసత్ సరళ సవిలాస భుజయుగళ పరిహసిత
నవకోమల మృణాలే సునాలే || ౬ ||

మహార్హమణివలయజ మయూఖచయ మాంసల కరకమల నఖరత్న కిరణే జితరణే సుకరణే సుశరణే || ౭ ||

స్ఫురత్ పద్మరాగేంద్ర మణికుండలోల్లసిత కాంతిచ్ఛటోచ్ఛురిత గండస్థలీ రచిత కస్తూరికా పత్రరేఖా సముద్ఘాత సునాసీర గాండీవ శోభే సుశోభే || ౮ ||

మహాసిద్ధ గంధర్వగణ కిన్నరీ తుంబురు ప్రముఖ వరరచిత వరవివిధ పదమంగళానంగ సంగీత సుఖశ్రవణ సంపూర్ణకర్ణే జయ స్వామిని || ౯ ||

శశి శకల సుగంధి తాంబూల పరిపూర్ణముఖి సుముఖి || ౧౦ ||

బాలప్రవాల ప్రభాధర దలోపాంత విశ్రాంత దంతద్యుతి ద్యోతితాశోక నవపల్లవాసక్త శరదిందు కరనికర సాంద్రప్రభే సుప్రభే దేవి || ౧౧ ||

విశ్వకర్మాది నిర్మాణ విధి సూత్ర సుస్పష్ట నాసాగ్ర రేఖే సురేఖే || ౧౨ ||

కపోలతల కాంతివిభవేన న విభాంతి నశ్యంతి యాంతి ధావంతి తేజాంసి చ తమాంసి చ విమలతర తరలతర తారకానంగ లీలా విలాసోల్లసత్ కర్ణమూలాంత విశ్రాంత విపులేక్షణాక్షేప విక్షిప్త
రుచిరచిత నవకుంద నీలాంబుజప్రకర పరిభూషితాశావకాశే సుకాశే || ౧౩ ||

చలద్భ్రూలతా విజిత కందర్పకోదండ భంగే సుభంగే || ౧౪ ||

మిలన్మధ్యమృగనాభిమయ బిందుపద చంద్రతిలకాయమానేక్షణాలంకృతార్ధేందు రోచిల్లలాటే సులాటే || ౧౫ ||

లసద్వంశమణి జాలకాంతరిత వర చలత్ కుంతలాంతానుగత కుందమాలానుషక్త భ్రమద్భ్రమర పంక్తే సుపంక్తే || ౧౬ ||

వహద్బహళ పరిమళ మనోహారి నవమాలికా మల్లికా మాలతీ కేతకీ చంపకేందీవరోదార మందార మాలాను సంగ్రథిత ధమ్మిల్లమూర్ధావనద్ధేందు కరసంచయోయం గగనతల సంచరోయం యశశ్చత్ర రూపః
సదా దృశ్యతే తే శివే || ౧౭ ||

యస్య మధురస్మిత జ్యోతిషా పూర్ణహరిణాంకలక్ష్మీః క్షణాక్షేప విక్షిప్యతే తస్య ముఖపుండరీకస్య కవిభిః కదా కోపమా కేన కస్మిన్ కథం దీయతే || ౧౮ ||

స్ఫుట స్ఫటిక ఘటితాక్షసూత్ర నక్షత్రచయ చక్రపరివర్తన వినోద సందర్శిత నిశాసమయచారే సుచారే, మహాజ్ఞానమయ పుస్తకం హస్తపద్మే అత్ర వామే దధత్యా భవత్యా తదా సుస్ఫుటం వామమార్గస్య సర్వోత్తమత్త్వం సముపదిష్యతే || ౧౯ ||

దివ్యముఖసౌరభే యోగపర్యంక బద్ధాసనే సువదనే సురసనే సుదర్శనే సుమదనే సుహసనే సురేశి జనని తుభ్యం నమో జయ జనని తుభ్యం నమో జయ జనని తుభ్యం నమః || ౨౦ ||

అ ఇ ఉ ఋ లు* ఇతి లఘుతయా తదను దైర్ఘ్యేణ పంచైవ యోనిస్తథా వాగ్భవం ప్రణవ ఔ బిందురః, క ఖ గ ఘ ఙ చ ఛ జ ఝ ఞ ట ఠ డ ఢ ణ త థ ద ధ న ప ఫ బ భ మ య ర ల వ శ ష స హ ళ ఇతి సుబద్ధ రుద్రాత్మికాం అమృతకర కిరణగణ వర్షిణీం మాతృకాం ఉద్గిరంతీ హసంతీ లసంతీ వసంతీ తదా తత్ర కమలవన భవనభూమౌ భవంతీ భవభేదినీ భయభంజినీ సభూర్భువఃస్వర్భువనమూర్తి భవ్యే సుభవ్యే సుకావ్యే || ౨౧ ||

సుకృతినా యేన సంభావ్యసే తస్య జర్జరిత జరసోవిరజసోఽపి పుత్రీకృతార్కస్య సత్తర్క పదవాక్య ఆగమ వేద వేదాంగ వేదాంత సిద్ధాంత సౌర శైవాది వైష్ణవ పురాణేతిహాస స్మృతి గారుడ భూతతంత్ర స్వరోదయ జ్యోతిషాయుర్వేద నానాఖ్యాన పాతాళశాస్త్రార్థ మంత్రశిక్షాదికం వివిధ విద్యాకులం లిఖిత పదగుంఫ సంబంధ రస సత్కాంతి సోదార భణిత ప్రబంధ ప్రభూతార్థ
సమాలంకృతాశేష భాషా మహాకావ్య లీలోదయాసిద్ధి రూపయాతి సద్య అంబికే || ౨౨ ||

వాగ్భవేనైకేన వాగ్దేవి వాగీశ్వరో జాయతే కిన్నుకిల కామాక్షరేణ సకృదుచ్చరితేనైవ తవ సాధకో బాధకో భవతి భువి సర్వ శృంగారిణాం తన్నయనపథ పతిత నేత్రనీలోత్పలా ఝటితి యది
సిద్ధ గంధర్వగణ సుందరీ లలితవరవిద్యాధరీ వా సురీవామరీవా మహీనాథనాథాంగనా వా
జ్వలన్మదన శరనికర దలిత సంక్షోభితా నిగడితేవ జ్వలితేవ స్ఖలితేవ ముషితేవ సంపద్యతే, శక్తిబీజైక సంధ్యాయినాం యోగినాం భోగినాం వైనతేయాయతే దాహినాం అమృతమేఘాయతే దుస్సహవిషాణాం నిశానాథచూడాయతే ధ్యాయతే ధార్యతే యేనబీజత్రయం తస్యనామ్నైవ పశుపాశమలపంజరం తృట్యతి తదాజ్ఞయా సిద్ధ్యతి చ గుణాష్టకం భక్తిభాజాం మహాభైరవి కవలిత సకలతత్త్వాత్మికే సుస్వరూపే సురూపే పరిణతశివాయం త్వాయి తదా కః పరః శిష్యతే, కా క్రియా శిష్యతే యది త్వద్భక్తిహీనస్య తత్వస్య కా అర్థక్రియా కారితా తదితి తస్మిన్ విధౌ తస్య కిం ధామ కిం నామ కిం కర్మ కిం శర్మ కిం నర్మ కిం వర్మ కిం ధర్మ కా గతిః కా రతిః కా మతిః కిం వర్జనీయం చ || ౨౩ ||

ఝటితి యది సర్వశూన్యాంతర్భూమౌ నిజేచ్ఛా సమున్మేష సమయం సమాసాద్య బాలార్క కోట్యంశరూపా విగర్భీకృతాశేష సంసార బీజాఽనుబద్ధాసి కందం తదా త్వం అంబికా గీయసే తదను పరిజనిత కుటిలాగ్ర తేజోఽంకురా జనని వామేతి సంస్తూయసే, తతః బద్ధ సుస్పష్ట రేఖా శిఖా జ్యేష్ఠేతి సంభావ్యసే, సైవ శృంగాటకాకారతాం ఆగతా తదా రౌద్రీతి విఖ్యాప్యసే || ౨౪ ||

తాశ్చ వామాదికాస్వత్ కలాస్త్రీన్ గుణాన్ సందధత్యః క్రియా జ్ఞానచయ వాంఛా స్వరూపాః క్రమాత్ తామరసజన్మ మధుమథన పురవైరిణాం బీజభావం భజంత్యః సృజంత్యస్త్రిభువనం త్రిపురసుందరీ ఇతి తేన సంకీర్త్యసే || ౨౫ ||

తత్ర శృంగాటపీఠోల్లసత్ కుండలాకార తేజో కులాత్ ప్రోల్లసంతీ సగంధీ శివార్కం సమాస్కంద్య చాంద్రం మహామండలం ద్రావయంతీ పిబంతీ సుధాం కులవధూః కులం పరిత్యజ్య పరపురుష కులీనమవలంబ్య విశ్వం పరిభ్రామ్య సర్వస్వమాక్రమ్య తేనైవ మార్గేణ నిజకులనివాసం సమాగత్య సంతుష్యసీతి ప్రియః కః పతిః కః ప్రభుః కోఽస్తు తేనైవ జానీమహే హే మహేశాని రమసే చ కామేశ్వరీ కామగిర్యాలయేఽనంగకుసుమాదిభిః సేవితా తదుపరి జాలంధరపీఠే వజ్రపీఠేషు వజ్రేశ్వరీ పరిజనాన్నటయసి పునః పూర్ణగిరిగహ్వరే నగ్నవసనార్చితే భగమాలినీ విలససి దేవి జ్వలన్మమదన శరనికర మధు వికసిత సమద మధుకర కదంబ విపిన విభవే భగవతి
శ్రీ త్రిపురసుందరి శ్రీ ఓడ్యాణపీఠే నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమస్తే శివే || ౨౬ ||

ఇతి శ్రీత్రిపురసుందరీచరణ కింకిణీశింజితం
మహాప్రణతి దీపకం త్రిపురసుందరీదండకమ్ |
ఇమం భజతి భక్తిమాన్ పఠతి యః సుధీః సాధకః
స చాష్టగుణ సంపదాం భవతు భాజనం సర్వదా || ౨౭ ||

సౌధాంబుధావరుణపోత సువర్ణశైల
కాదంబ దివ్యవన మధ్యమ వర్ణభూమౌ |
భాస్వత్ విచిత్రమణి మండప దివ్యపీఠ-
-మధ్యస్థితాం భువనమాతరమాశ్రయామి || ౨౮ ||

బ్రహ్మేంద్ర రుద్ర హరి చంద్ర సహస్రరశ్మి-
-స్కంద ద్విపానన హుతాశన వందితాయై |
వాగీశ్వరి త్రిభువనేశ్వరి విశ్వమాత-
-రంతర్బహిశ్చ కృత సంస్థితయే నమస్తే || ౨౯ ||

ఇతి శ్రీదీపకనాథసిద్ధ విరచితం శ్రీ త్రిపురసుందరీ దండకమ్ |

Goddess Sri Tripurasundari Devi Related Stotras

Sri Tripura Sundari Pratah Smaranam in Telugu | శ్రీ త్రిపురసుందరీ ప్రాతః స్మరణం

Sri Tripurasundari Dandakam Lyrics in Telugu | శ్రీ త్రిపురసుందరీ దండకం

త్రిపురసుందరి మానసపుజా స్తోత్రం – Tripurasundari Manasa Puja Stotram in Telugu

Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ త్రిపురభైరవీ హృదయం – Sri Tripura Bhairavi Hrudayam in Telugu

శ్రీ త్రిపుర సుందరీ స్తోత్రం – Sri Tripura Sundari Stotram in Telugu